1. VASİYET

Muhiddin-i Arabî buyuruyor:
 
Bütün Müslümanlara, dinlerinde devamlı birlik ve bir gibi olmalarını, hiç bir sûretle Dinde ayrılık yapmamalarını vasiyet ederim. . .
ALLAH’ın yardımı birliktedir.
Müslümanlar ayrılığa düşmezlerse onları kimse mağlup edemez. . .
Dinin hükümlerini nefsinde ihlâs ile tatbik edeni kimse aldatamaz. Cin ve Şeytan o insana galebe edemez.
ALLAH, Esmâ-i hüsnâsıyla bilinir. Cenab-ı HAKK’ın âsârından. Kudret ve azametini düşün.
Zât ve mahiyetini düşünme. . .
Esmâ-i hüsnânın çokluğu bir merkezde düşünülürse Tevhid olur. Tevhid kuvvettir.
Daima ALLAH’tan başkasını unut! . .
Zâkir olursun…
Böyle olan kimse her yerde zâkir’dir.
Kalb ve lisaniyle ALLAH’ın zikrine devam edenlerin kalbine ALLAH Zâti Ahadiyetine karşı iştiyak nûru ilka eder.
Gözü açılana hayâ gelir. . .

Hayâ makamında Fetih başlar.
Fetih, kalb gözünün Tevfik-i Rabbanî ile açılmasıdır.
Bu göz açıldı mı Ahlâk, Fazilet, Doğruluk o kimse için asla değişmeyen, değiştirilemeyen bir haslet olur.
Onsuz yaşayamaz.
 
 
 
Vasiyet : Bir işi birisine havale etmek. * Emir. * Fık: Bir malı veya menfaatı, ölümden sonrası için bir şahsa veya bir hayır cihetine teberru yolu ile (yani, meccanen) temlik etmek.
 
İhlâs : (Hulus. dan) Kalbini safi etmek. İçten, samimi, riyasız sevgi. İçten gelen sevgi ile doğruluk ve bağlılık. * Sırf Allah emretmiş olduğu için ibadet etmek. Yapılan ibadet ve işlerde hiçbir karşılık ve menfaati, hakiki ve esas gaye etmeyerek yalnız ve yalnız Allah rızasını esas maksat ve gaye edinmek. İnsanlara riyakârlıktan, gösterişten uzak olmak
 
Âsâr : Öç almalar. İntikamlar. * Eserler. * İzler. Nişanlar. Abideler. * Âdetler.
 
Zâkir : Zikreden, zikredici. * Hafızası kuvvetli. * İlâhiler okuyan. Çok çok duâ ve Esmâ-i İlâhiyeyi okuyan. * Tekrar eden.
 
İştiyak : Fazla arzu ve şevk. Tahassür. Hasret çekmek. Özlemek. Göreceği gelmek.
 
Haslet : Huy. Ahlâk. Yaradılıştan olan tabiat.
 
Takyid : (Kayd. dan) Kayıt ve şarta bağlanma. Şart koşma. Bağlama. Deftere yazmak. * Harfe nokta ve hareke koyma.
Haslet : Huy. Ahlâk. Yaradılıştan olan tabiat.