XLI- HÛ

Zikrimiz esrâr-ı Hak’dır cânımız hayrân-ı Hû
Fikrimiz bâzâr-ı Hak’tır bağrımız biryân-ı Hû
 
Zikrimiz Hakk’ın sırlarıdır cânımız hayrân-ı Hû
Fikrimiz Hakk’ın bâzârıdır bağrımız püryân-ı Hû
 
Kalbimi dirilten ol pâdişâhı Lemyezâl
Gönlümüz mi’mâr-ı Hak’dır katremiz ummân-ı Hû
 
Kalbimi ihyâ eden sonu gelmez O Pâdişâh!
Gönlümüz Hakk’ın mi’mârıdır damlamız ummân-ı Hû
 
 
Ders-i Hak’dan görmeyen bilmez bizim güftârımız
Dersimiz envâr-ı Hak’dır sırrımız seyrân-ı Hû
 
Hakk’ın Dersi olarak görmeyen bilmez bizim sözlerimizi
Dersimiz Hakk’ın nûrlarıdır sırrımız seyrân-ı Hû
 
 
Tevhîd-i Zât-ı İlâhînin kemâlin söyleriz
Sözümüz ahbâr-ı Hak’dır özümüz mihmân-ı Hû
 
Tevhîd-i Zât-ı İlâhînin kemâlin söyleriz
Sözümüz Hakk’ın haberleridir özümüz mihmân-ı Hû
 
 
Dünyâ vü ukbâ hevâsın terk eden gelsin beri
Azmimiz dîdâr-ı Hak’dır derdimiz dermân-ı Hû
 
Dünyâ ve âhret hevâsın terk eden gelsin beri
Azmimiz Hakk’ın gül yüzü cemâlullahtır derdimiz dermân-ı Hû
 
 
Dört kitâbın ma’nâsın keşf eyledik Hakk’el-yakîn
Sun’umuz ol kâr-ı Hak’dır keşfimiz ol hân-ı Hû
 
Dört kitâbın ma’nâsını keşf eyledik Hakk’el-yakîn
İşimiz  o Hakk’ın kârıdır keşfimiz ol Hân-ı Hû
 
 
Enbiyânın evliyânın menzilinden al haber
Cânımız ber-dâr-ı Hak’dır olmuşuz mestân-ı Hû
 
Enbiyânın evliyânın menzilinden al haber
Cânımız Hakk için dâr ağacında asılmıştır olmuşuz mestân-ı Hû
 
 
Fakr içinde fakra erdik gayrı gitdi aradan
Seyrimiz dîdâr-ı Hak’dır vaslımız vicdân-ı Hû
 
Fakr içinde fakra erdik ayrılık-gayrılık gitti aradan
Seyrimiz HakK’ın cemâidir vaslımız vicdân-ı Hû
 
 
İhtiyâr elden gidicek n’eylesin Ümmî Sinan
Varımız ol var-ı Hak’dır nutkumuz irfân-ı Hû
 
İhtiyâr elden gidince n’eylesin Ümmî Sinan
Varımız ol Hakk’ın varıdır nutkumuz irfân-ı Hû
 
 
Biryân : f. Kebabın bir nev’i. Piran. Pürân.
 
Lemyezâl : Zâil olmaz, bâki, zeval bulmaz. Daimî olan.
 
Güftâr : f. Sözler, lâkırdılar.
 
Ahbâr : (Haber. C.) Haberler. (Bak: Haber-İhbar)
 
Sun’ : Yapmak. * Eser, yapılan iş. * Te’sir. * Güzel iş yapmak.
Hân : nimet.
 
Ber-dâr : f. Asılmış, yukarı kaldırılmış.
 
Mestân : (Mest. C.) f. Sarhoşlar.