YUNUS EMRE’NİN GÜL BAĞI

Erenler erdeminin ulu ustası Yunus Emre Hazretleri Allah’a ve toprağa güvenen Anadolu köylüsü ağzıyla:

 
Miskin Yunus Erenlere tekebbür olama toprak ol!
Topraktan biter küllisi, gülistan toprak bana…
 
Ben şahsen Hasan Dağının yaylalarında gezerken Yunus Emre’mizi içimizde yaşamakta olan bir Eren Koca gibi bulurum dağ güllerinin arasında…
Aşkın, güzelliğin, yumuşaklığın ve en içten koku verişin temsilcisi saydığı gül dağlarında…
 
Gül ü reyhan kokusu âşık ile mâşukdur
Âşıkın mâşukası hiç önünden gitmeye..
 
 
 
Aşkın ocağı Kâmil İnsan-Hizmetçi Şeyh’in yurdunu Gül bağı bilen Koca Yunus:
 
Varam ol dosta kul olam
Hem açıluben gül olam
Hem ötüben bülbül olam
Durağım Gülistan ola…
 
İrenler sohbetünde deste kızıl gül idim…
 
Dostın yüzi gül bana
Âşıkam bülbül ana
Kaykımazam dört yana
Çün buldum ışk erini…
 
Hiç batmayan İlâhi Aşk güneşinin ülkesi olan gönlünün sırr sembolü gül bağıdır:
 
Gel varalum bizim ile kim giresin bağçelere
Dâyim öter bülbüllerüm gülistânım solmaz benim…
 
Bizim ilin bağçeleri dâyim tazedür gülleri
Ma’müredürür bostanım agyâr gülüm üzmez benüm…
 
Yıl on iki ay bu ışk güli od içinde bitüpdürür
Yandugumca artar kokum devrüm geçüp solmaz benüm…
 
Aydur Yunus yâr kulıyam
Dost bağçesi bülbülüyem
Söyleyeyin şimden girü
Gülzârıma irdüm bu gün..
 
Sevginin, sulh-barış içinde yaşayacağına inanan Yunus Emre:
 
Diken olma gül ol eren yolunda
Diken olur isen oda yanasın..
 
Sen güli göririken dikene sunma elin…
 
Dostluk, eşitlik, barış, adalet, merhamet ve muhabbeti esas alan Yunus Emre Hazretleri, materyalist-maddeci görüşlere dinî elbise giydirenlere karşı dâima herkesin kendi özünde ve aslı olan Muhammedî oluş şûuruna uygun bir gül bağı kurmasını, korumasını ve başkasının bağına bahçesine atlamamayı öğütler:
 
Kimse bağına girmegil, kimse gülüni dirmegil
Var kendi mâşukın ile bağçede ol alış yüri…
 
 
Sevgi ve barış birliği olan ahî ahlâkında Erenlerin Yolu doğruluk olup Dost’a-Hakk’a çıkar.
Bu yolun başı ve sonu ise her insanın kalbinin iki ucundaki Rahman ve Rahîm kapılarıdır…
 
İstemegil Hakk’ı ırak
Gönüldedür Hakk’a durak..
 
Ben bunda seyrider iken aceb sırra irdüm ahî
Bir siz dahı sizde görin dostı bende gördüm ahî…
 
 
Yunus Emre Hazretlerinin gönlünün de tüm Erenlerin gönlü gibi gül bağı olduğu gerçeğini yaşamak için aşk abdestinizi alarak gezmeye, görmeye ve istediğiniz kadar dermeye dâvet ediyoruz inşâllah.
Risâletü’n-Nushiyye mesnevisini ve Divânını;
Eski yazmalardaki yaşadığı çağın dilindeki halk şivesi ve dinî kelimeleri elimizden geldiğince açıklayarak gençlerimizin ilim-edeb irfanına hasbî hizmeti yapmaya ve sitemizde okumak için yayınlamaya çaba sarf edeceğiz İnşâallah..
 
Yunus Emre Babamızın ruhu şâd olsun Nûrullah’la ve Nûr-u Mim’le dolsun!..