XXXII- İLERÜ

Bahr-i mutlak kuşıyam yokuşumdan ilerü
Ol Hümâ’nun işiyem inişümden ilerü
 
Ben en yukarı uçuş noktamı da aşabilen bir Mutlakiyyet Kuşuyum!
Candan Cânân’a Ürûc’ Mi’racım…
Öylesi bir Hümâ Kuşu’nun eşiyim ki iniş sınırımı da geçerim!..
Cânân’dan Can’a Rücû’ Mi’racım…
 
 
Bâr-i zâtun pertevi itdi meni ışk ile
Sefer idüp asluma dönüşümden ilerü
 
İlâhî aşk ile Zât’ını zevk etmenin ateşi işte beni böyle ışık etti!
Bu, ölmeden ölüp de aslıma dönüş mi’râcımı bizzât dirilerek yaşayıp Hakk’a şâhid oluşumdan dolayıdır!
 
 
Zât-ı nûrıyla anda toyladı meni ol şâh
Ni’met-i ışka bunda sunuşumdan ilerü
 
O Şah Allah Teâlâ bana Nûrullâh ikram ederek hazz ziyafeti çekti!
Aşkın ateş gibi kendine döndürücü ateşine gönüllü atlayışımdan dolayı!
 
 
Dört kitâbun aslına ârif idüm anda men
Bunda gelüp mürşide danışumdan ilerü
 
Ezel âleminde dört kitabın aslına irfânı olan Ârif idim, amma bu âleme gelince Sünnetullah gereği rüşde ermemin şartlarını bir Mürşide danışmamdan ocağında pişmemden dolayı!
 
 
Anun içün kanmazam vuslâtınun meyine
Nûş iderem teşneyem kanışumdan ilerü
 
Onun için ben de tüm Erenler gibi bu birlik ve kavuşma şarabına asla kanamam!
Deniz suyu gibi içtikçe susarım, susadıkça içerim!
Kısır döngü sanmasın kısır akıllılar ben susadığımdan dolayı değil kanmış olduğumdan dolayı yine içmeye susuzsum ki tekrar yeniden o anı yaşama hazzını hak edeyim!
 
 
Sinân Ümmî  dir işüm ezelîdür dost ile
Bu gün bu işün sonı sanışumdan ilerü   
 
Sinân Ümmî söyler ki :
Benim kulluk işim  O DOST ile ezelîdir.
Benim bu gün böyle durmadan yanışım ise bu iş sona mı erdi diye telaşa düşüşümden dolayı!
 
 
 
Hümâ : f. Devlet kuşu. * Saadet. Mutluluk.
 
Pertev : (Pertav) f. Ziya, ışık. * Atılma, sıçrama, hız
 
Teşne : f. Susamış. * Mc: İstekli, çok arzulayan, heveskâr.