27. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Ahmedî İdrisî Hazretlerine ait çok kıymetli ve faziletli bir Salâvâttır

Ahmedî İdrisî Hazretlerine ait çok kıymetli ve faziletli bir salâvâttır.

TÜRKÇESİ: Allâhümme salli ve sellim alâ tâmmetil hakâikilkübra     Sirril halvetil ilahiyyeti leyletel isra     Tâcil memleketil ilahiyyeti     Yenbuil hakâeikil vücudiyyeti     Basaril vücudi     Ve sırrı basiratişşuhudi     Hakkil hakkikatil ayniyeti     Ve hüviyyetil müşahidil ğaybiyyeti     Tafsilil icmâlil külliyi     El âyetil Kübrâ fittecellî vettedellî     Nefesil enfasirruhiyyeti     Külliyetil ecsâmissurriyeti     Arşil uruşizzâtiyyeti     Sureti kemâlâtir-rahmaniyyeti     Levh-i mahfuzi ilmikel mahsun     Ve sırri kitâbikel meknun     Ellezi la yemessuhu illel mutahharun     Yâ fâtihatel mevcudât     Yâ camiâ bahreyil hakâikil ezeliyyâti vel ebediyyât     Ya ayne cemalil ihteraâti vel infiâlâti     Ya noktate merkezi cemittecelliyât     Ya ayne hayatil husnillezi târat minhu reşâşat     Feeksemetha bihukmil meşietil ilahiyyeti cemiul mübdeât     Yâ ma’na kitabil husnil mutlaki     Ellezi i’tekefet fi hadratihi cemi’ul mehâsini li tekraa hurufe husnihi el mübde’at     Yâ men erakte hakâikul kemâli külluha bürkualhicâbi dunel halki    Vectemeât enla tenzure li ğayrihi illa bihi min cem i’il mükevvenât     Yâ mesabe yenâbi’i seccâcil envarissüccâriyyâti eşşa’şaâniyyâti     Yâ men teaşşakat bi kemâlihi cemi”ul mehâsinil ilâhiyyâti     Yâ yâkutetel ezeli ya mığnâtisil kemâlât     Kad-êyisetil ukulu ve fuhumu vel elsinu ve cemiul idrâkât    En tekra’a rukume mesturi künhiyyâtikel Muhammediyyeti     Evtesile ilâ hakikati meknunâti ulumike elleddüniyyâti     Vekeyfe la yâ Rasûlallah     Ve men levh-i mahfuzi künhike karael mukarribune küllühum hakikatil tecelliyat    Sallallahu selleme aleyke yâ Zeynel berâyâ     Yâ men levhâhuve lem tezharlil âlemi aynun minel hafiyyât.

MÂNÂSI: Ey Rabbim, o büyük hakîkatleri doldurup taşırana, isrâ gecesi ilâhî halvet sırrına erişene, ilâhi ülkenin, memleketin tâcı, varlığın hakikatlerinin pınarı olana, gaybın manzaralarının izleyicisi, tüm her şeyin tafsiline ulaşan, tecelli ve yakınlıkta en büyük ayet, ruhun nefeslerinin nefesi, suretli cisimlerin bütünü olana, zati arşların arşı, ruhâni kemâllerin sureti, hazinelere saklanmış olan ilminin levh-i mahfûzu olana, ancak temizlenenlerin dokunacağı gizli kitabının sırrı olana, ona salât ve selâm ediver. Ey mevcûdatı açıp fetheden! Ey hakikatlerin ezeli ve ebedi iki denizini kendinde toplayıp düren! Ey yaratılışların ve infiallerin cemâl pınarı! Ey bütün tecellilerin merkezi! Ey reşşâşelerin kendisinden uçuştuğu ve böylece ilahi iradenin hükmüyle, bütün harikulade varlıkların kendisinden dağıldığı, güzelliğin hayat pınarı! Ey, güzelliğinin harikulade harflerini okumak için, bütün güzelliklerin kendi önünde bir hizmetkar edasıyla ayrılmadan durduğu mutlak güzellik kitâbının anlamı! Ey hicâbın perdesi açılıp kemâlin hakikatlerinin, mahlukattan yalnızca kendisine döküldüğü, bütün varlıkta bakma şerefi yalnızca kendisine bahşedilen! Ey, hafîf hafîf yayılan süccani nurların şırıl şırıl akmakta olduğu pınarların dökülüş yeri! Ey kemâline, bütün ilâhi güzelliklerin aşık olduğu! Ey ezelin yakutu! Ey kemalleri çeken mıknatıs! Akıllar, anlayışlar, diller ve bütün idrakler, Muhammedî künhünün satırlara dizilmiş nişânlarını, alâmetlerini okumada veya ledûnî ilimlerinin sırlarının hakikatine ulaşmada ümidini kaybetmiş olan. Nasıl kaybetmesin ki ey Allah Resûlü (salallahu aleyhi ve sellem), bütün mukarrebün meleklerin, kendi künhünün levh-i mahfûzundan tecellilerin hakikatini okuduğu kimse! Ey insanların süsü, ziyneti; olmasaydı şayet, alemde de hiçbir gizlinin açığa çıkmamış olacağı kimse, Allah’ın salât ve selâmı senin üzerine olsun!.