Salavatlar

SALAVAT-I ŞERİFLER

Not : Salâvât-ı Şerifelerin derlemesini yapan, Antalyada Siirtli Hoca diye meşhur olan, Kur’ân ve Hadîs Hafızı ve Kâmil Muhammedî, 4 Mayıs 2009 günü Hakk’a yürüyen rahmetli Muhammed Sıddık Hekim (k.s.) Hocamızdan Allah (c.c.) razı olsun!.. Ruhu Şad olsun inşallah…

 

1. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : İbni Hacer el Heytemî’nin Rasûlullah (s.a.v.)’den vârid bütün salâvâtları kendisinde toplayan salâvâtı

2. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Hakikatı hârika bir salâvât: okunmasında büyük faydalar olduğı bildirilmiştir


3. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : İmâm-ı Alî (keremullahi veche)’ye ait salâvâtı şerîfe

4. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Uykuya yatacağı zaman okuyan kimseye cümle peygamberlerin ona şefâatçı olacağı önemli bir salâvât

5. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Rasûlullah (s.a.v.) : “Her kim bu salâvât-ı şerîfeyi devamlı olarak okursa rüyasında beni görür.”

6. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Ebu Bekir (r.a.)’nun rivâyet ettiği Rasûlullah (s.a.v.)’in buyurduğu salâvât

7. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Abdullah İbni Mes’ud (radiyallahu anhu)’nun getirdiği salâvât:

8. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Salâtı Nuri’l-Kıyâmeti salâvâtı: Evliyâullah’ın önem verdiği bir salâvât

9. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Evliyâullahın ehemmiyetle okudukları bir salâvât

10. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Feyzi ve bereketi bol bir salâvât

11. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Muhammed Şemseddin el Hanefî Hz.lerinin salâvâtı

12. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Hasanî Basri (k. s.)’nun muhtesem salâvâtı

13. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Muhammed Şemseddin el Hanefî Hz.lerinin salâvâtı (2)

14. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Cevheratü’l-Esrar ismiyle anılan bu salâvât Ahmed er Rufaî Hazretlerine ait evraddır

15. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Seyyid Ahmed el Bedevî Hazretlerinin salâvâtı

16. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Seyyid Ahmed el Bedevî Hazretlerinin salâvâtı (2)

17. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : İmâmı Gazalî Hazretleri Cuma günleri 7 defa okunması tavsiye edilmiştir. Şefâata sebebdir.

18. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Sultan Muhammedi’l-Gazzevî Hazretlerinin salâvâtı

19. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Güzel bir salâvât-ı şerîfe

20. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Ahmed bin İdris Hazretlerine ait bir salâvât

21. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Muhammed Şemseddin ibni Ebi’l-Hasani’l- Bekri

22. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Şeyh Ahmed el Halebî Hazretlerinin Salavatı

23. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Nureddin Şevnî Hazretlerine ait çok kıymetli ve faziletli bir salâvât

24. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Abdüsselâm bin Meşiş Hazretlerine ait çok kıymetli ve faziletli bir salâvât

25. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Abdülgâni en Nablusî Hazretlerine ait çok kıymetli ve faziletli bir salâvât

26. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Güzel bir salâvât-ı şerîfe (2)

27. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Ahmedî İdrisî Hazretlerine ait çok kıymetli ve faziletli bir salâvâttır

28. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Ebu’l-Hasen-eş-Şâzeli (k.s.)’ya âit Salâtu’n- Nuri’z- Zâtî

29. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : İbrâhim-i Dessûkî (kaddasallahu sırrehu)’nun salâvâtı

30. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : SALÂVATÜ’S-SAÂDETİ

31. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Senedi sıhhatli bir rivâyetle Rasûlullah (s.a.v.): “ bu salâvâtı okuyana şefâatım vâcib olur.”

32. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : SALÂT-I MÜNCİYE

33. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : SALÂT-I NÂRİYE – SALÂT-I KÂMİLE

34. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : İbrahimi Metbulî (kaddasallahu sırrehu)’nun salâvâtı

35. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Gavsu’l-Azam Abdülkadîr Geylânî (kaddasallahu sırrehu)’nun Salâvâti’l-Kübrası

36. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Gavsı Azam Abdulkadîri Geylânî (kaddasallahu sırrehu)’nun salâvâtı (1)

37. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Gavsu’l-Azam Abdülkadîr Geylânî (kaddasallahu sırrehu)’nun salâvâtı (2)

38. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Gavsu’l-Azam Abdülkadîr Geylânî (kaddasallahu sırrehu)’nun salâvâtı (3)

39. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Gavsu’l-Azam Abdülkadîr Geylânî (kaddasallahu sırrehu)’nun salâvâtı (4)

40. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Melâmî Pîri MUHAMMED NURU’L-ARABÎ (kaddasallahu sırrehu)’ya ait SALAVÂTÜ’L KÛBRÂ

41. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Muhammedî Mürşid Mevlânâ Halid-i Bağdadî Hazretlerinin Salâvâtı

42. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : ŞEYHÜL HAZİN HAZRETLERİN’İN SALÂVATI

43. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : SALÂVÂT-I TESLİMAT

44. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : SALÂVÂT-I FETHİYYE

45. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : SALÂVÂT-I FEYZÎYYE

46. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : SALÂVÂT-I SEYYİDİNÂ

47. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : FATİMATÜ’Z- ZEHRÂ ANNEMİZİN SALÂVÂTI

48. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Muhyiddin İbni Arabî’nin SALAVAT-ı KÜBRÂSI