EL GAFÛR c.c. EL GAFFÂR c.c.

       
EL GAFÛRU                         EL GÂFİRU                       EL GAFFÂRU

        Gafr, gufrân, mağfiret (örtmek, gizlemek, kirlenmekten korumak için bir şeyin üzerini örtmek) kökünden mübâlâğa sıfat ismidir.

        Kur’ân-ı Kerîm’de “gafr” kökünden türeyen 234 kelime bulunmaktadır.
Bunlardan 187 kelime ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL’e nisbet edilmiştir.
42 kelime istiğfâr anlamında El Gafûru ismine nisbet edilmiştir.
Kur’ân-ı Kerîm’de 5 âyette geçen El Gaffâru ismi ile 91 âyete geçen El Gafûru isimlerinin ikisi de mübâlâğa (çok ileri vardırma, çok büyütme, pek fazla, çok aşırı) ifâde ederler.
Her ismin kendine mahsus mânâ zenginliği vardır.
El Gaffâru ismiyle Es Settâru (çok örten) isminin anlam yakınlığı açıktır.
Her üç isminde Er Raufu, Es Sabûru, Et Tevvâbü ve El Vâsi’u isimleriyle anlam yakınlığı vardır.
Çok çok Gafûr anlamındaki mübâlâğa da ifâde eden kelime olarak 229 yerde geçmekte ve Müddesir Sûresinin sonuna kadar yer yer ve ard arda devâm etmektedir.
Kur’ân-ı Kerîm’in hacmen %87 sinde gufrân kavramı çeşitli şekilde geçmekte olup geçtiği son sûrede ise:

        ” O, çok bağışlayan ve çok sevendir.” (Bürûc 85/14)

        El Gafûru isminin tecellîsi sistemin göz bebeği insanoğlunun yartılış sırrını taşır.
İnsan imtihan meydanında hâliyle kusur, hata ve günah işler, tevbe ve istiğfâr eder.
Fıraten selîm doğan insan aslen günahsızdır.
Ancak akıl, cüz’i irade ve sınırlı, sorumlu ve izâfi imkânlarıyla zıtlar âleminde tercih ve uygulamalarıyla maddî-mânevî kirlenmesi, üzülmesi ve temizlik dilemesi aklın ve naklin gereğidir.
İnsanın eksiklik, kusur ve günahları sonrasındaki istiğfarı, tevbesi ve çilesi hayat seyr ü sülûkünde etkinlik ve yetkinlik vasıflarını kazanmasında kemâlât pişkinliği ateşi gibidir.
ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL’in Kur’ân-ı Kerîm’de bu kadar çokca “kusurları örtüp, günahları bağışlamak” lûtfünden buyurması kullarını bu kemâlâta tergib ve teşvik muradındandır.

        El Gâfiru ismi “kusur ve günahları örtüp insanlara açmayan ve cezâlandırmayan ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL” anlamındadır.
Üç isminde içeriğini Abdullah b. Ömer Radiyallahu anhu’dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte.

        Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem): “Mahşerde ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL mü’min kulunu kimsenin göremeyeceği bir şekilde kendisine yaklaştırıp günahlarını bir bir hatırlatarak ikrâr ettirecek. Öyle ki kul, artık mahv olduğuna hükmedince ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL: “Ben onları dünyada gizlediğim gibi bu gün de bağışlıyorum.” buyuracak ve bu mü’mine sadece sevâb defteri verilecektir.” buyurmuştur.(Buhârî, Edeb, 60; Müslim, Tevbe, 52; İbni Mâce, Mukaddime, 13; İ. Ahmed, Müsned, II-74)

El Gâfiru : Mağfiret edip tüm suçları bağışlayan, yarlıgayan, merhamet eden. Afvedip bağışlama hakkının mutlak sahibi olan ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL.

El Gaffâru : Kullarının hata ve günâhlarını çokça örten, kapayan, bağışlayan ve affeden…
Kullarının hata, noksan ve günahını çok çok afveden, yarlıgayan ve bağışlayan ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL.

Gafera : Günahını cürmünü örtüp afvetmek. Yarlıgamak. Bir şeyi örtmek. Bir işi islah etmek.

EL GAFFÂRU (celle celâluhu) ZEVKİ:

        Bu isimden esen ilhâm; Hakkın kullarının noksan ve ayıplarını örtücü olmayı sağlar. Baktığında; noksan aramazda, mükemmeli seyre çalışır. İyi niyet ve güzel görüşlü olur!…