XL- ÂŞIKLAR

Gelin girin bu âşıklarla bu tevhîdin hisârına
Konar dahi kona geldi ezelden konuculardır
Gelin görün bu sâdıklar bugün aşkın şarâbına
Konar dahi kona geldi ezelden konuculardır
 
Gelin girin bu âşıklar bu tevhîdin kalesine
Konar dahi kona geldi ezelden konuculardır
Gelin görün bu sâdıklar bugün aşkın şarâbına
Sunar dahi suna geldi ezelden sunuculardır…
 
 
Gelin ey merd-i âkiller nazar kılın bu sevdâya
Nice dil verdi bunlar görün Hazret-i Mevlâ’ya
Cenâb-ı İzzet’e karşı uçup dergâh-ı a’lâya
Döner dahi döne geldi ezelden dönücülerdir
 
Gelin ey âkıllı yiğitler nazar kılın bu sevdâya
Nasıl gönül verdi bunlar görün Hazret-i Mevlâ’ya
Cenâb-ı İzzet’e karşı uçup Dergâh-ı A’lâya
Döner dahi döne geldi ezelden dönücülerdir…
 
 
Salâdır ehl-i dermâna giden gelsin turağına
Kanı pervâneler yansın bu tevhîdin çerâğına
Karâr itmez bu cân hergiz yine aşkın burâğına
Biner dahi bine geldi ezelden binicilerdir
 
Salâdır-çağrıdır  ehl-i dermâna giden gelsin durağına
Nerede pervâneler ki yansınlar bu tevhîdin çırâsına
Karâr etmez bu cân asla yine aşkın burâğına
Biner dahi bine geldi ezelden binicilerdir…
 
 
Kanı bir akl-ı evvel kim bu esrârı haber versin
Kanı bir tâlib-i esrâr bu ilmi okuyup görsün
Budur âşıkların kârı ledünnî ilminin dersin
Tanır dâhî tana geldi ezelden tanıcılardır
 
Nerede bir akl-ı evvel ki bu sırları haber versin
Nerede bir esrâr isteyen ki bu ilmi okuyup görsün
Budur âşıkların kârı ledünnî ilminin dersin
Tanır da tanır, tanıya geldi ezelden tanıyıcılardır…
 
 
Halâs olup geçer gamdan düşerse bir kişi aşka
İçer ol câm-ı vuslatdan yâr olursa başı aşka
Sinan Ümmî sınanmışdır ezelden âteş-i aşka
Yanar gâhî yana geldi ezelden yanıcılardır
 
Kurtulup selâmete erer, geçer gamdan düşerse bir kişi aşka
İçer ol câm-ı vuslattan yâr olursa başı aşka
Sinan Ümmî sınanmıştır ezelden aşkın ateşiyle
Yanar dâhî yana geldi ezelden yanıcılardır…
 
 
Hisâr : (Hasr. dan) Etrafını alma, kuşatma. * Kale. Etrafı istihkâmlı yer.
 
Kanı : Hani. Nerde?