EL BÂRİÜ c.c.

EL BÂRİÜ

 

        Mahlükat özelliklerinden mutlak berî (berâet eden, sâlim, kurtulmuş; temiz) olan, yaratan, şekil veren, seviyelendiren, lâzım ve lâyık şekilde yerleştiren, hastalık ve hatadan berî kılan ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL.

        Ber’, bür’, bürû’ (yaratmak; hastalık, kusur, ayıp gibi insana hoş gelmeyen şeylerden uzak bulunmak; borç ve zimmetten berî olmak.) kökünden veya bery (yontmak, tesviye etmek) kökünden türediği tartşmalıdır. El Bâriü ismi Kur’ân-ı Kerîm’de 2 yerde geçmektedir.

El Bâriü : Lâzım ve lâyıkı, örneksiz-modelsiz yaratan (canı var eden)…
Yaratıcı, aklın içinde ve ötesindeki tüm olumsuzluklardan münezzeh olan, münezzeh olarak modelsiz yaratan ve kulluk imtihanında salih kullarını berî’ kılan ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL.

Beree : Yaratmak.
Ebree : Şifâ vermek, iyileştirmek.
Berree : Töhmet vs.den temize çıkarmak, berâetine hükmetmek, berî’ kılmak, uzak etmek.
Teberree : Kurtulmak, berî’ olmak, uzaklaşmak, kabul etmemek.
El bereetü : İkaz, ihtar, korkutma, ültümatom, mâsumluk, ayıptan sâlim olmak.
El bür’ü : Şifâ.