ER RÂFİ c.c.

 
ER RÂFİ’U                     ER REFİ’U
 

Sözlükte “yukaru kaldırmak, yükseltmek, yüceltmek” anlamına gelen ref’-rifâ’ kökünden türeyen Râfi’ kelimesi, yükselten derece ve değerini artıran demektir.
Kur’ân’da ref’ kavramı 21 yerde Allah’a izâfe edilmektedir.
Âl-i İmrân 3/55 Âyetinde Er Râfi’
El Mü’min 40/15 Âyetinde Er Refî’ şeklinde yer alır.

Alçaltıcı anlamındaki El Hafıd ismiyle zıt anlamlıdır.
Er Râfi’ ismi,  El Hafıd ismiyle karşıt içerikte kullanıldığında; El Muiz, El Mugnî, El Muakddim, El Bâsıt, El nâfî.. isimleriyle anlamdaş olur.
Er Râfi’ ismi, isim ve sıfattır.
Er Refî’ismi, sıfatları yüce anlamında Zâtî olur..
 
 
Abdullah ibni Abbas (ra) Resûlullah sav teheccüd namazının iki secdesi arasında şu duayı okurdu :
“Rabbim!
Günahlarımı bağışla!
Bana merhmet et!
Eksikliğimi giderip hâlimi iyileştir!
Beni mânen yücelt, rızıklandır!
Doğru yoldan ayırma!”
(Müsned, I-371; İbn Mâce, ikâme-23)

  
Er Refiu : Hakedeni ref’ eden, yükselten, saygın, şerefli ve değerli kılan… Mutlak kaldırıcı, yükseltici, kemâlâtı tamamlatıcı, hâlden hâle yükseltme kudretinin sahbi olan ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL.
Er Râfiu : Zâtî itibâriyle kadr ü kıymeti yüksek, yüce, alî, bülend olan ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL.
.
.
Rafea : Kaldırmak.
Rafeahu : Şerefini artırmak.
Rafua : Kadr ü şerefi çok yüksek olmak.
Rif’at : Kadri yüce ve şerefli olmak.
Mirfeu : Kriko.