62. VASİYET

 
Muhiddin-i Arabî buyuruyor:

Hayırlı bir şey söylemiş veya hayırlı bir şeye delâlet etmiş isen evvelâ onu kendin işle!
İlk nasihati nefsine yap!
İnsanlar, evvelâ insanın işine bakarlar, sözlerine değil.
Mürşidi’in fiili sözünden daha müessirdir.
Resûlullah’da sizin için güzel nümune vardır, buyrulmuştur.
Bâzı insanlar, Kur’ân okur da, okuduğu Kur’ân ona la’net eder. Hatta kendi kendine la’net okur.
Meselâ zâlim bir adam :
“Gözünü aç! ALLAH’ın la’neti zâlimleredir.” Âyetini.
Yalancı bir adam da :
“ALLAH’ın la’neti yalancılaradır.” âyetini okurken, kendine la’net eder.
Kur’ân’ın zemmettiği bir sıfat, kendisinde bulunan bir kimse o âyeti okurken, kezâ Kur’ânın methettiğ bir sıfat, kendisinde bulunmayan bir kimse, o âyeti okurken Kur’ân, onun aleyhine hüccet oluyor değil mi?
 
 
 
Müessir : Te’sir eden. İz bırakan. Te’sirli. Dokunaklı. * Hükmünü yürüten. * Eserin sahibi.
 
Nümune : f. Örnek, misâl, misal olarak gösterilen. Düstur ve misâl olacak şey.