EL ALİYY c.c.

       

 EL ALİYY                             EL A’L                                      EL MÜTEÂLΠ   

  

        Ulüv, alâ’ (yükseklik, yücelik; şan, şeref, kuvvet ve kudret sahibi olmak) kökünden sıfat isimdir.
El Alîyyü ismi, Kur’ân-ı Kerîm’de;
2 âyette Alîyyü’l-Azîm,
2 âyette Alîyyü’l-Hakîm,
4 âyette Alîyyü’l-Kebîr olarak geçmektedir.
EL A’lâ (en üstün, en kudretli) ismi de Kur’ân-ı Kerîm’de doğrudan ve dolaylı olarak RABB ismiyle birlikte ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL’e nisbet edilmiştir  (A’lâ 87/1, Leyl 92/20 bkz.).

        Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) duasına: “Subhâne Rabbiye’l-Alîyyü’l-A’lâ’l-Vehhâb” ile başlardı.(Fezü’l-Kâdir, V-shf 219)

       Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem): “Kul, yâ Rabbî! yâ Rabbî! yâ Rabbî!” dediği zaman ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL: “Lebbeyke abdî sel tu’tâ : Kulum ne istiyorsun (söyle) iste, verilecektir.” buyurur” buyurmuştur.( Et Tegib ve’l-Terhib, II-shf 488)

El Aliyy : Mutlak şerefli, kadri yüce ve yüksek olan, zât, sıfat ve mâhiyyetinde aklın alğılayamayacağı yüceliğe sahib, hükümrânlıkta kendisine eşit ve daha üstün bir varlık olmayan ve her hususta mutlak yüce olan ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL.
Yücelik, yükseklik ve şerîflikte tek olan.
Aşkı aşkın olan!…

El A’lâ : (Daha, pek, en) yüksek şerefte mutlak yüksekliğe sahib olan ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL.

El Müteâlî : Mutlak alî, yüce olan ve dilediğini yücelten ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL.
Mahlûkatının sıfatlarından beri, münezzeh, izzetli, şerefli, yüce ve âli olan…

Alâi : Yüksek olmak.
Alâ : Şerefte yüksek olmak.
İlliyyü : En yüksek makam, derece ve sahib olan.