MUHAMMEDİ TASAVVUF

Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 12540
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00

Re: MUHAMMEDİ TASAVVUF

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim10. SALÂVÂT-I ŞERÎFE .:

Feyzi Ve Bereketi bol bir salavattır


Resim

ARAPÇASI.:

Resim

TÜRKÇESİ.:
TÜRKÇESİ: Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ ve Mevlânâ
Muhammedin ellezi mele’te kalbehu min celâlike Resim ve aynehu
min cemâlike Resim Feasbaha Ferihan mesruran müeyyeden mansura
Resim ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim Resim teslimen kesira
Resim velhamdulillahi alâ zâlik.


MÂNÂSI.:
Ey Rabbim, kalbine celâlini, gözlerine cemâlini doldurduğun,
böylece mutlu, mesrûr, müeyyed (te'yid edilmiş, doğrulanmış, kuvvetlendirilmiş) ve nusretli (Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla zafere ulaşmış) hâle gelen
Seyyidimiz
, Efendimiz Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)'e, onun âline, ashâbına Sen çokça salât ve selâm ediver!
İşte bunda hamd yalnızca Yüce Allah'a mahsustur!.Resim11. SALÂVÂT-I ŞERÎFE .:
Muhammed Şemseddin el Hanefî Hz.lerinin salâvâtıdır.


ARAPÇASI.:

Resim

TÜRKÇESİ.:
Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin abdike ve nebiyyike ve Rasûlike en nebiyyîl-ümmîyyi Resim ve alâ âlihi ve sahbihi ve ehl-i beytihi adede mâ alimte Resim ve zînete mâ alimte Resim ve mile mâ alimte salâten ente lehâ ehlün ve hüve lehâ ehlün.


MÂNÂSI.:
Ey Rabbim, kulun, nebin, resûlün, ümmî nebi, Seyyidimiz Efendimiz, Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)'e, onun âline, ashâbına, ehli beytine, ilminde olanlar adedince, ilminde olanlar ağırlığınca, ilminde olanlar dolusunca, Kendi salâtınla ve ona ait salâtla, salât ve selâm ediver!Resim12. SALÂVÂT-I ŞERÎFE .:
Hasanî Basri (kaddasallahu sirrehu)’nun muhtesem salâvâti:

"kim ki âhirette Havz-i Kevserden doya doya içmek istiyorsa
bu salâvâti çokça okusun."
buyurmuştur.


ARAPÇASI.:

Resim

TÜRKÇESİ.:
Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin Nebîyyi'l- Ümmîyyil Habîbi'l- Âliyyi'l- Kadîri'l- Azîmil câhi Resim Ve alâ âlihi ve ashâbihi ve evlâdihi ve ezvâcihi ve zürriyetihi ve Ehl-i Beytihi Resim Ve eshârihi ve ensârihi ve eşyâihi ve muhibbihi ve ümmetihi Resim Ve aleynâ maahum ve'l-'minîne ve'l-'minâtı ve'l-müslimîne ve'l-müslimâtı ec'maîn.

MÂNÂSI.:
Ey Rabbim, Seyyîdimiz Efendimiz olan, ""sı rahmet, "mîm"i mülk, "dâl"ı da dâimlik olan, kâmil, fâtih ve hâtim bir Seyyid olan Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)'e, Senin ilminde bulunan olmuş ve olacak şeyler adedince salât ve selâm ediver! Zikredenler, Seni anarken onu da anarlar; gâfiller de Senden gâfilleştiklerinde ondan da gâfilleşir. Öyle bir salât ediver ki, senin mevcudiyetinle dâim olsun, senin bekânla bâki olsun, ilmin dışında sonu olmasın!. İşte Sensin, her şeye kudreti yeten!
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 12540
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00

Re: MUHAMMEDİ TASAVVUF

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim13. SALÂVÂT-I ŞERÎFE .:

Muhammed Şemseddin el Hanefî Hz.lerinin salâvâtı..


Resim

ARAPÇASI.:

Resim

TÜRKÇESİ.:
ALLAHümmec’al efdala salavâtike ebeden Resim Ve enmâ berekâtike sermeden Resim Ve ezkâ tehiyyâtike fadlen ve adede Resim Alâ eşrafi'l- halâiki'l- insânîyyeti ve mecmai'l- hakkâiki'l- imânîyyeti Resim Ve turittecelliyâti'l- ihsânîyyeti Resim Ve mehbiti'l- esrari'r- Rahmânîyyeti Resim Vâsitati akdi'n- Nebîyyine Resim ve mukaddemi ceyşi'l- mürselîn Resim Vekâidi rakbi'-l enbiyâi'-l mükerremîn Resim Ve efdali'l- halâiki ecmain Resim Hâmili livâi'l- izzi'l- alâ Resim Ve mâliki Ezimmeti'l- mecdi'l- esnâ Resim Şâhidi esrâri'l- ezeli Resim Ve müşâhidi envâri's- sevâbiki'l- üveli Resim Ve türcümâni lisâni'l- kıdemi Resim Ve menbâi'l- ilmi ve hilmi ve hikemi Resim mazhari sırri'l- cûdi'l- cüz’îyyi ve küllî Resim Ve insani ayni'l- vücûdi'l- ülvîyyi ve's- suflîyyi Resim Rûhi cesidi'l- kevneyni Resim Ve ayni hayâti'd dâreyni Resim El mütehakkiki bi alâ RABBi'l- ubudîyyeti Resim El mütehalliki bî-ahlâki'l- makameti'l- istifaîyyeti Resim El halili'l- a’zam Resim Ve'l- HaBîBi'l- Ekrem Seyyidinâ MuhaMMed ibni Abdillah ibni Abdilmuttalib Resim Ve alâ sâri'l- enbiyâi ve'l- mürselîn Resim Ve alâ âlihim ve sahbihim ecma’in Resim Küllemâ zekerake'z- zâkirûn Resim ve ğafela an zikrihimu'l- ğafilûn Resim Ve sellim teslimen kesirâ.


MÂNÂSI.:
Ey RABBim, dâim en güzel salâtlarını; sermedî olan en geniş bereketlerini; fazlı ve adedi en pâk selâmlarını; insanlardan yaratılmışların en şereflisine; imâni hakikatlerin kendisinde toplandığı; ihsân dolu tecellilerin Tûr'u olan; rahmanî sırların iniş yeri; nebiler bağında vâsıta; resûller ordusunda öncü; tekrîm edilmiş nebiler kervanının önderi; tüm mahlûkâtın en faziletlisi; en yüce izzet sancağını taşıyan; en âli mecdin yularlarının sahibi; ezel sırlarının şâhidi; önce geçmiş olanların nurlarının müşâhidi; eskilerin dillerine tercüman; ilim, hilim ve hikmetlerin menbâ'ı; cüzî, küllî tüm "cûd"un sırlarını izhâr eden; ulvî ve suflî varlığın kendisi olan bir insân; her iki kevnin bedenindeki ruh; iki yurttaki hayatın kendisi; ubûdiyet derecelerinin en yücesine ulaşmış; seçilme makâmların ahlâkına bürünen; en büyük dost; en keremli sevgili; MuhaMMed b. Abdullah b. Abdulmuttalib (salallahu aleyhi ve sellem)'e, diğer nebi ve resûllere, onların tüm âline ve ashabına, zikredenler seni zikrettikçe ve gâfil olanlar da zikrinden gafil oldukça, Sen veriver!. Çokça selâm ediver!.Resim14. SALÂVÂT-I ŞERÎFE .:
Cevheratül-Esrar ismiyle anılan bu salâvât Ahmed er Rufaî Hazretlerine ait evraddır.
Samimiyetle devamında pek çok sırların seyrine ulaşılacağı önemle bildirilmiştir.


ARAPÇASI.:

Resim

TÜRKÇESİ.:
ALLAHümme salli ve sellim bârik alâ nurikel esbak Resim Ve sıraâtike'l- muhakkak Resim Ellezi ebreztehu rahmeten Resim Şâmileten livucûdike Resim Ve ekremtehu bi şuhudike Resim Ves tafeytehu linübüvvetike ve risâletike Resim Ve erseltehu beşiran ve nezirâ Resim Ve dâiyen ilallahi biiznihi ve sirâcen münirâ Resim Noktati merkezi bâid dâireti'l- evveliyyeti Resim Ve sirri esrâri'l- elifi'l- kutbanîyyeti Resim Ellezi fetakte bihi ratka'l- vucûdi Resim Ve hassastehu bi eşrafi'l- makâmâti bi mevâhibil imtinân Resim Ve'l- Makâmi'l- Mahmûd Resim Ve âksetme bihayâtihi fi kitâbike'l- meşhuri li ehli'l- keşfi ve'ş- şuhûd Fehüve sirruke'l- kadimü's-sâri Ve mâi cevheri'l- cevheriyyeti'l- câri Resim Ellezi ahyeyte bihi'l- mevcudâti min ma’denin ve hayevânin ve nebâtin Resim Kalbi'l- kulubi Resim Ve ruhi'l- ervâhi Resim Ve i'lâmi'l- kelimâti't- tayyibât Resim El’kalemi'l- alâ Resim Ve'l- arşi'l- muhit Resim Ruhi cesedi'l- kevneyni Resim Ve berzehi'l- bahreyni Resim Ve sâniye isteyni Resim Ve fahri'l- kevneyni Ebi'l- Kasım ebi't- Tayyîb Seyyidinâ Muhammed ibni Abdillah ibni Abdilmuttalib abdike ve nebiyyike ve habibike ve rasulike en Nebbîyyi'l- Ümmîyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim teslimen kesira bi kaderi azameti zâtike fiküllî vaktin vehinin Resim SubhÂNe RABBike RABBi'l- izzeti amma yesifun ve selâmün ale'l- mürselin ve'l- hamdulillahi RABBi'l- ÂLEMîn..


MÂNÂSI.:
Ey RABBim, önceki nûrun olan, Kendi mevcudiyetin sebebiyle, kapsayıcı bir rahmet olarak ortaya çıkardığın; Kendini müşâhede ettirerek keremlendirdiğin; Nebiliğine ve Resûllüğüne seçtiğin; müjdeci, uyarıcı olarak gönderdiğin; Kendi izniyle Allah'a bir çağırıcı ve nûruyla aydınlatan bir kandil, ilk "" dâiresinin merkezdeki noktası, kutup "elif"inin sırlarının sırrı kıldığın; varlık çemberini kendisiyle yardığın; en güzel mevhibeleri vererek en şerefli makamları, Makâm-u Mahmûd'u kendisine mahsûs kıldığın; ehl-u keşfe ve şuhûda malûm kitabında hayatına kasem ettiğin; kadîm sırrın ki sârî; cevherlerin cevheri bir "su" ki câri; ki bu suyla Sen maden, hayvan ve bitki gibi mevcûdâta can verdin; kalplerin kalbidir o, ruhların ruhu; hoş kelimeleri yayan; en yüce kalemdir; kuşatan bir Arş, iki kevnin bedenindeki ruhtur; iki deniz arasındaki aşılmaz berzah; ikinin ikincisi; iki kevnin de medârı iftihârı; Ebu'l-Kâsım, Ebu't-Tayyib; Seyyidimiz, Muhammed b. Abdullah b. Abdulmuttalib (sallallahu aleyhi ve sellem), Senin kulun, nebin, sevgilin, resûlün, ümmî olan nebin, işte ona, onun âline, ashâbına çokça, her zaman ve anda Kendi zâtının azameti miktarınca salât ve selâm ediver, onu mübârek kıl! Rabbin işte O azîz olan Rabbin, inkarcıların vasfettiklerinden münezzehtir!. Resûllere de selâm olsun. İşte o hamd ki âlemlerin Rabbine mahsustur!.Resim15. SALÂVÂT-I ŞERÎFE .:
Seyyid Ahmed el Bedevî Hazretlerinin salâvâtı

Seyyid Ahmed el Bedevî Hazretlerinin salâvâtıdır. Bu salâvât yine onun olan 9.salâvât ile birlikte okunur sabah ve akşam namazlarından sonra 3 er defa okunması maddî-mânevî rızık bolluğuna ve kolaylığına sebeb olacağı, nefsinin gelişim göstereceği hususları ehlince tavsiye edilmiştir. Envar, esrar ve hayrın çekicisidir. Mucerrebdir: Tecrübe olunmuş. Sınanmış. Denemesi yapılmış. Ahvâl ve tavırları tecrübe edilmiş. Makbuldür.


ARAPÇASI.:

Resim

TÜRKÇESİ.:
ALLAHümme salli ve sellim ve bârik Alâ Seyyidinâ ve Mevlânâ MuhaMMedin Şecerati'l- asli'n- nurânîyyeti Resim Ve'l- lemati'l- kabdati'r- RahmÂNîyyeti Resim Ve efdali'l- halikati'-l insânîyyeti Resim Ve eşrefi's- sûreti'l- cismânîyyeti Resim Ve ma’deni'l- esrâri'r-RABBÂNîyyeti Resim Ve hazâini'l- ulumi'l- istifâîyyeti Resim Sahibi kabdati'l- aslîyyeti Resim Vel behceti's- senîyyeti Resim Ver rutbeti'-l Âlîyyeti Resim Men inderacetti'n- nebiyyune tahte livâihi fehum minbu ve ileyhi Resim Ve salli ve sellim ve bârik âleyhi ve alâ alihi ve sahbihi adede ma halekte ve razekte ve emette ve ahyeyte ilâ yevmin tebasu men efneyte ve sellim teslimen kesirân vel hamdulillahi RABBi'l- ÂLEMîn..


MÂNÂSI.:
Ey RABBim, Nûr Ağacının kökü, RahmÂNî Kabzanın pırıltısı, yaratılan insanların en faziletlisi, cismi olan sûretlerin en şereflisi, Rabbânî Sırların madeni, seçilmiş ilimler hazinesi, aslî kabzanın "Kabzatü'l-Asliyye" , âli behcetin, yüce mertebelerin "Rütbetü'l-Aliyye" Sâhibi, Seyidimiz, Efendimiz, MuhaMMed (sallallahu aleyhi ve sellem)'e -ki onun sancağı altında sıralanacak nebiler ki ondandır- ve onun âline, ashâbına, kıyamet günü fâni kıldıklarının dirileceği güne değin, yarattıkların, rızık verdiklerin, öldürdüklerin ve dirilttiklerin adedince, çokça salât ve selâm ediver!. Onları mübarek kılıver!. İşte o hamd ki âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur!.
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 12540
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00

Re: MUHAMMEDİ TASAVVUF

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim16. SALÂVÂT-I ŞERÎFE .:

Seyyid Ahmed el Bedevî Hazretlerinin salâvâtı (2)


ARAPÇASI.:

Resim

TÜRKÇESİ.:
ALLAHümme salli ve sellim ve bârik alâ nuri'l- envâr
Ve sırri'l- esrâr Resim Ve tiryâki'l- ağyâr Resim Ve miftâhi bâbi'l- yesâr
Seyyidinâ Muhammedinil muhtâr Resim Ve âlihi'l- ethar
Ve eshâbihil ahyâr Resim Adede niamillahi ve ifdalihi.


MÂNÂSI.:
Ey RABBim, nûrların nûru, sırların sırrı,
ağyâra tiryâk, bolluk kapısının anahtarı,
Seyidimiz, seçilmiş olan MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem'e,
O'nun Tâhir Âline ve Hayırlı Ashâbına,
Yüce ALLAH'ın ni'metleri ve fazlı adedince, salât ve selâm ediver!.
Onları mübârek kılıver!.Resim17. SALÂVÂT-I ŞERÎFE .:

İmâmı Gazalî Hazretlerinin İhya adlı eserinde
Cuma günleri 7 defa okunması tavsiye edilmiştir.
Şefâata sebebdir.


ARAPÇASI.:

Resim

TÜRKÇESİ.:
ALLAHümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ ve Mevlânâ MuhaMMedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve Ehl-i Beytihi Resim Salâten tekünü leke ridâen ve lihakkihi edâen Resim Ve a’tihi'l- vesilete Resim Veb’ashu'l- makâme'l- Mahmudellezi veadtehu ve eczihi annâ mahüve ehluhu Resim Ve eczihi efdale ma cezeyte nebiyyen an ümmetihi Resim Ve salli aleyhi ve alâ cemi ihvânihi minennebiyyine vel mürselin Resim Ve alâ âlihim ve sahbihim ecma’in Resim Yâ erhamerrahimin.


MÂNÂSI.:
Ey RABBim, seyyidimiz, Efendimiz MuhaMMed (salallahu aleyhi ve sellem)'e onun Âline, Ashâbına ve ehl-i beytine, SENin rızanı taşıyan, hakkı edâ edilebilecek bir salât ve selâm ediver!. Onları mübârek kıl!. Ona vesîleyi bahşediver!. Onu, kendisine vaad ettiğin Makâm-ı MahMûd'a eriştir!. Onu nasıl ehli ise, o şekilde bizimle karşıla. Bir Nebî'nin ümmetiyle karşılanacağı en güzel bir biçimde karşıla. Ona, Nebî ve Resûl tüm kardeşlerine, onların Âline ve Arkadaşlarına salât ediver!. Ey merhametlilerin en merhametlisi!.Resim18. SALÂVÂT-I ŞERÎFE .:
Sultan Muhammedi’l-Gazzevî Hazretlerinin salâvâtı olup,
sabah 3 akşam 3 okunması gönül ehlince tavsiye edilmiştir.


ARAPÇASI.:

Resim

TÜRKÇESİ.:
ALLAHümme salli ve sellim alâ seyyidinâ ve Mevlânâ
MuhaMMedin mahtelefel melevâni Resim Ve teâkabe'l- aserâni Resim
Ve kerrere'l- cedidâni Resim Vestekbele'l- ferkadân Resim
Ve belliğ ruhahu ve ervâha Ehl-i Beytihi minna ettehiyyete vesselâm.


MÂNÂSI.:
ALLAH'ım!. Ey Rabbim! Sabahtan öceki şafaklar ayrılıp gitikçe,
akşamdan önceki gurublar onları tâkib ettikçe,
gündüz ve gece tekrarlanıp mevcûd oldukça,
Yıldızlar
(Kutup Yıldızı ve diğerleri) istikbâlde durup (yüzünü) döndükçe
Seyidimiz Efendimiz MuhaMMed
(sallallahu aleyhi ve sellem)'e salât ve selâm ediver!
Bizim tahiyyemizi
(hakta ve hayırda diriliş DUÂmızı)
ve selâmımızı
(sılaya ulaşım arzumuzu)
O'nun ruhuna ve EHL-i BEyt'inin rûhuna ulaştırıver!.Resimالله أكبر كبيرا و الحمد لله كثيرا و سبحان الله بكرة و أصيلا
"ALLAHu ekber kebira, velhamdülillahi kesira ve subhanallahi bükraten ve esila"


Resim---Biz, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte namaz kılarken, cemaatten biri aniden.: "ALLAHu ekber kebiri, velhamdülillahi kesira, subhanallahi bükraten ve asila .: ALLAH, büyükte büyüktür, ALLAH'a hamdimiz çoktur, sabah akşam tesbihimiz ALLAHa'dır!") dedi. Resulullah (sav) efendimiz: "Bu sözleri kim söyledi?" diye sordu. Söyleyen adam.: "Ben, Ey ALLAH'ın Resulü" dedi. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz.: "O sözler hoşuma gitti. Semâ Kapıları onlara açıldı" buyurdu. İbnu Ömer (ra) der ki: "Söylediği günden beri o zikri okumayı hiç terketmedim."
(Nesaî, bir rivayette şu ziyâdede bulunmuştur: "On iki adet meleğin, bu sözleri (yükseltmek üzere) koşuştuklarını gördüm.")
(Müslim, Mesacid 150, (601); Tirmizi, Da'avat 137, (3586); Nesai, İftitah 8, (2,125))
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 12540
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00

Re: MUHAMMEDİ TASAVVUF

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim19. SALÂVÂT-I ŞERÎFE .:

Güzel bir salâvât-ı şerîfe..


ARAPÇASI.:

Resim

TÜRKÇESİ.:
ALLAHümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ ve
Mevlânâ MuhaMMedin tıbbi'l- kulubi ve devâihâ
Ve âfiyeti'-l ebdâni ve şifâihâ
Ve nuri'-l ebsâri ve diyâiha
Ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim
Yâ selâmü sellim.


MÂNÂSI.:
ALLAHım!. Ey RABBim!. Kalblerin Hekimi(doktoru)ve Devâsı (çâresi) ,
bedenlerin âfiyeti (sağlığı, selâmeti, sıhhati) ve şifâsı,
gözlerin nûru ve ziyâsı (ışığı) olan
Seyidimiz Efendimiz MuhaMMed
(sallallahu aleyhi ve sellem) 'e
Sen salât ediver
, selâm ediver, mübârek kıl onu!
Ona onun Âilesine ve Sahabelerine de!.
Ey mutlak teslim olunan, selâmın kendisi olan ALLAHım!.Resim20. SALÂVÂT-I ŞERÎFE .:

Ahmed bin İdris Hazretlerine ait bir salâvâttır.
Büyüklerden olan Velîyyullah, Hızır Aleyhisselâm'dan ögrenmiştir.


ARAPÇASI.:

Resim

TÜRKÇESİ.:
ALLAHümme inni eselüke binuri vechill-ahi'l azîmillezi melee erkâne arşillahi'l- azîm Resim Ve kâmet bihi avâlimullahi'l- azîm En tusalliye alâ Mevlânâ MuhaMMedin zi'l- kadri'l- azîm Resim Ve alâ âl-i Nebbiyillahi'l- azîm Resim Bi kaderi azameti zâtillahi'l- azîm Resim Fi külli lemhatin ve nefesin adede mâ fi ilmillahi'l- azîm Salâten kâmileten dâimeten bi devâmillahi'l- azîm Resim Tazimen lihakkike ya Mevlânâ yâ MuhaMMedu yâ Ze'l- hul-uki'l azîm Resim Ve sellim aleyhi ve alâ âlihi ve sahbihi misle zâlike ALLAHümmecma beyni ve beynehu Resim Kemâ cemate beyne'r- ruhi ve'n- nefesi zâhiren ve bâtinen yakazaten ve menâmen Resim Vecalhu Yâ RABBî ruhan lizâti min cemîl vecuhi fi'd- dünyâ kable'l- ahreti Yâ Azîmu yâ ALLAH.


MÂNÂSI.:
RABBimiz!. SEN'den arşın direklerini dolduran; âlemlere varlık veren, Yüce ALLAH'ın NûRu'nun, Efendimiz, Yüce Mertebelerin Sâhibi MuhaMMed (sallallahu aleyhi ve sellem)'e, Yüce ALLAH'ın NEBÎsinin Âilesine, Yüce ALLAH'ın ZÂTı'nın Azameti miktarınca, Yüce ALLAH'ın İlmi'nde bulunan, gözlerin tüm bakışları ve nefesler adedince, Yüce ALLAH'ın ebedîyetiyle sürecek kâmil bir salâtla salât etmesini, Efendimiz ey MuhaMMed (salallahu aleyhi ve sellem), Yüce Ahlâk Sâhibi, SEN'i hakkıyla yüceltmesini diliyorum. O'na O'nun Âilesine ve Ashabına bunun gibi selâm olsun!. Ey RABBim rûhla nefesi yakınlaştırdığın gibi, zâhirde, bâtında, uyanıklıkta, uykuda beni O'na yakınlaştır!. Ey RABBim, Ey Yüce olan, Ey ALLAH'ım, onu, Âhiret gelmezden evvel Dünyâda her cihetle Zâtım'ın Rûhu kılıver!.Resim21. SALÂVÂT-I ŞERÎFE .:
Meşhur MuhaMMed Şemseddin ibni Ebi'l-Hasani'l- Bekri Hazretlerinin salâvâtıdır.
Hasani'l- Bekri, Ebu Bekir radiyallahu anhu'n Torunlarındandır. Gerçekten çok faziletli bir salâvâttır.
Özellikle Afrika ülkelerinde hatmesi yapılır. Yâni insanlar bir araya cem’ olurlar. Birlikte yaparlar.
Ve sabah akşam 3 er defâ okunması büyükler tarafından tavsiye edilmiştir. İçerdiği mânâ bakımından böyledir.


Resim
Es SeLâtü ve's- SeLâmü aLeyke yâ Hateme'n- Nebîyyîn!.

ARAPÇASI.:

Resim

TÜRKÇESİ.:
ALLAHümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ ve Mevlânâ MuhaMMedini'l- Fâtihi limâ uğlika ve'l- hâtimi limâ sebeka Resim Ve'n- Nâsiri'l- hakki bi'l- hak ve'l- hâdi ilâ sırâtike'l- müstekîmResim Sallallahu aleyhi ve alâ Âlihi ve Ashâbihi hakka kadrihi ve mikdârihi'l- azîm..


MÂNÂSI.:
ALLAHım!. Kilitlerin anahtarı, öncekilerin hâtimi, hakkı hakla zafere çıkaran, hakka hakla yardım eden, SEN'in dosdoğru yoluna hidâyet eden, Seyyidimiz, Efendimiz MuhaMMed (salallahu aleyhi ve sellem)'e SEN salât ediver, selâm ediver, mübârek kıl O'nu!. O'na, Âilesine ve Ashabına, yüce olan o kadri ve kıymetine göre salât ediver!.
Resim
Cevapla

“Divanında Muhammedi Tasavvuf” sayfasına dön