ÜÇ AYLARımız Mübârek Olsun…

Recep Ayının Fazileti

* 1 Receb 1442…13 Şubat-2021 Cumartesi.. Üç Ayların Başlangıcı..
* 6 Receb 1442…18 Şubat-2021 Perşembe.. Regaib Kandili..

Sözlükte “korkmak; saygı duymak, tâzim göstermek” anlamlarına gelen “ReCB” kökünden türeyen receb kelimesi saygı duyulan ve savaşmanın haram kabul edildiği dört aydan birinin adı olup dinî gelenekte önemli yeri olan üç ayların ilkidir.
Receb’e, ”Recm Ayı” da denir. Buna göre, mü’minlerin eziyet ve zahmet vermemesi için şeytanlar bu ayda taşlanır, kovulup uzaklaştırılır. Receb Kelimesindeki.:
R” =>ALLAHu zü’L- CeLÂL’in Rahmetine, Rızasına,
C” =>ALLAHu zü’L- CeLÂL’in Cömertliğine ve Yardımına,
B” i=>ALLAHu zü’L- CeLÂL’in Birrine (İyilik ve İhsânına) işâret eder..

Receb ayı, Hicrî Ayların yedincisi ve Ramazân’dan iki ay öncesidir. Fazileti bakımından ayrı bir yeri vardır. “Regaib ve Mi’râc” gibi mübârek geceleri içinde bulundurması, faziletini daha da arttırmaktadır. Ayrıca, Kur’ÂN‘da Haram Ayları olarak geçen dört aydan birisi olması, Müslüman kalblerdeki yerini bir kat daha daha artırmıştır..

Kur’ân-ı Kerîm’de “receb” kelimesi geçmemekle birlikte muhtelif âyetlerde haram aylardan söz edilerek bu aylara saygı gösterilmesi emredilmektedir.: (el-Bakara 2/194, 217; el-Mâide 5/2, 97; et-Tevbe 9/5, 36).

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ
Resim“İnne iddete’ş- şuhûri indallâhisnâ aşera şehren fî kitâbillâhi yevme halaka’s- semâvâti ve’l- arda minhâ erbeatun hurum (hurumun) zâlike’d- dînu’l- kayyimu fe lâ tazlimû fîhinne enfusekum ve kâtilû’l- muşrikîne kâffeten kemâ yukâtilûnekum kâffeh (kâffeten), va’lemû ennallâhe mea’l- muttekîn (muttekîne).: Muhakkak ki; ALLAH’ın kitabında (ifâde edildiği üzere) ayların adedi, ALLAH’ın indinde semâların (göklerin) ve yerin yaratıldığı gün (zaman) 12’dir (12 olarak dizayn edilmiştir). Onlardan dördü haram (aylar)dır. Bu (dîn), kayyum olan dîndir. Artık onların içinde (o aylarda) nefslerinize zulmetmeyin. Onların hepinizle savaştığı gibi müşriklerin hepsiyle savaşın. Ve biliniz ki, muhakkak ALLAH, takvâ sâhibleri ile berâberdir.” (Tevbe 9/36)

Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi vesellem, haram ayları zilkade, zilhicce, muharrem ve receb olarak açıklamıştır (Buhârî, Megâzî, 77; Müslim, Kasâme, 29). Haram ayların farklı bir önem ve saygınlığa sâhib olduğu, bu aylarda işlenen iyilik ve kötülüklere başka zamanlarda işlenenlerden daha fazla mükâfat ve ceza verileceği yönünde genel kabul vardır.


ResimResûlullah sallallahu aleyhi vesellem bir kimseye.: “Haram aylarından bazısını tut, bazısını bırak, haram aylarda tut ve bırak, haram aylarda tut ve bırak.” buyurmuştur.
(Ebu Davûd, Savm 54.)

Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: “Tut!” dedikçe, üç parmağını yumdu, “bırak” deyince de üç parmağını bıraktı.”
Böylece Peygamberimiz aleyhisselâmın o zâta, “Üç gün tut, üç gün ara ver!.” buyurduğu anlaşılıyordu..
Bilindiği gibi haram ayları.: “Zilkâde, Zilhicce, Muharrem ve Receb” aylarıdır..

Recebin ilk Cumâ Gecesi müslüman toplumların dinî kültüründe Regaib Kandili olarak kutlanır..


Resim RECEB AYI DUÂsı.:

Rivâyete göre şu istiğfâr DUÂsını Receb Ayında 7 kere okuyan kimsenin günahları affolunmaktadır.:

Estağfirullâhe’l-Azîme’llezî lâ ilâhe illâ Hû el-Hayyu’l-Kayyûmu ve etûbü ileyh. Tövbete abdin zâlimin lî-nefsihî lâ-yemlikü lî-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ.:
Hayat sâhibi olan, her şeyi idare edip ayakta tutan, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan ALLAH’tan mağfiret dilerim. Kendi nefsine zulmetmiş kulun tövbesi gibi O’na tövbe ederim. Öyle bir kul ki, kendi nefsi adına ne ölüme, ne hayata ve ne de tekrar dirilmeye sâhib değildir.

(Gümüşhaneli Ahmed Ziyâuddin, Mecmuatü’l Ahzâb, 1/599)

Resim İMÂM ALİ kerremallahu vechehu’nun RECEB AYI DUÂsı.:

ALLAH’ım!.
Salât eyle MuhaMMed aleyhissalâtü vesselam’ın üzerine; Hikmet yıldızları ve devamlı ni’met ve ismet kaynağı EhL-i Beytine..
ALLAH’ım!.
Beni her türlü kötülükten koru. Beni unutkan etme ve gaflet üzerinde bırakma. Sonumu da hasret ve pişmanlıkla bitirme. Benden razı ve hoşnut ol. Senin mağfiretin zâlimler içindir, ben de nefsime zulmettim!.
ALLAH’ım!.
Beni bağışla, beni bağışlamakla SANA bir zarar gelmez. Bana ni’metlerini ihsân et, bana vermekle SEN’in ihsânın azalmaz. SEN’in rahmetin geniş ve boldur. Hikmetlerin ise hoş ve güzeldir..
ALLAH’ım!.
Bana sıhhat ve âfiyet ver. Güven ve huzur ihsân eyle. Şükür ve takvâya ulaştır!.
ALLAH’ım!.
Senden sabır ve doğruluk istiyorum. Bana işimde kolaylık ver. İşlerimi güçlükle gördürme. Âileme, çocuklarıma ve kardeşlerime iyilik ve ihsânda bulun. Onları Mü’min ve Müslümanlardan kıl ve bu şekilde dünyadan ayrılmalarını nâsib eyle!.”


RESÛLULLAH sallallahu aleyhi vesellem‘den BEREKEt MÜJDELERi.:


ResimMuhammed b. Mesleme radiyallahu anhu.: “Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: “Şüphe yok ki ALLAH’ın Rahmetini bir rüzgâr gibi estirdiği zamanları vardır. O ÂNlarda kime denk gelirse o kimse, ebedî cehennemde olmaz ve ebedî cennetliklerden olur. Öyleyse rahmete kavuşmak için gayretinizi artırın!.” buyurmuştur.
(Tebâran’i, Mu’cemü’l- Vâsit 3/180.)

ResimResûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: Beş gece vatdır ki onlarda yapılan DUÂlar geriye çevrilmez.:
1-) Recebin ilk (Cumâ) gecesi,
2-) Şâbânın ortasında bulunan gece,
3-) Cumâ gecesi,
4-) Ramazân Bayramı gecesi,
5-) Kurbân Bayramı gecesi..”
buyurmuştur.

(Beyhakî, Sünen, Şuâbu’l-İmân 3/342.)

ResimResûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: “Şu dört gecede DUÂlar reddedilmez.:
1-) Receb ayının ilk gecesi.
2-) Şabân ayının on beşinci gecesi olan Berât gecesi.
3-) Cuma gecesi.
4-) İki bayram (KurbÂN ve RamazÂN bayramları) gecesi.”
buyurmuştur.

(Deylemî, Firdevsü’l-Ahbâr.)

Aziz Kardeşlerim bu, Biz MuhaMMedî Mü’münler için önemli bir fırsattır ki;

ResimResûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: “Beş şey gelmeden önce beş şeyi ganimet BiL.:
1-) İhtiyarlamadan önce gençliğini,
2-) Hastalanmadan önce sıhhatini,
3-) fâkirliğinden önce zenginliğini,
4-) Meşguliyyetten önce boş vaktini,
5-) ÖLÜmünden önce HAYAtını ganimet BiL!.”
buyurmuştur.

(Buharî, Rikâk, 3; Tirmizî Zühd, 25)

Resim

ResimResûlullah sallallahu aleyhi vesellem:ALLAHümme bârik lenâ fî Recebin, ve Şâbâne ve bellignâ Râmzâne.: ALLAH’ım! Receb’i ve Şâbân’ı hakkımızda hayırlı ve mübârek kıl, bizi Ramazân’a ulaştır.” buyurmuştur.
(Câmiü’s-sağir, 2/90; Râmuzu’l-âhdis 532.)

ResimAbdullah İ. Abbas radiyallahu anhu.: “Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem bazı yıllarda öyle çok oruç tutardı ki biz.: “Hiç yemeyecek (Ayın her gününde oruç tutacak.” derdik. (Bazı yıllarda öyle) yerdi ki biz.:” Hiç oruç tutmayacak.” derdik.
(Buharî, Savm 53; Mslim Siyâm 170, H.N.1157; Ebu Davûd Savm 55, H.N. 2430.)

Kur’ÂN-ı Kerîmimiz Kudsal Gecelerimizin ve Seherlerimizin CÂN CERYÂNıdır ki;

ResimResûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: Kur’ÂN hüzünle nâzil oldu, O’nu OKUrken (ANLAyarak) AĞLAyınız. AĞLAyamıyorsanız AĞLAr gibi OKUyunuz (Kalbinizi AĞLAmaya zorlayınız.)” buyurmuştur.
(İbn Mâce İkâmetü’s- Sâlâh 176.)

ResimResûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: “İnsÂNların kıymetini bilmedikleri bu ayda ameller ALLAH’a arz edilir. Ben, amellerimi oruçlu iken arz edilmesini arzu ediyor ve bu ayda oruç tutuyorum.” buyurmuştur.
(İ. Ahmmed, Müsned, V 201; Nesaî, savm 70.)

ResimResûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: “Cennette Receb isimli bir nehir vardır. Sütten daha beyaz ve baldan daha tatlıdır. Kim Receb Ayında bir gün oruç tutarsa ALLAH (celle celâlihu.) o kimseye bu nehirden su içirecektir.” buyurmuştur.
(Celâleddin Süyûtî.)

Resim RECEB AYInda SADAKA.:

Abdürkadir Geylanî kaddesallahu sırrahu.:
ResimResûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: “Herkim Recebde sadaka verirse, ALLAH (celle celâlihu.) TeÂLÂ onu yavruyken yuvasından havaya uçup en yaşlı çağında ölen karganın ömrü kadar(beşyüz sene), onu cehennemden uzaklaştırır.” buyurmuştur.
(Abdulkadir Geylanî, Gunye,1/325, Nüzhetü’l mecalis,1/141.)

Abdürkadir Geylanî kaddesallahu sırrahu.:
ResimResûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: “Eğer kişi, Receb Ayından(oruç) tuttuğu hergün, azığına (bütçesine) göre bir sadaka verirse; Heyhat! Heyhat! Ne Yapsınlar! Bütün yaratıklar ALLAH (celle celâlihu.) TeÂLÂ’nın o kula vereceği sevâbın ölçüsünü takdir etmek için bir araya gelseler, ALLAH (celle celâlihu.) TeÂLÂ ‘nın o kuluna bahşedeceği mükafattan yüzde birin(i hesâb etmeye)e ulaşamazlar.” buyurmuştur.
(Abdulkadir Geylanî, Gunye,1/325, Ebu Muhammed el Hallâl.)

Abdürkadir Geylanî kaddesallahu sırrahu.: Receb ekme ayıdır, Şabân sulama ayıdır, Ramazân derleyip toplama ayıdır. Herkes ne ekerse onu biçer, ne yaparsa cezasını çeker. Bir kimse ekimi bırakırsa, hasat zamanı ekmediğine pişman olur. Kıyamet gününde ise çok kötü duruma düşer.”
buyurmuştur.
(Abdürkadir Geylani, Üç aylar ve Faziletleri.)

HüLâsa-yı KeLÂM.:

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى
Resim“Ve en leyse li’l- insâni illâ mâ seâ.: Ve insÂN için =>ÇALIŞmasından başka bir ŞEYy yoktur!.” (Necm 53/39)


YÂ HAYyu’L- HUuu!. ALLAH celle celâlihu!.

Resim

Resim

ALLAHumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ MuhaMMedin
Abdike ve
Nebîyyike ve
RasûLike ve
Nebîyyi’L- ÜMMiyi ve alâ âlihi, EHL-i BeYtihi ve’s- Sahbihi ve ÜMMetihi…

ALLAHımız celle celâluhu!
BİZe MuhaMMedî Gayret,
PÎRimizden Hâl-i HiMMet,
RASÛLünden ŞiFâ-yı ŞeFâat,
ZÂTından İnâyet-Hidâyet-SeLâMet
İZZet-i İhsÂNınLa LûTFet-CEM’ et ÜÇ AYLARımıza İnşâe ALLAH!..


الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
Resim“El hamdu lillâhi RABBi’l- ÂLEMîn (âlemîne).: Hamd, âlemlerin RABBi olan ALLAH’adır.” (Fâtiha ½)

Leave a Reply