IV – EY ZÂHİD ?

Zâhid benüm ışka yâr
Olduğum mıdur hatâ
Işkıla yoklugı kâr
Kılduğum mıdur hatâ?..
 
Ey dinin sadece görünüşüne dayanan özünden habersiz kişi, benim İlâhî aşka yâr oluşum hata mıdır?
Bu aşk sayesinde bende emânet olan varlığı, var edene verip kulluk yokluğunu kâr bilişim midir hata?
 
 
Çün buyurdu ol Resûl
“Mûtû kable ente mûtû”
Ölmezden ön ışkıla
Öldügüm midur hatâ?..
 
   Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in: “Mütü kable en temutü: Ölmeden önce ölünüz!…” buyurmuştur. (Keşfü’l-Hâfâ II-291-2669)
 
Bir kul olarak Erenler ocağında aşk ile cehâlette ölüp Kemâlâtta dirilmem midir hata?
 
 
Ben bu mülke gelmeden
Çâr anâsır olmadan
Aslumdaki ummâna
Dalduğum mıdur hatâ?..
 
Bir kul olarak Kâinât mülküne gelmeden; toprak, su, ateş, hava olan dört unsur elbisesini ruhum giymeden önce bulunduğu Emr Âlemi ummanına dalıp, bu gerçeği bilip anlamış olmam mıdır hata?
 
 
Geçüp akdan karadan
İstedüğüm Yaradan
Mâsivâyı aradan
Sildüğüm midür hatâ?..
 
Ak ve kara zıtlığı olan Allah’dan gayrılık perdesi arkasındaki sistemin yaratıcısının aslını görüp, eserlerinin kimlik ve kişiliğini silmem mi hata?
 
 
Dilümdeki zikrümün
Kalbümdeki fikrümün
Ma’nâsını özümde
Bulduğum midur hatâ?..
 
Dilimle söyleye geldiğim ve kalbimdeki öz fikrimin mânâsını şah damarımdan yakın bulduğum mudur hata?
 
    “….Biz ona şah damarından daha yakınız.”  (Kaf 50/16)
 
 
Gördüm vüc’ud ilinde
Kur’ân okur dilinde
Tıfl-ı mâ’nâ dersini
Bildügüm midur hatâ?..
 
Bir kul olarak mevcûdlar âleminde her zerre-atom yaratanını her hâliyle zikretmektedir.
Her hücre kâinât Kur’ânını okumaktadır.
Bu  en küçük ve en öz Mânâ Dersini bildiğim midir hata?
 
 
Kıluban derdile âh
Dilümdeki ol ilâh
Saltanat tahtında şâh
Olduğum mıdur hatâ?..
 
Benim kulluk kıymet ve değerini bilip-anlayıp yaratıcım olan Allah’ı, ah ile her an anarak bu âlemde Kulluk tahtında Halifesi-Sultan oluşum mudur hata?
 
 
Bir kişinin yüzinden
Bin kişiye lutf olur
Anca gönül pasını
Sildüğüm midur hatâ?..
 
Bir Allah Dostu bin kişiyi uyarır, bir çeşme bin kişiyi suvarır, bir hikmetli söz bin kişiyi İlâhî lutfa ulaştırır.
Benim bu nedenle Hak Erenler ocağında  bunca kişinin gönül pasını-perdesini aşk ateşiyle sildiğim midir hata?
 
 
Ümmî Sinân der hoca
Fikrüm irte bu gice
Işkıla cân Mi’râc’a
Salduğum mıdur hatâ?..
 
Ey Hoca Efendi!
Erenler tâlim-terbiyesi ile gece gibi olan cehâletim sabah gibi olan kemâlâta dönüştü. Bir saatlik fikrimle bir ömürlük irfana ulaştım.
Bu aşk ile canımı-ruhumu Mi’râc için , Asl’ına ve Rabb’ına rücu’ ettirişim- döndürüşüm müdür hata?
 
 
Mûtû kalbe ente mûtû : Ölmeden önce ölmek.
 
Çâr anâsır : Dört unsur: Toprak, hava, su, nur (veya ateş).
 
Tıfl-ı mâ’nâ : Mânâ çocuğu. Küçük çocuk. * Her şeyin cüz ve parçası. * Batmaya yakın güneş. * Kıvılcım.
 
İrte : Sabah, seher.