III HABER VER!

Ey bana derman soran derdi haber ver sen bana
Dost yolında cân viren merdi haber ver sen bana
 
Kendini ve derdini bilip derman soran kim?
Dost yolunda canın fedâ edecek gerçek aşk şehidi nerede?
 
 
Ayn u sın kâf içinde gördüğüm seyrân-ı Hu
Ayn-ı Vuslat harfi kim gördi haber ver sen bana
 
Hu, Hüveliği ve hüviyetinin eser seyrini, harfi mukatta Ayn u sın kâf içinde gördüm.
Bundan içerde olan vuslatın asl yolunu, aynını kim gördü?
 
 
 
    “Ha Mim – Ayn Sin Kaf”  ( Şûrâ 42/1-2)
 
Kâmil insânun yolında cânı kurbân itmeden
Sohbet-i Sultan’a kim irdi haber ver sen bana
 
İlim ve edeb öğretim ve eğitiminde gerçek kemâlât öğretmeni ve eğitmeni olan Erenler huzurunda;
İçine işlemiş olan bâtıl ve şerr ahlâkını canı çıkarcasına kesip atmadan, o pis cünüp hâliyle Sultan Sohbeti umanlar kimmiş?
 
 
Kimdür ol hanun yolunda var varından vaz geçen
Aşkına ferman olan ferdi haber ver sen bana
 
Kimdir o kimse ki, sistemin gerçek sahibini yakînî olarak bildi ve anladı da kendisindeki varlığın geçici, emânet, imtihan için rol gereği giydirilmiş elbiseler gibi görüp çıkarıp sahibine teslim etti?
 
 
Ehl-i derdün tapusında zâr u giryân olmadan
Devlet-i Hakk devri kim sürdi haber ver sen bana
 
Kulluk derdinin devâsı olan Hak Erenlerin huzurunda nefsî kemâlât geçidinden Geçmeden Devlet-i Hakk devri yaşamak nasıl mümkün olacak?
 
 
Kul gerek Sultan önünde kullıga bel bağlaya
Ol mübârek paye kim girdi haber ver sen bana
 
Yaratılışın sebebi olan Kulluk ve Sultanlık oyununda kul, kulluğunu bilmek derecesine ulaşıp, yaşayıp şâhidi olup isbat eden kim?
 
 
Bu Sinân Ümmî olupdur pâyı ışkun bendesi
Ol kapudan anı kim ırdı haber ver sen bana…
 
Bu Sinân Ümmî  aşkın ayağına köle olmuştur.
Onu bu kapıdan kimmiş koparıp alabilecek bir yaratık ?
.
.
 
Ayn u sın kâf : Harf-i Mukatta.
.
Ayn-ı Vuslat : Vuslât, kavuşma kaynağı.
 
Kâmil : (Kemal. den) Bütün, tam, olgun, eksiksiz, kemalde olan, kusursuz. Kemal ve fazilet sâhibi. * Resul-i Ekrem’in de (A.S.M.) bir vasfıdır. * Yaşını başını almış, terbiyeli ve görgülü kimse. * Âlim, bilgin kişi. * Bir aruz kalıbı ismi.
 
Giryân : f. Gözyaşı döken. Ağlayan.
 
Paye : f. Rütbe, derece. * Merdiven ayağı. * İlim sahibi olanların bir derecesi.
 
Pây-ı ışk : Aşk ayağı.
 
Irmak : Bir yerden tamamen ayırmak.