13. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Muhammed Şemseddin el Hanefî Hz.lerinin Salâvâtı (2)

Muhammed Şemseddin el Hanefî Hz.lerinin Salâvâtıdır.

TÜRKÇESİ: Allâhümemec’al efdala salavâtike ebeden    Ve enmâ berekâtike sermeden    Ve ezkâ tehiyyâtike fadlen ve adede    Alâ eşrafil halâikil insâniyeti ve mecmail hakkâikil imaniyyeti    Ve turittecelliyâtil ihsâniyyeti    Ve mehbitil esrarirrahmâniyyeti    Vâsitati akdinnebiyyine ve mukaddemi ceyşil mürselin    Vekâidi rakbil enbiyâil mükerremin    Ve efdalil halâiki ecmain     Hâmili livâil izzil alâ    Ve mâliki Ezimmetil mecdil esnâ    Şahidi esrâril ezeli    Ve müşâhidi envarissevâbikil üveli    Ve türcümâni lisânil kıdemi    Ve menbail ilmi ve hilmi   Ve hikemi mazhari sırril cudil cüz’iyyi ve külli    Ve insani aynil vücudil ülviyyi vessufliyyi    Ruhi cesidil kevneyni    Ve ayni hayâtiddâreyni    El mütehakkiki bi alâ rabbil ubudiyyeti   El mütehalliki biahlâkil makametil istifaiyyeti   El halilil a’zam    Vel habibil Ekrem seyyidinâ Muhammed ibni Abdillah ibni Abdilmuttalib    Ve alâ sâril enbiyâi vel mürselin    Ve alâ âlihim ve sahbihim ecma’in    Küllema zekerakezzâkirun ve ğafela an zikrihimul ğafilun    Ve sellim teslimen kesira.

MÂNÂSI: Ey Rabbim, dâim en güzel salâtlarını; sermedî olan en geniş bereketlerini; fazlı ve adedi en pâk selâmlarını; insanlardan yaratılmışların en şereflisine; imâni hakikatlerin kendisinde toplandığı; ihsân dolu tecellilerin Tûr’u olan; rahmanî sırların iniş yeri; nebiler bağında vâsıta; resûller ordusunda öncü; tekrîm edilmiş nebiler kervanının önderi; tüm mahlûkâtın en faziletlisi; en yüce izzet sancağını taşıyan; en âli mecdin yularlarının sahibi; ezel sırlarının şâhidi; önce geçmiş olanların nurlarının müşâhidi; eskilerin dillerine tercüman; ilim, hilim ve hikmetlerin menbâ’ı; cüzî, küllî tüm “cûd”un sırlarını izhâr eden; ulvî ve suflî varlığın kendisi olan bir insân; her iki kevnin bedenindeki ruh; iki yurttaki hayatın kendisi; ubûdiyet derecelerinin en yücesine ulaşmış; seçilme makâmların ahlâkına bürünen; en büyük dost; en keremli sevgili; Muhammed b. Abdullah b. Abdulmuttalib (salallahu aleyhi ve sellem)’e, diğer nebi ve resûllere, onların tüm âline ve ashabına, zikredenler seni zikrettikçe ve gâfil olanlar da zikrinden gafil oldukça, Sen veriver!. Çokça selâm ediver!