8. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Salâtı Nuri’l-Kıyâmeti salâvâtı: Evliyâullah’ın önem verdiği bir Salâvât

Salâtı Nuri’l-Kıyâmeti salâvâtı: Evliyâullah’ın önem verdiği bir salâvât.

TÜRKÇESİ: Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin bahri envârike   Ve ma’deni esrârike   Ve lisâni hüccetike   Ve arusî memleketike    Ve imâmi hazerâtike    Ve tirâzi mülkike    Ve hazâini rahmetike    Ve tarîki şerîatikel mutelezzizi bitevhîdike    İnsani aynil vucûdi vessebebin fi küllü mevcûdin    Aynî a’yâni halkikel mütekaddimi min nûri ziyâike    Salâten tedûmu bidevâmike ve tebkâ bibekâike la müntehâ leha dûne ilmike    Salâten türdîke ve turdîhi ve terzâ bihâ annâ yâ Rabbel âlemin.

MÂNÂSI: “ALLAH’ım! Efendimiz ve Sahibimiz Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’e, nûrlarının denizine, sırlarının aslına (ma’denine), delilinin diline (lisanına), memleketinin (kâinâtın) bir tanesine (cihân civanına, gönül güzeline), Zâtının İmâmına, mülkünün nakışına (naz-niyâz), rahmetinin hazinesine, tevhidinle tadlanan şerîatının çekici yoluna salât-ü-selâm eyle! (Rahmetini ihsân et!) Vücûdun “ayn”i olan insan (tek, ilk, örnek, prototip) ve bütün mevcûdatın tümünün varlık sebebi, senin nûrunun (Nûrullah) ziyâsından, en önce nûr (Nûr-u Muhammed, Nûr-u Mîm) olarak mahlûkatının “A’yân”ına “ayn” olana, Senin yok olmayan hayatın devâmınca ve sonsuz bekan (ebedîlik) sürdükçe süren bir salâvâtı bâki kıl! Senin ilmin dışında bu salâvâtın sonu olmasın! Öyle bir salâvât ki Sen’i razı eden, O’nu razı eden ve o salâvât sebebiyle bizden razı olacağın bir salâvât (ulaşım imkanı) ihsân eyle! Ey Âlemlerin RABBi!”