MUHAMMEDİ TASAVVUF

Allahu Teâlâ’nın İhsan izniyle,
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellim’in Ekrem ikramıyla,
Ve gerçekten himmetlerini hep göre geldiğim Azîz Eren Baba’larımın duasıyla düşünürdüm hiç durmadan…
Muhammedî Tasvvuf ne idi, nerelere götürüldü, günümüzde ne hâlde?
Ve en önemlisi ise fıtrî meşrebinde Rabb’ısıyla tanışmak aşkı olan bir gencimiz;
Kimlere baş eğmeli ya da eğmeden nasıl kendini ve Rabb’ını bilmeli, bulmalı olmalı ve yaşayabilmeli idi??…

İşte bu sorular sonucunda;
Zâhiren Lâtif YILDIZ, Bâtınen KUL İHVANΠçeşmesinden akan İlâhî İLİM ve Muhammedî EDEB “SU” yunun kaynağı sadece ve sadece Muhammedîdir.
Muhammedî oluşu zâten kapsayan, Kur’ânî Ve Rabbânî oluş ise hâliyle birliktedir biledir…

Bu Çile çeşmesi;
Allahu Zü’l- Celâl için herkese selsebildir,
Muhammed aleyhisselâm adına hesabına ve şerefine O’nun özellik ve güzelliklerini arz etmekten başka olan; amaç, çıkar vs.ler kendisine haramdır..
Yiğitliği ise, 4 mevsim yıkılmadan ayakta kalabilmek ve Hasbî Hizmet Kıyamı’nda sürekli durabilmektir…
Zikr-i dâim, Fikr-i dâim, Şükr-ü dâim ve Sabr-ı dâim köşelerini yere indirmemek için;
Muhammedî Melâmet içinde merhamet ve muhabbetle her gelene :
“BUYURUNUZ EFENDİM! SİZİNDİR!!” alın yazısını okutabilmektir…
Bir yudum içenin “BEN”likten “BİZ” liğe geçiş kemâlâtını kutlayabilmektir..

Bu çeşmeden “Aslı pâk SU” yun akışında;
Görülecek, sanılacak veya tesbit edilecek her yanlış ve hata Çeşmeye-Bana aittir.
İncelenir yanlış ise derhal düzeltilir…

Bir zamanlar çala kalem ve çok kısa sürede yazılan “Muhammedi Tasaavvuf”u;
İlgi duyan değerli gençlerimizle birlikte yeniden elden ve gönülden geçirelim istedim.
Forumda açılan Tasavvuf köşemizde BİRlikte ve BİZlikte İnşâallah…

Her yeni konu da anlatamadığım, anlaşılamayan kısımları yeniden düzenlemeliyiz..

Bizler hamd olsun alışılmış piyasa işi bir tarikat çemberinde cem’ değil de,
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’ in mutahhar yüreğinde BİR ve BİZ olmayı ve “Şu an ki şehâdeti”ne fiilen iştirak şerefini hayat , din ve âhiret gâyemiz bilmekteyiz..
Hepimiz biribirimizin sadece hizmetçisiyiz.
Şişen, şişirilen, şişirtilen basit balon mübârekliklerinin nasıl patlayıp, çatladığına veya elden kaçanlarının nasıl yok olup gittikleri acı sonuçlarını görmekteyiz…
İmam-ı Mutlak, Rehber-i Mutlak ve Mürşid-i Mutlak Muhammed aleyhisselâm…
Söz bitti.. hepimiz cemâatıyız.. ve ne yaptığımızdan eminiz çok şükür…

Bize, “Muhammedî Tasaavvuf” taki “Muhammedî” kelimesini çok gören 40 yıllık tarikat arkadaşlarıma ise diyecek çok sözüm yok!
Ancak;
İmanında, âmelinde, ahlâkında ve hâllerinde Muhammed aleyhisselâmı duyup da uyanlar mutlaka “Muhammedî” dirler ki,
Bu her müslüman için Emrullahtır hatta Muradullahtır..

Gerçek böyle değil ise “Muahammedîyim!” sözü korkunç sonuçlara gebe boş bir kuru gürültüdür ve görüntü ambalajı bomboştur..
Ben isem de, sen isen de, o ise de… fark etmez…

Dingin bir Bedenle Zikret ve Üzme!
Singin bir Nefsle Fikret ve Üzülme!
Yungun bir Gönülle Şükret ve Sev!
Yangın bir Ruhla Sabret ve Sevil!..

Es Selâm ve Muhabbetlerimle

 

ÖNSÖZ

GİRİŞ

1. BÖLÜM : İNSAN

1.1. SİSTEMLER

1.1.1. 1’ li Sistem

1.1.2. 2’ li Sistem

1.3.3. 3’ lü Sistem

1.1.4. 4’ lü Sistem

1.2. İnsan Hallerİ

1.2.1. Ağır Uykuda Olanlar

1.2.2. Uyurgezerler

1.2.3. Zilzurna Sarhoşlar

1.2.4. Ayıklar

1.3. İlİm – İrade – İdrak – İştirak

1.3.1. İlim

1.3.2. İrade

1.3.3. İdrak

1.3.4. İştirak

1.4. İNSAN KİMDİR? AKIL NEDİR?

1.4.1. Şerîat İnsanı (Buz İnsan)

1.4.2. Tarikât İnsanı (Su İnsan)

1.4.3. Mârifet İnsanı (Buhar İnsan)

1.4.4. Hakikat İnsanı (Bulut İnsan)

1.5. DUA

1.5.1. Dua Etmemizi Emreden Ayetler

1.5.2. Allah (c.c.) Duaları Kabul Eder

1.5.3. Duanın Önemi Ve Fazileti

1.5.4. Duanın Esmaü’l-Hüsna İle Yapılması

1.5.5. Duada Aşırıya Gitmemek

1.5.6. Kur’anî Dualar Ve Hadisler

1.6. MERKEZ – MUHİT

1.6.1. İlk O Var İdi.

1.6.2. İlim

1.6.3-11. İnsan, İman, İbadet, İtaat, İttika, İhlas, İrfan, İkan, İhsan

1.6.12. İllâ Hu

1.7. SALL – SILA – SALÂT

1.8. FELSEFE VE TASAVVUF

1.9. ŞİİR – ŞÂİR – ÂŞIK

1.10. ABDULLAH (S.A.V.) – RESULULLAH (S.A.V.)

1.11. HAYÂ

1.12. KESRET – VAHDET ZEVKİ

1.13. KÂİNAT VE İNSAN

1.14. KÂMİL İNSAN

1.15. İNSAN LETÂİFLERİ

2. BÖLÜM : AKIL

2.1. HAM AKIL – AKL-I SELİM

HAM AKIL – AKL-I SELİM – 2

2.2. AKLIN ÇELDİRİCİLERİ

2.2.1. Maddî Olarak Haram, Tamah ve Hırs

2.2.2. Manevî Olarak Yalan

2.2.3. İblis ve Şeytanlar

2.2.4. İnsanlar

2.3. AKILLA İLGİLİ ÂYETLER

2.4. AKILLA İLGİLİ HADİSLER

2.5. MUHAMMEDÎ OLUŞ ŞUÛRUNUN ÖNEMİ

3. BÖLÜM : AKLIN VE NAKLİN IŞIĞINDA İNSAN

3.1. İNSANLA İLGİLİ ÂYETLER

3.2. KUR’ÂN-I KERÎMDE İNSAN SIFATLARI

3.3. İNSANIN İÇ (ENFUSÎ) YAPISI

3.3.1. Beden

3.3.2. Sadr

3.3.3. Nefs (Özellik Ve Mertebeleri)

3.3.3.1. Nefs-i Emmâre

3.3.3.2. Nefs-i Levrâme

3.3.3.3. Nefs-i Mülhime

3.3.3.4. Nefs-i Mutmaînne ve Tevbe

3.3.3.5. Nefs-i Raziyye

3.3.3.6. Nefs-i Merziyye

3.3.3.7. Nefs-i Safiyye

3.3.4. Sadr

3.3.5. Kalb

3.3.6. Fuad

3.3.7. Ruh

3.3.8. Sır

3.3.9. Hafî

3.3.10. Ahfâ

3.3.11. Akdes

3.4. ALLAH (C.C.) VE RASÛLULLAH (S.A.V.)’E İMÂN VE İTÂAT

3.4.1. Merkez-Muhit ve Emânet-Ni’met

3.4.2. Hak ve Bâtıl

3.4.3. Hak-Bâtıl İmtihanı ve Çilesi

3.4.4. Hayr ve Şer

4. BÖLÜM : AŞK

4.1. AŞK’IN İZÂHI

4.2. ŞECERETÜ’L-AŞK VE ŞECERETÜ’L KEVN

4.2.1. İlim

4.2.1.1. Hadisi Şeriflerde İlim

4.2.1.2. Kur’ân-ı Kerîm’de İlim

4.2.2. Edeb

4.2.3. İman

4.2.4. İbâdet

4.2.5. İhlâs

4.2.6. İtâat

4.2.7. İttikâ

4.2.7.1. Hadis-i Şeriflerde Takvâ

4.2.7.2. Kur’ân-ı Kerîmde Takvâ

4.2.7.3. El A’lâ Sûresi Zevki

4.2.8. İrfân

4.2.9. İhsân

5. BÖLÜM : RASÛLULLAH (S.A.V.)

5.1. TESLİMİYYET VE İSTİKÂMET

5.2. RASÛLULLAH (S.A.V.) İLE İLGİLİ ÂYETLER

5.3. SEÇME SÂLAVÂT-I ŞERÎFELER

5.4. EHL-İ BEYT

6. BÖLÜM : KUR’ÂN-I KERÎM

6.1. KUR’ÂN-I KERÎM İLE İLGİLİ ÂYETLER

6.2. KUR’ÂN-I KERÎM İLE İLGİLİ HADİS-İ ŞERÎFLER

6.3. KUR’ÂN-I KERÎM’İN TEFSİRİ

7. BÖLÜM : KULLUK VE SIFATLARI

7.1. DUA

7.1.1. Kur’ân-ı Kerîm’de Dua

7.1.2. Hadis-İ Şerîflerde Dua

7.1.3. Duanın Önemi

7.1.4. Ârif ve Dua

7.2. KÂMİL ÂRİF VE KEMÂLÂT

7.3. HİKMET

7.4. TASAVVUF VE SÛFÎ

7.5. MUHABBET

7.6. MERHAMET

8. BÖLÜM : ALLAHU ZÜ’L CELÂL

8.1. ALLAHU ZÜ’L CELÂL’İN VARLIĞI

8.2. ALLAHU ZÜ’L CELÂL BİRLİĞİ

8.3. ALLAHU ZÜ’L CELÂL’İN İSİMLERİ (ESMÂÜ’L-HÜSNÂ)

8.4. ALLAHU ZÜ’L CELÂL’İN SIFATLARI

8.5. TEVHİD VE İLİM

8.6. TEVHİD

8.7. TEVHİD VE HİKMET

8.8. TEVHİD VE ŞEHÂDET

8.9. TEVHİD VE TASDİK

8.10. TEVHİDLE İLGİLİ HADİS-İ ŞERÎFLER

8.11. TEVHİD – SALÂT – FÂTİHA ZEVKİ

8.12. ALLAH (C.C.) VE RAHMAN (C.C.) ESMÂ ZEVKİ

9. BÖLÜM : MUHAMMEDÎ TASAVVUF

9.1. CÛD-VÜCÛD-MEVCÛD

9.2. EL HAKK (C.C.) VE HALK

9.3. OLUŞUM SİSTEMİ

9.4. MUHAMMEDÎ TASAVVUFTA RASÛLULLAH (S.A.V.)

9.5. FİTNE VE FİTNECİLER

9.6. MUHAMMEDÎ ŞUÛR NEŞ’ESİ

9.7. MUHAMMEDÎ GAYRETKEŞLİK

SONSÖZ