ESER VE YAZARI

Bu eserin aslına yazılan isim şudur:
Risâle-i Lübb’ül Lübb ve Sırrü’s-Sırr..
Türkçesi şudur: Özün Özü ve Sırrın Sırrı Risalesi..
Biz, kitap ismini uzatmamak için sadece:
“Özün Özü” dedik..
 
Eserden edindiğimiz bilgiye göre, Arapçası Muhiddin-i Arabî tarafından yazılmış, İsmail Hakkı Bursevi dilimize çevirmiş; eserin başına bir de takdim yazısı eklemiştir.
Bursevî Hz. bu küçük eseri, Muhiddin-i Arabi Hz. nin Fütuhat-ı Mekkiye’sinden almıştır.
O eserin yazılışı, Muhiddin-i Arabî Hz.’nin Mekke-i Mükerreme’deki ikameti zamanına rastlar.
Elimize geçen nüshanın, 1328 hicrî yılında basıldığı anlaşılmaktadır.
İsmail Hakkı Bursevî Hz. nin hayatını; ayrı bölüme almış bulunuyoruz.
Burada kısaca Muhiddin-i Arabî Hz. hakkında bilgi vermek isteriz. Esasen, hakkında hayli eserler neşredildiğinden burada uzun uzadıya yersiz görüyoruz.
 
Muhiddin-i Arabî, hicrî 560, milâdi 1165 de doğdu.
Hicrî 638, milâdi 1240 yılında vefat etti.
Hicrî tarihe göre 78, milâdi tarihe göre 75 yıl yaşamış oluyor.
Babasının adı Ali’dir.
Araplar arasında cömertliği, cengaverliği ile meşhur Taî neslindendir.
Bir göç esnasında İspanya’ya yerleşen bu aileden Muhiddin-İ Arabî Hz. dünyaya gelmiştir.
Hazret bir kaç defa evlenmiş; iki oğlan, bir de kız çocuğu olmuştur.
Beş yüze yakın eser vermiş olup üç yüz kadarını Mekke-i Mükerreme’de kaleme almıştır.
Kabri, Şam-ı Şeriftedir.
Bu büyük zâtın, kudsiyyetinin artmasını; himmetine nail olmamızı  yüce Allah’tan niyaz eyleriz!
 
Abdülkadir AKÇİÇEK
 
 
Himmet : Kalbin bütün kuvveti ile Cenab-ı Hakk’a ve sâir mukaddesata yönelmesi. Kalb isteği ile gösterilen ciddi gayret. * Allah indinde makbul ve mübârek bir kimsenin mânevi yardımı ile birisini koruması, yardım etmesi. * Tabiî şevk ve meyil ve heves. * Lütuf, yardım.