Kul İhvani : Salât ve Kur’ân Duası

DOST’TA-DOST’TAN-DOST’A-DOST’LA DOST DUÂ
SALÂT VE KUR’ÂN DUASI
 
 
 
 
KUL İHVANÎ
 
 
Dua için ellerimizi subhanî semâya açarız:
Muhammedî teslimiyyet gereği en önce euzû besmele,
Sonra İstiğfâr ve hamdederiz.
Salâvât getirir, işimiz ne ise (dua ise dua) onu yaparız ve sonunda da salâvâtla duamızı salâvâta sararız.
İki tarafında salâvât olan dua iki kanatlı kuş gibidir.
İlgili hadis-i şerîfler salât kitabımızda geçmişti.
Dua ile ilgili açıklamalar “Muhammedî Tasavvuf” kitabımızda olmakla berâber irticâlen kısa bir dua yapalım:
 
Allahümme salli âlâ seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedîn abdike ve nebîyyike ve resûlüke ve nebîyyü’l-ümmîyyi ve âlâ âlihi ve ehl-i beytihi ve ashabihi!
Bi rahmetike Yâ erhame’r rahîmin!
İrhamnâ!
 
Geçenlerimize rahmet et!
Onları bağışla ve ehl-i cennet kıl, kabirlerini cennet bahçesi ve konuklarını melekler eyle!
Dünyaya gelmemize sebeb olan ana-baba ve ceddimizden razı ol ve onları bize şefâatçi ve hayırla karşılayıcı kıl!..
Üzerimizde bulunan haklarını yerine getirmemize ve sâlih evlâdları olmamıza yardım eyle!
        
Bi rahmetike Yâ erhame’r rahîmin!
Bi rahmetike Yâ erhame’r rahîmin!
Bi rahmetike Yâ erhame’r rahîmin!
İrhamnâ!
 
Kıyâmete kadar gelecek neslimizi necib, âri, temiz, göz sürûru, sâlih, sâdık ve Ehl-i Beytî – Muhammedî – Kur’ânî – Rabbânî kıl!..
 
Bi rahmetike Yâ erhame’r rahîmin! irhamnâ!
 
Anamıza, babamıza, bize, eş, çocuk, kardeş ve akrabalarımıza, komşu, arkadaş ve bizden dua bekleyenlerimize ve ümmet-i Muhammede merhamet et!
Merhametlilerin merhametlisi sensin sen!
 
 
Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in duası ile:
 
Allahümme islâh ümmet-i Muhammed!..
Allahümme ferice an ümmeti Muhammed!
Allahümme irham ümmet-i Muhammed… ammeten…:
 
Allahım!
Ümmeti Muhammedi (din, dünya ve âhiretinde) islâh et!
Senin Zât-ı Âlî’yin ve onların bildikleri sonsuz sayıda problem, derd, çile ve kör düğümlerine bir ferec (çözüm çıkış ve kurtuluş yolu) ver!..
Bir kerem kapısı aç!..
 
Allah’ım!
Ümmet-i Muhammede umumen; iyi-kötü, güzel-çirkin, sâlih – fâcir v.s. ayırmadan cümlesine merhâmet et!..
Rahmetenli’l-âlemin olan sahibimiz ve her şeyimiz Muhammed (aleyhi’s-selâm) yüzü suyu hürmetine hidâyetini ver!
Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in şefâat (şifâlar)ini; ehlullah, evliyâullah ve tüm hakk dostlarının himmetini (muhabbet ve merhametle hasbî hizmetlerini, iyilik dilek ve teşviklerini) nâsib eyle!
Ki; ihânet ve dalâlet zom uykusundan uyanmak;
Cehâlet uyurgezerliğinden kurtulmak;
Gaflet sarhoşluğundan ayıkmak için,
Kalblerimizde Muhammedî gayret oluşsun!..
 
Allah’ım!
Bizi islâh et!
İflâh et!
Mûin (yardımcı) ol!
Tevfikini refik (yoldaş) eyle!
Hak ne ise nâsib ve müyesser eyle!
Hüsnü hatime (iyi sonlar) nâsib kıl!..
 
Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resûlullah!
Şehâdet şerefine bu dünyada ulaştır!
Ve gölgesinde ebedî yaşat!..
 
 
Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) buyruğu:
 
Rabbî yâ’sir velâ tuassir!
Rabbî temmim bi’l-hayr!
Rabb’ım!
Rabb’ımız!
Kolaylaştır ve zorlaştırma!..
Rabb’ımız!
Hayrımızı tamamla!..
Ey yüce Rabb’ımız!
Dinimizde, dünyamızda ve âhiretimizde kulluk gereği ve görevi işlerimizi kolaylaştır ve zorlaştırma!..
Hakka inanıp hayr işlememizi ilhâm et ve tastamam eylet!..
İşimizi (hesabımızı) hak ve hayrı üzere burada tamamlanmış olarak bitir!..
 
Rabb’ımız!
Kâinâtı, bizi, amellerimizi ve dilemelerimizi dahi yaratan Sensin, Sen!..
Hakkı ve hayrı kalbizime ilhâm et!
İşlememizde izin ve inâyet eyle!..
Hakka inanıp hayrı işlemekte bizi sabırlı kıl!..
Nefsimizin; “olsun!” veya “olmasın!” dayatmalarından, hevâ, Heves ve şeytânî isteklerinden ve şerrinden; şeytânların ve şeytânlaşmış insanların şerrinden sana sığınıyoruz!
Dinimiz, dünyamız ve âhiretimizde zarar verecek fitne ve şerlerden de sana sığınıyoruz!..
        
Rabb’ımız!
Şe’enullah nabızı atıp dururken “kûn: ol!” tezgâhından dokunan tecellî edip önümüze çıkan “olan!” ları hükm-û hakk bilip hükm-ü hakk’a sabretmeyi (Kalem 68/48 bkz.)
Rıza ehli olup razı olmayı;
Nefsimizin hoşuna giderse şükretmeyi,
Hoşuna gitmez ise sabredip hikmetini beklemeyi
Ve i’tidâl (adâlet) üzere Fırka-ı Naciye yolunda yürümeyi kalblerimize ilhâm et ve icrâ’sına güc ve kuvvet ver!..
 
Rabb’ımız!..
Göz açıp kapayıncaya kadar (tarfetü’l-ayn) sonsuz şeyin, olayın, zamanın ve zannın gelip geçtiği şu şe’enullah şehrinde zıdların zevkiyle inkâr ve ikrârın tevhidiyle ve imkânlarla imtihanlar olmaktayız…
Aklımızı ve nefsimizi çeldirici çok çeşitli tuzaklar arasından geçip giderken:
 
Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in buyurup açıkladığı gibi:
 
Hakka inanıp, hayrı yapmak ve hasenâta (iyiliklere) kavuşmak hususunda gerekli;
Gerçek havlin (henüz ortaya çıkmamış ama hazır bekleyen potansiyel gücün)
Ve hâlihazır var olan kuvvetin ancak Allah (celle celâluhu) da olduğuna inanıp,
Seni vekil kılıp sana güveniyoruz ve diyoruz ki :
“Velâ havle velâ kuvvete illâ billahi’l-âlîyyü’l-azîm…”
 
Bâtıldan kaçınmak, şerri yapmamak ve seyyiâta (kötülüklere) düşmemek, hususunda korunabilmek için gerekli ve gerçek havl ve kuvvetin ancak küllî şey’in Rabb’ısı el aliyyü’l-azîm allah (celle celâluhu) da olduğuna inançla sana dayanıp, güvenip vekilimiz kılıyoruz…
 
Ve yine diyoruz ki:
“Velâ havle velâ kuvvete illâ billahi’l-âlâyyü’l-azîm!..
“Allahümme inni neselükel affe ve’l-afiyet fi’d dini ved dünyanâ ve’l-âhiren! allahümmestürnâ bi setrike’l-cemîl…:
 
Allahım!
Bize; dinimizde, dünyamızda ve âhiretimizde aff ve afiyet diliyoruz (istiyoruz)…
Rabb’ımız “ver!..” diyoruz…
Allahım!..
Bizim her türlü kulluk noksanlıklarımızı ve hatalarımızı el cemîl (celle celâluhu) ism-i şerîfinle ört gitsin!…
El Cemîl (güzellerin en güzeli) örtünle bizleri (Muhammedîleri) ört Allahım!..
El Cemîl cennetinle Muhammed (aleyhi’s-selâm) canında cem’ olan canları ört Allahım!..
El ele, kan kana ve can cana Muhammedî merkeze teslimiyet ve El Hayy (celle celâluhu)’ya istikametimizi tekemmül ettir ve bizleri mükerremliğe ulaştır!..
 
Yâ Rabbenâ!..
Nefislerimizin benlik elbisesi diye giydiği;
Âcziyet,
Fakriyet,
Zillet
Ve illetin gerçek mânâlarını nefislerimize ilhâm et!
Ki, ifrat (taşkınlık) ve tefrit (şaşkınlık) yapmadan, i’tidâl (adâlet) üzere emrolunduğu gibi;
Önce Resûlullah Muhammed (aleyhi’s-selâm)’a teslim olup, imân edip, tâbi’ olup ve itâat ederek getirdiği, emrullahı duysun, Muradullahı anlasın!..
 
Teslim olup müslim olsun!..
İmân edip mü’min olsun!
Tâbi’ olup evliyâullah olsun!..
Tam itâat edip ehlullah olsun!..
 
Aynı zamanda Abdullah da olan Resûlullah Muhammed (aleyhi’s-selâm)’ın;
Akvâli (sözü, i’tikadı, inancı),
Ameli (fiilleri, işleri sünnet-i seniyyesi),
Ahlâkı (kur’ân ahlâkı, ahlâkullahı)
Ve ahvâlini (değişmeyen ilâhî huylar ve söze gelmeyen Rabb ile abd muameleleri, hâlleri ve ihsânları) tatbikatı üzere yaşasın ve kulluk imtihanını başarsın!
Ve Muhammedî olsun nefislerimiz!..
        
 
Ey Allahımız!..
Yâ Rabbenâ!..
Âhir zamanda kıtaldan beter fitnelerin (Bakara 2/191,217; Enfal 8/25 bkz.) kol gezdiği haram ve yalanın geçer akçe olduğu zâlim ortamda yaşamaya mecbur ve me’mur kıldığın biz Muhammedîlerini ve evlâdlarımızı, bâtıl ve şer ehline muhtaç kılma!
Rezil ve rüsvay etme!
Tüm ahmaklık ve azgınlıklardan koru!..
 
Yâ Rabbenâ!..
Azamet ve kudretini bilmeyi, razı olacağın kulluğu yapmayı ve tüm bunlar için ilk şartı olan Muhammedî oluş şuûruna ve nûruna ulaşmayı nâsib ve kalbimize ilhâm et!..
icrâsına izin ve inâyet eyle!..
 
Yâ Rabbenâ!..
Hakk’ın (Hududullahı) ve halkın hududunu çiğnetme!..
ifrat ve tefritten koru ve i’tidâl üzere Sırat-ı Müstakîme kılavuzla ve hidâyet et!..
 
 
İşte böylesine çalakalem, dua edip giderken ellerim kur’ân-ı kerîm’e dokundu!!..
Kitabullah; sahifelerini, satırlarını, hecelerini, harflerini, mânâ, ruh ve sır kapılarını kalbime ve ruhuma açıp buyur etti…
 
Kur’ânî, Rabbanî ve ilâhî dua!..
 
Muhabbet ve merhametin yaratıcısı olan Allahü zü’l-Celâl’in kullarının hayrı için devâ mecmuası olan kur’ân-ı kerîm’imimiz!..
 
Kısa dedik, duamız uzadı…
Uzasın varsın, başka işimiz ne ki çıplak girip çıktığımız cevr-i cihan ve çark-ı çile evinde…
 
Can evinden, canla başla cânân’a cem’ duası edelim:
 
Önce şu hususu arzedelim ki Rabbü’l-âlemin’e dua etmek hâşâ: “Şunu yap! bunu yapma!” demek değil de:
“Ey kâinâtı, bizi, fiillerimizi (Enfal 8/17, Sâffat 37/96 bkz.) ve dilemelerimizi (İnsan 76/30, tekvîr 81/29 bkz.) dahi yaratan Rabb’ımız ve Allahımız!..
Dua edip dilediğimiz hususları, kalbimize ilhâm et ve gereğini işlemimize izin ver ve inâyet eyle!.. (Hadid 57/29 bkz.);
El açıp yalvarmaya lâyık olan ancak kendisi olan (Ra’d 13/14 bkz.) Allahımız!
Sana tazarruen (zâri zâri yalvararak) ve gizlice (A’raf 7/55 bkz.), Korkarak ve umarak (Secde 32/16; A’raf 7/56 bkz.)
Kendi kendimize, yalvararak ve ürpererek kendi duyacağımız sesimizle (A’raf 7/205 bkz.)
Dua etmeyi ilhâm ve nâsib et!..
 
Ey “dualarınız olmasa Rabb’ım size ne diye değer versin?” (Furkân 25/77 bkz.) buyuran Rabb’ımız!
Dualarımızı işiten sensin, işit!.. (İbrâhim 14/39 bkz.)
Ve dualarımızı kabul edecek sensin, kabul et!. (İbrâhim 14/49 bkz.)
 
Öncelikle, salâvât-ü-selâmlarımız;
Evrensel (A’raf 7/158; Sebe’ 34/28 bkz.) Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’e olsun!
Rahmetenli’l-âlemin (âlemlerin rahmet kaynağı) (Enbiyâ 21/107 bkz);
Üzn-ü hayr (hayr kulağı) (Tevbe 9/61 bkz.);
Üsvetün hasene (güzel örnek) (Ahzab 33/20 bkz.)
Ve aynı zamanda Abdullah (sallallahu aleyhi ve sellem) olana (Cin 72/19 bkz.)
Salât-u selâm olsun! (Ahzab 33/56 bkz.)
 
Bize Muhammedî muhabbet, merhamet ve hasbî hizmet şuûru ver!..
İnanmayanlardan ikrah ettirme! (Yûnus 10/99 bkz.)
Bizi: “semignâ ve ategnâ…: duyduk ve uyduk!” (Bakara 2/285; Nûr 24/51 bkz.) hasbî hizmetçileri kıl!..
 
Bizleri Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) in muhabbet ve merhamet kanatları altında topla! (Şuarâ 26/215 bkz.).
Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’e olan muhabbet ve muamelelerimizde sadık ve âdil kıl… (En’âm 6/115 bkz.)
Bize, Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in tevhid tebliğini duymayı, uymayı ve o’nun adına duyurmada hasbî hademe olmayı nâsib kıl ve şuûruna ulaştır…
Bizi Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’den razı,
Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’i de bizden razı kıl!.. Şefâatı uzmasına ulaşıp, şifâsını nâsib et!..
Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in üzerimizdeki haklarını edâ nâsib et ve hududunu çiğnetme!..
Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in rızasına ulaşabilmek için yapmamız gerekenleri kalbimize ilhâm et!
Ve vesileleri denkleştir!..
        
Bizi Muhammedî oluş şuûruna ulaştır:
Akvâl-i Muhammed’e (i’tikad, söz, şerîat),
Amâl-i Muhammed’e (fiil, sünnet-i seniyye, tarikat),
Ahlâk-ı Muhammed’e (huluku’l-azim, hulûkullah, mârifet)
Ahvâl-i Muhammed’e (söze gelmez hâller, hakikat) ulaştırıp gark et!
Biz; İmâm-ı Mutlak (sallallahu aleyhi ve sellem) i duyalım, uyalım ve teslim olalım!
Cennetteki Su, Süt,  Şarab ve Bal ırmaklarını kalblerimizde:
Şerîat-ı Muhammedîyye,
Tarikat-ı Muhammedîyye,
Mârifet-i Muhammedîyye  
Hakikat-ı Muhammedîyye kaynakları olarak kaynat! (Muhammed 47/15 bkz.).
Bize hâlis Muhammedî mühürlü şarab ikrâm et..(Mutaffifin 83/25 bkz.)
 
Yâ Rabbenâ!..
Sadrların şifâsı (Yûnus 10/57 bkz.);
Mü’minlere; hidâyet, rahmet (Yûnus 10/57, Câsiye 45/11 bkz.)
Ve şifâ (İsrâ 17/82 bkz.) olan Kur’ân-ı Kerîm’imimize karşı olan saygı ve muhabbetimizi pekiştir, artır ve bizi bunda sıddık kıl!.. Dinimizde dünyamızda ve âhiretimizde âyet, hikmet, kudret, vahdet, nûr ve ışık kaynağımız kıl!
Yoldaşımız, rehberimiz ve şefâatçimiz kıl!..
İçindeki emrullah’a uymak ve yasakları yapmamakta yardımcımız ol!..
 
Yüce Kitabımızın mânâsınâ ruhuna ve sırrına ulaşmamızda izin ve inâyet buyur!..
Bizi Kitabın (kur’ân’ın) mîrâs bırakıldığı Ehl-i Kur’ân’dan kıl! (Fâtır 35/32 bkz.)
 
Ey her şeyin yaratıcısı ve her şeye vekil olan, göklerin ve yerin anahtarı olan (Zümer 39/62,63 bkz.),
Göklerin ve yerin Rabbi (Ra’d 13/16 bkz.) olan,
Mülkün sahibi ve el Vahidi’l-Kahhar olan (Mü’min 40/16 bkz.) Allahımız!
 
Bizi bâtılın ve şerrin temsilcisi İblis’in şerrinden (Sâd 38/82,83 bkz.)
Çok kandırıcı şeytânın Allah ile dahi bizi kandırmasından koru!.. (Lokman 31/3; Fâtır 35/5 bkz.)
Nefsimizin hevâ ve hevesini ilâh ettirip ona uyanlardan etme! (Furkân 25/43; Kasas 28/50 bkz.).
Ve ateşe çağıranların lideri Firavun’un devrimizdeki yandaşlarının şerlerinden koru! (Kasas 28/41 bkz.).
 
Kalbi mühürlü ve kilitli olanlardan kılma! (Rum 30/59, Muhammed 47/24 bkz.).
Rahmetinden ümit kesen kâfirlerden kılma! (Ankebut 29/23 bkz.).
Bizi burda kör orada kör kılma!.. (İsrâ 17/72 bkz.);
 
Bizi dünyaya saldırtma, tercih ettirme! (Hûd 11/15,16 bkz.);
Dünya derdinden koru! (Câsiye 45/35 bkz.);
Bizi rızk derdine düşürme! (Hûd 11/6 bkz.).
Bizim kötü amellerimizi iyi gösterme! (Fâtır 35/18 bkz.).
Bizi nefsimizin kıskançlığından koru! (Nisa 4/128 bkz.);
Nefsimizi temize çıkartma! (Necm 53/32 bkz.);
Azîm zûlm olan şirke düşürme! (Lokman 31/13 bkz.).
Özümüzdeki emânet olan (Ahzab 33/73 bkz.) Ahdullahı,
Allah’a verdiğimiz sözü (En’âm 6/152; Ahzab 33/23; Hadid 57/8; Meâric 70/32 bkz.) unutturma!
Ve gereğini yapmayı ilhâm edip, izin ve inâyet ver, mûin ol!..
 
Bizi ihânet azabına uğratma! (Lokman 31/6 bkz.).
Seni unutan ve senin de onlara nefislerini (kendilerini) unutturduğun kimselerden etme! (Haşr 59/19 bkz);
Her nefsin kisbine (yaptıklarına) rehin olduğunu unutturma! (Müddesir 74/39 bkz).
 
Bizi iftiracı ve iftiraya uğrayan etme! (Nisa 4/112 bkz).
Dinlerini bir oyuncak, eğlence (En’âm 6/70 bkz)
Ve paramparça edenlerden (En’âm 6/159 bkz) etme…
Mallarımız, eşlerimiz ve evlâdlarımız bizi Zikrullah’dan alıkoymasın! (Münafikun 63/9; Tegâbûn 64/14 bkz)
 
Yâ Rabbenâ!..
Cemi’ izzetin (bütün izzetin, üstünlüğün) sahibi (Yûnus 10/65; Fâtır 35/10 bkz) olan Allah tealâ!
Sana kavuşuncaya kadar hakta ve hayrda gayret ve çaba nâsib et! (İnşikak 84/6 bkz).
Hasbî hizmet ehl-i kıl! (Lokman 31/17 bkz).
 
Bizi Ehl-i Beyt (aleyhi’s-selâm) gibi tertemiz kıl! (Ahzab 33/33 bkz).
Bu imtihan âleminde sonu kesad bulmayacak ticâret ehli (ticâreten len tebur) kıl! (Fâtır 35/28 bkz.).
Bizleri “ibadullahi muhlûsin” Allah’ın hâlis ihlâslı kulları kıl! (Sâffat 37, 40,74,128,160,169 bkz.).
“Kad eflaha men tezakka”: kim ki temizlendi kesinlikle iflâh oldu. (A’lâ 87/14 bkz.)
“Ve kad eflaha men zekkâha”: nefsini kötülüklerden arındıran kesin iflâh oldu (Şems 91/9 bkz.) zümresine dâhil et!..
Bizi cennete tertemiz gelenlerden et! (Zümer 39/73 bkz.). “Kelimeten bâkiyeten” (devâmlı kalacak söz) tevhid ehli kıl! (Zuhruf 43/28 bkz.).
Fâni olanın herkes ve biz, bâki olanın sadece sen olduğunu unutturma! (Rahmân 55/26,27 bkz.)
 
Bize teslimiyyet Nasrullahını ve istikamet Fethullahını yâkin kıl (Nasr 110/1; Saf 61/13 bkz.)
 
Bizi “salâtihim dâimun” (devâmlı salâtta) (Meâric 70/23 bkz.)
Ve “şehâdetihim kâimun” (şehâdetleri dostoğru ve yerinde) (Meâric 70/33 bkz.) lardan kıl…
 
Sakınılmaya (takvâya) lâyık ve mağfiret sahibi Allahımız!
Bizi senin kadrini hakkıyla takdir edemeyenler (En’âm 6/91; Zümer 39/67 bkz.) den etme!
 
Ey her şeyin mukadderatını tâyin ve takdir eden Allah (celle celâluhu)! (Furkân 25/2 bkz).
Azametini (En’âm 6/18,103 bkz.)
Ve kudretini (En’âm 6/61 bkz) anlamayı kalblerimize ilhâm et!
Hakk’a ve halka karşı tenezzül ve tevâzu’ sâhibi kıl…
 
Yâ Rabbenâ!
Bize takvâ libası (elbisesi) giydir! (A’raf 7/26; Hacc 22/37; Hucurât 49/3 bkz)
Birr-û-takvâya ulaştır! (Hûd 11/73 bkz).
Emrolunduğumuz gibi dostoğru kulluk yapmayı nâsib et! (Hûd 11/112 bkz.).
Dünyada ve âhirette hamdimizi sana kıl (Fâtiha1/1; sebe’ 34/,6 bkz.),
Cennette de hamd etmek nâsib et! (Fâtır 35/34 bkz.)
 
Ey bütün günahları yarlıgayan Allahımız! (Zümer 39/53 bkz.), Senden nasıl korkmak geliyorsa öyle korkmayı (Âl-i imrân 3/102 bkz.).
Kabul edeceğin Tevbeyi (Nisa 4/17 bkz.),
Nasuh Tevbesini (Tahrîm 66/8 bkz.)
Ve azabı durdurucu gerçek istiğfâri nâsib kıl! (Enfâl 8/33 bkz.) Ehl-i seher ve ehl-i istiğfâr kıl (Âl-i imrân 3/17; Zâriyât 51/18 bkz.)
 
Ey Lâtifû’l-Habîru’l-Rahîmû’l-Kerîmû’l-Vedûd! (celle celâluhu)…
kul ihvânî kulun gibi, cihan ve can çilelerinin kırka katlayıp üstünden atladığı Muhammedî gariblerini karibin (yakının) kıl!..
 
Ve bizim: “(Yakub): Kale innemâ eşkû bessî ve hüznî ilalâhi ve â’lemu minallahi ma lâ tâ’lemun: ben sadece sıkıntı (gam) ve hüznümü (kederimi) Allah’a şikâyet (arz) ediyorum. ve ben sizin bilemeyeceğiniz şeyleri Allah tarafından (vahiyle) biliyorum!” dedi” (Yûsuf 12/86 bkz.) âyeti sırrınca şükûr ve şikâyetimizi sana yaptır!
Halka değil!
Bizleri hanîf (saîd) kıl, şakî kılma! (Hûd 11/105 bkz.).
Kitabı sağdan verilenlerden (İsrâ 17/71 bkz.).
Felâh bulan mü’minlerden kıl!
ve Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in:
“Kim ki bu mü’min sûresinin ilk 10 âyetin hükmünü yerine getirirse cennete girer!” müjdesine nâil et! (Mü’min 23/1-10 bkz.)
 
Cennete vâris müttakilerden eyle! (Meryem 19/63 bkz);
Ehl-i Darû’s-selâm kıl! (En’âm 6/27; Yûnus 10/25,26 bkz.)
Şefâatına izin verdiklerin arasına kat! (Tâ Hâ  20/10 bkz.);
Seyyiâtlarımızı hasenâta çevir! (Furkân 25/70 bkz.);
Terazisi ağır basanlardan (A’raf 7/8,9 bkz.)
Ve meleklerin şefâatına nâil olanlardan (Enbiyâ 21/28 bkz.) kıl…
 
Yâ Rabbena!
Bizi sadakat (sıdk) tan ayırma! (En’am 6/115; İsrâ 17/80 bkz.).
Lisan-ı sıdk (Şuarâ 26/84 bkz.),
Kalb-i selim (Şuarâ 26/89; Sâffat 37/84 bkz.)
Ve sabrun cemîl (Yûsuf 12/18,83; Meâric 70/5 bkz.) ver…
Ve candan sabra ulaştır (Nahl 6/92 bkz.).
Sana gereği gibi kulluk edebilmek için metânet ve sabır bahşet! (Meryem 19/65 bkz.)
Hayırda yarışmamızı nâsib et! (Bakara 2/148 bkz.).
 
Biz Muhammedîleri, Muhammedî mecrâda;
ilme’l-yakînî, ayne’l-yakînî (Tekâsür 102/5,7 bkz.),
Hakke’l-yakînî ve hayrû’l-beriyye (yaratılanların en hayırlıları) den (Beyyine 98/8 bkz.) kıl…
Cemâlullah ihsânı için: “vechi Rabbi hi’l-a’lâ” sırrına erdir! (Leyl 92/20 bkz.)
        
Yâ Rabbenâ…
Hak ve hayr için,
Emrullah ve Muradullah’ın tahakkuku için,
RESÛLULLAH (sallallahu aleyhi ve sellem) hakkı için:
Sadrımızı islâma aç (Zümer 39/22 bkz.).
Ve sadrımızı genişlet! (Tâ Hâ 20/25 bkz.).
Sadıklarla berâber et! (Tevbe 9/119 bkz.)
Sâlihlere kat (Ankebut 29/9 bkz.)
Bize merhamet et Rabbimiz! (Mü’min 23/109,118 bkz.)
 
Bizi Muhammedî imâna ve amelli sâlihaya ulaştır!
Gönüllerimize ilâhî vudd (sevgi bağı) nâsib et! (Meryem 19/96 bkz.);
İlahî ilmimizi artır! (Tâ Hâ 20/14 bkz.);
Her zaman,
Her yer
Ve her hâlde herkesin içinde ve her şeyle gerçek zikir ehli kıl (Nisa 4/103 bkz.);
Haşyetle zikir etmek nâsib et! (Bakara 2/152; Enfal 8/2; Ra’d 13/28; Hacc 22/35 bkz.);
Rahmetini, bereketini ve hidâyetini başımıza rahmet gibi yağdır! (Bakara 2/269; Âl-i imrân 3/74; En’âm 6/12,125,133,147; A’raf 7/156 bkz.)
 
Sonsuz ni’metler bahşeden Allahımız! (Nahl 16/18; Lokman 31/30; Ahzab 33/8 bkz.).
Ni’metlerine nankörlük ettirme! (Ankebût 29/68 bkz.)
Büktüğü ipini büküp büküpte çözen (ahmak, şaşkın) kadın gibi kılma bizi… (Nahl 16/92 bkz.);
Bizleri dâimi kadem-i sıdk (sadakat makamı) sahibi kıl! (Yûnus 10/2 bkz.).
Ve Muhammedî fevzû’l-azme ulaştır (Tevbe 9/100 bkz.) ve Muhammedî sükûn, sükût ve sekînet ver…
Muhammedî bizleri toptan senin ipine sarılıp (Âl-i imrân 3/103 bkz.).
Muhammedî kulluk yapmakta azmedip ve gerisinde seni vekil eyleyenler kıl! (Âl-i imrân 3/159; Ankebut 29/59 bkz.)
        
Yâ Rabbenâ!
Bizleri ni’metlere şükrü ve razı olacağın işleri yapmayı ilhâm ettiğin (Neml 27/19; Ahkâf 46/15 bkz.)
Ve keremli kıldığın Muhammedîlerden eyle! (İsrâ 17/70 bkz.).
Yüce ve mânevî makamlar (dereceler) (En’âm 6/83 bkz.)
Ve hazmini ver, şaşırtıp taşırtma adâletli (i’tidâl) ve dengeli kıl! Derecelerimizi yükselt (En’âm 6/132,165; Ahkaf 46/19 bkz.)
Ve bunun için yapmamız gerekenleri kalbimize ilhâm et! (Fâtiha 1/6,7 bkz.)
 
Yâ Rabbenâ!
Bizi, Sana yaklaşmaya vesile arayan (Maide 5/35 bkz.)
Sana (kulluğunu dostoğru yaparak) yardım edenlerden ve senden yardım görenlerden kıl! (Muhammed 47/7; Saff 61/14 bkz.).
Senden razı olan ve razı olduklarından eyle! (Maide 5/119; Mücâdele 58/22; Fecr 89/28; Beyyine 98/8 bkz.)
seçkin Muhammedîler içine (Fecr 89/29 bkz.)
Ve cennetine (Fecr 89/30 bkz.) sok!..
Özümüzü nûrullah ile nûr-u Muhammed ile nûrun alâ nûr kıl (Nûr 24/35 bkz.).
Her yönümüzü nûr kıl! (Hadid 57/12,19.28 bkz.)
“Ey Rabb’ımız!
Nûrumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla; çünkü sen her şeye kadirsin!” duana kat! (Tahrîm 66/8 bkz).
 
Yâ Rabbenâ!
Bizi kitabı illiyinde bulunan ve kesinlikle cennet ehli olan (Mutaffifun 83/18-28 bkz.) ebrârlarınla birlikte ihsânına gark et…
Yâ Rabbenâ…
Bizi (urvetû’l-vüska) sağlam kulpa yapıştır (teslimiyet) ve bıraktırma (istikamet)! (Bakara 2/256; Lokman 31/22 bkz.)
 
Yâ Rabbenâ!
Arşı yüklenen ve etrafındaki melaike-i kiramın (aleyhi’s-selâm) mü’minler için olan dualarına biz Muhammedîleri de kat! (Mü’min 40 /7-9 bkz)
 
Yâ Rabbenâ!
Zât-ı âlîyyin ve melâike-i kirâmıyın “sall”ini nâsib et ve Cemâlullahla ve Selâmınla müşerref olup şereflenmek nâsib et! (Ahzab 33/43,44; Yâsin 36/58 bkz.)
 
Yâ Rabbenâ!
Bizi hâlis muhlis Muhammedî olduğumuz şuûruna, nûruna, sürûruna ve onuruna ulaştır…
Her zaman,
Her yerde
Ve her hâlde;
Hüsnûniyyet,
Samîmîyyet
Ve ciddîyetle kulluğumuzun arzı olan Muhammedî dua ehli kıl… Ni’met verilince yüz çevirip; uzaklaşıp giden, şer (kötülük) dokununca da bol bol dua eden şaşkınlardan eyleme! (Fussilet 41/51 bkz.)
 
Hakka inanıp hayrı yapmamız için dâimî-derûnî dua etmeyi kalbimize ilhâm et ve:
“Bana dua edin, icâbet edeyim!” (Mü’min 40/60 bkz.) hükmüne icâbeti (Şuarâ 42/47 bkz) biz Muhammedîleri mazhar kıl!
 
Yâ Rabbenâ!
“Fe ni’mel mevlâ ve ni’mel nasır…: Sen ne güzel mevlâmız ve ne güzel yardımcımızsın… (Hacc 22/78 bkz.)
 
Yâ Rabbenâ!
“Elhamdü lillahi Rabbülâlemin!” âmin! (Fâtiha 1/1 bkz.)
 
Âmine Yâ Muin!
Yâ Lâtif!
Yâ kerîm!
Yâ Rahîm!
Yâ Rahmân
Yâ Hannân!
Yâ Mennân!
Yâ Deyyân!
Yâ Furkân!
Yâ Sultân!
Yâ Allah (celle celâluhu)…
Evvelen Âhiren, Zâhiren, Bâtınen âmennâ, sadaknâ ve şâhidnâ:
Eşhedü enlâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdûhû ve resûlühû…
 
Duamızın sonunda da resûlulah (sallallahu aleyhi ve sellem)’e salâvât getirip kuşun iki kanadı gibi yapacaktık! hep birlikte sıla edelim ve vûslât bulalım buyurun…
 
Allahümme salli ve sellim alâ seyyidina Muhammedîn abdike ve nebîyyike ve resûlüke ve nebîyyü’l-ümmîyyî ve alâ âlihi ve ehl-i beytihi vessahbihi!..
 
Allahım! kulun, nebîn, resûlün ve nebîyyû’l-ümmiyyin olan efendimiz Muhammed (aleyhi’s-selâm)’a sılamızı (ulaşım, kavuşum, bilelik) ve teslimiyyetimizi ulaştır. ailesine, ehl-i beytine ve ashabına da selâm olsun!..
 
Allahümme salli âlâ seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedîn abdike ve nebîyyike ve resûlüke ve nebîyyü’l-ümmîyyi ve âlâ âlihi ve ehl-i beytihi ve ashabihi!
Bi rahmetike Yâ erhame’r rahîmin!
İrhamnâ!