76. VASİYET

 
Muhiddin-i Arabî buyuruyor:

Müslümanlardan birini çirkin bir işte görürsen kendini değil amelini görün!
Eğer bu kerahatiıide sadık isen, onun yaptığı fenalığı sen yapma! Eğer yaparsan müraîsin.
Oruçlu iken dikkat et günah işleme!
Oruç ALLAH’lıktır.
ALLAH, seni oruçlu hâlinde razı olmadığı bir şey’:
İşlerken görmesin!
Orucunu da iptâl eder.

Eğer malın varsa, menfaati devamlı olan hayırlara sarfet!
Dini malumatın varsa, onları başkalarına da yay! istifade etsinler.
Yol üzerinde uyuma!
Gece kabir’de uyumak icabederse, yoldan çekil çünkü, yollarda haşarat eksik olmaz.
Bir yerde oturacak veya yatacaksan;
“ EUZÜBİ KELİMÂTİLLAHİ’T- TAMMATİ KÜLLîMA MÎN ŞERRİMÂ HÛLİKA” yaratılmışların şerrinden ALLAH’a sığınırım, de!
 
 
 
Müraî : İki yüzlü kimse, dalkavuk, riyâkâr, münafık.
 
Euzübi Kelimâtillahi’t- Tammati Küllîma Mîn Şerrimâ Hûlika : Halkedilenlerin tümünün şerrinden ALLAH’ın kelimelerine sığınırım!”