XXIII- GEREK

Dervişliğin vasfını demege irfân gerek
Ma’rifet yimişini yimege insân gerek
 
Dervişliğin sıfatlarını anlatmak için irfân gerek
Mârifet yemişini yemeğe insân gerek..
İnsanı insan yapan ise İnsan-ı Kâmildir!…
 
 
Küfr-i zulmet kapusı kâlu kîlden açılmaz
Agır çevgân salmaga âlemde merdân gerek
 
Küfrün karanlık kapısı boş laftan dedi-kodu ile açılmaz!
Ağır çevgân ile çekmek için ise Aşk âleminde erenlerin merdin bulmak ve olmak gerek!
 
 
Devlet topın atmayan nefsün burcın yıkamaz
Hû diyüp cân virmege aşk ile mihmân gerek
 
Bu nefsin hevâ-heves-şehvet-şöhret vs. burçlarını yıka bilmek için Sultan saltanatından sultası olan Tevhid topuna sahib olmak gerek!
 Aşk ile bir kerre : “Hû!” deyip de “Can” vermek için, o canın bu “Ten” de misafir olduğu irfanını bile ârif mihmân gerek!
 
 
Kevn ü mekân çirkini irkindi su ayırmaz
Daluban oynamaga tâlibe ummân gerek
 
Kevn ü mekan çirkini kimse ham aklıyla maddeperst olduğu için birikinti ve pis de olsa bir su göleği bulunca atlar!
Kâmil akıl sahibi olup da madde-mânâ zıtları zevkinde güzeller güzeli olan Erenler Talebesi için ise oynayıp yüzmek için ilim ve edeb ummanı gerek.
 
 
Dışın düzen dem be dem Hakk’dan nazar bulur mı
Kalbin bâbın açmaga zikr ile devrân gerek
 
Durmadan dışının düzenini düzen, içindeki Nazargâhullah olan kalbini ihmal eden kimse Hakk’tan nazar bulur mu?
Kalbi Rahmân ve Rahîm kapılarını açmak için Dost için Devrân kurup zikriyle seyran gerek!
Zikir halakalarındaki dönen Tevhid devri Devranı, dervişlerin duası sırrı Seyranı…
 
Dört kitabı okuyan ilme muhtâc olur mı
Sırrın seyrân itmege delil ü bürhân gerek
 
 
Dört kitabı okuyan ilme muhtâc olur mu?
Zebur, Tevrat, İncil, Kur’ân-ı Kerîm…
Şeriât, Tarikat, Mârifet, Hakikat…
Beden, Nefis, Kalb, Ruh…
Lâ, İlâhe, İllâ, Allah…
Sırrın seyrân etmek için Dost’tun delil ve bürhânı olan Hak Erenler gerek…
 
Aç gözin Ümmî Sinân dostı bunda göre gör
Dostı buda görmege ehline fermân gerek
 
Aç gözünü Ümmî Sinân, Dost’u bunda-bu âlemde göre gör!
El Zâhir Celle Celâlihu esmâsına mazhar ol!
Ancak Dost’u burada görmek için ehli olandan ehli edilene ve emânetin kıymetini bilme rüşdüne erene yerinde ferman gerek…
 
 
Kâlu kîl : Boş söz. Lakırdı.
 
Çevgân : f. Cirit oyunlarında atlıların birbirlerine attıkları değnek. * Baston, ucu eğri değnek.
 
Merdân : (Merd. C.) Merdler. İnsanlar, erkekler, yiğitler.