YUNUS EMRE DİVÂNI

Yunus oldıysa adum pes ne aceb
Okıyalar bu benüm divânumı
 
Adım  Yunus olduysa şaşılacak bir şey yok.
Çünkü bu âlemde çok Yunus vardır.
Ancak benim bu Aşk Divanımı okusunlar ki ben hangi Yunus’um bilsinler…
 
Aceb : Taaccub, şaşma, hayret. * Garib, hoş, lâtif ve nâdir-ül vücud olduğundan bir şey için inkâr ve istiğrab etme hâli.
 
Divân : Eskiden yaşamış şâirlerin şiirlerinin toplandığı kitap.

 

Açıklamalar : Latif YILDIZ