EL HÂLİKU c.c.

       
  EL HÂLİKU                                  EL HALLÂKU

 

        Halk (yaratmak) masdarından sıfat ismidir. Halk etmede takdir etmek olan; planlı,amaçlı ve şuûrlu olarak düzenlemek, dengelemek ve ölçmek de vardır. İlâhî hılkiyyette; mevcûd olmayanı, örneksiz ve yardımsız olarak lâzım ve lâyık şekil ve hâlde kendine mahsus bir “şey” olarak, Şehâdet Âlemi olan kâinâtta var eylemek esastır.

        Halk kelimesi Kur’ân-ı Kerîm’de 171 yerde fiil, 52 yerde masdar olarak ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL’e nisbet edilmiştir. El Hâlik ismi ise 8 âyette Hâlik, 2 âyette Ahseni’l- Hâlikin, 1 âyette ta’zîmen çoğul olarak: “onu siz mi yaratıyorsunuz? Yoksa yaratanlar Biz miyiz?” ifâdesiyle (Vâkıa 56/59), 2 âyette mübâlâğa sigasıyla Hallâk ism-i şerîfi olarak geçmektedir (Hicr 15/86, Yâsin 36/81 de Hallâkü’l- Alîm olarak).

        EL Hallâk; sürekli ve mükemmel bir şekilde yaratıp duran, şu anda Şe’nullah’a şâhid olan ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL…Muhammedî Tasavvufun can damarlarından birisi de; sürekli var ediş – yok ediş şeenî “kûn feyekûn” u tüm yaratılanların her an yeniden varedilip – yok edilip – var edilmesi, yaratmasını sürekli tâzelemesi, bir şeyi bir daha kullanmadan varlıklarını yenilemesi ve devamlı kılması sırrına ulaşan ve vahye muhatab ve mükellef tek varlık olan insanoğlunun El Hallâk isminin sırrına ve hünerine Muhammedî şuûrla ulaşması zevki ve hazzıdır.

        Mevcûdat için şeen; nabız atışı gibi, elektiriğin gelişindeki mekik akımı gibi ya da ayrı ayrı çekilen resimlerin belli bir hızla ve ard arda insanoğlunun gözünün önünden geçirilmesiyle (sinema makinesi) resimleri sürekli ve hareket ediyor sanması gibidir. Şu devran âleminde devamlı devr halk içindir. Gerçek ve mutlak sabitlik El Hakk’a mahsustur. Halk için sonsuz hareket hâl-i hazırdır vesselâm…

El Hâliku : Eşyâyı örneksiz, misilsiz, tek olarak mutlak yaratıcı olan ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL.

El Hallâku : Mahlûkatını halk eden, yaratan, mahlûk olmayan ve yaratılmayan tek takdir eden, takdirine göre icâd eden ve şeklini, ölçüsünü v.s. lâzım ve lâyıkıyla tasvir eden Hallâk (celle celâluhu)… Mutlak Hâlik, yaratıcı, yaratan, var eden ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL.

Hallaka : Bir şeyi düzeltmek.
İhtelaka : Yaratmak.
El halâku : Haktan, hayrdan,iyilik ve güzellikten nasib ve hisse.
El halku : Halk, mahlûk, yaratık, insanlar.
El hilkatü : Hilkat, yaratılış, fıtrat, terkib.
El hilku : Ahlâk, huy, seciye, din.