İKİNCİ EMANET

Peygamber Efendimizin (sav) mübarek sözleri ve Kudsi Hadisler.
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4762
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00

Re: İKİNCİ EMANET

Mesaj gönderen Hakan »

۪بى َ أْنَ، عٍدْيَرُ بْنَ، عَةَامَسُو أُبَا أَنَثَّدَ، حِءَلَعْ الُنْ بُدَّمَحُا مَنَثَّدَح ِهْيَلَ عُّٰى اللَّلَ صِّ ىِبَّ النِنَ، عُهْنَ عُّٰ اللَىِضَى رٰوسُ۪بى مَ أْنَ، عَةَدْرُب :َالَ قَمَّلَسَو ا » ًضْعَ بُهُضْعَ بُّدُشَ يِانَيْنُبْالَ كِنِمْؤُمْلِ لُنِمْؤُمْلَ« ا

Resim--- “Bize Muhammed b. Alâ’ rivayet etti, (dedi ki): Bize Ebu Üsâme, Büreyd’den, O Ebu Bürde’den, O Ebu Musa’dan, Ebu Musâ'nın da Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizden rivayet ettiğine göre Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Mü’minin mü'mine karşı durumu, bir parçası diğer parçasını kenetleyip tutan binalar gibidir.”

(Buhârî, Salât, 88; Ayrıca bk. Müslim, Birr ve’s-Sıla, 65.)
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4762
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00

Re: İKİNCİ EMANET

Mesaj gönderen Hakan »

: َالَ قَمَّلَسَ وِهْيَلَ عُّٰى اللَّلَ صِّٰ اللَولُسَ رَّنَ أ ٍ اسَّبَ عِنْ ابِنَع » ِينّ۪ى الدِ فُهْهِّـقَفُا يًرْيَ خِ ِبه ُّٰ اللِدِرُ يْنَ« م

Resim--- İbn Abbâs’tan (r.a.) rivayet edildiğine göre Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: “Allah kime hayır dilerse onu dinde anlayış sahibi kılar.”

(Ahmed b. Hanbel, Müsned, C 1,s. 306; Ayrıca bk. Tirmizî, “İlim”, 1; Dârimî, Mukaddime, 24; Ayrıca bkz. Buhârî, İlim, 10; Müslim, İmâret, 175. )
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4762
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00

Re: İKİNCİ EMANET

Mesaj gönderen Hakan »

ْنَ، عٍمِازَ۪بى حَ أُنْ بِز۪زيَعْ الُدْبَا عَنَرَبْخَ، أَةَارَرُ زُنْو بُرْمَا عَنَثَّدَح :َمَّلَسَ وِهْيَلَ عُّٰى اللَّلَ صِّٰ اللُولُسَ رَالَ، قٍلْهَ سْنَ، عِه۪بيَأ ِةَابَّبَّ ِبالس َارَشَأَا » وَذَكٰ هِةَّنَجْى الِ فِم۪تيَيْ الُلِافَكَا وَنَأَ« و اًئْيَا شَمُهَنْيَ بَجَّرَفَى، وٰطْسُالوَو

Resim--- Bize Amr b. Zürâre tahdîs etti, dedi ki: Bize Abdülaziz b. Ebî Hâzım babasından onun da Sehl’den rivayet ettiğine göre Sehl dedi ki, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: “Ben ve yetimi himaye eden kimse cennette şöylece beraber bulunacağız.” Resulullah anlattığını işaret parmağıyla orta parmağının aralarını biraz açarak gösterdi.

(Buhârî, Talâk, 25)
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4762
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00

Re: İKİNCİ EMANET

Mesaj gönderen Hakan »

،ٍلْيَضُ فُنْ بُدَّمَحُا مَنَثَّدَ: حَالَ قَانَبَ أُنْ بُدَّمَحُ مٍرْكَو بُبَا أَنَثَّدَح ْنَ، عِه۪بيَ أْنَ، عٍبْيَعُ شِنْو بِرْمَ عْنَ، عَاقَحْسِ إِنْ بِدَّمَحُ مْنَع :َمَّلَسَ وِهْيَلَ عُّٰى اللَّلَ صِّٰ اللُولُسَ رَالَ: قَالَ ق۪هِّدَج ا »َنِر۪بيَ ك َ فَرَ ش ْ فِرْعَيَا وَنَر۪غيَ صْمَحْرَ يْمَ لْنَا مَّنِ م َ سْيَ« ل

Resim--- Bize Ebu Bekir Muhammed b. Ebân tahdîs etti, dedi ki: Bize Muhammed b. Fudayl, Muhammed b. İshak’tan, O Amr b. Şuayb’dan, (Amr) babasından, (Babası da) dedesinden (Abdullah b. Amr b. Âs’tan) rivayet etti. Dede (Abdullah b. Amr b. Âs) dedi ki: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: “Küçüğümüze şefkat etmeyen büyüklerimizin kadri kıymetini tanımayan bizden değildir."

(Tirmizî, Birr ve’s-Sıla, 15.)
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4762
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00

Re: İKİNCİ EMANET

Mesaj gönderen Hakan »

ُولُقَ يَمَّلَسَ وِهْيَلَ عُ ّٰى اللَّلَ صِ ّٰ اللَولُسَ رَعِمَ سُهَّنَ أِبِلَّطُمْ الِدْبَ عِنْاس ب ِ َّبَعْ الِنَع ٍدَّمَحُ ِبم َا، وًن۪ ديِم َ لْسِْ ِبال َا، وًّبَ رِِّٰ ِباللَىِضَ رْنَ مِانَم۪ي ْ الَمْعَ طَاقَ«ذ » ًولُسَر

Resim--- Abbâs b. Abdülmuttalib’den rivayet edildiğine göre o, Resulullah'ı Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurken dinlemiştir: “Allah’ı Rab, İslam’ı din, Muhammed’i Peygamber olarak benimseyip onlardan râzı olan kimse imânın tadını tatmıştır.”

(Müslim, Îmân, 56; Ayrıca bk. Tirmizî, Îmân, 10.)
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4762
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00

Re: İKİNCİ EMANET

Mesaj gönderen Hakan »

لُ، قِِّٰ اللَولُسَا رَ: يُتْلُ: قَالَى ق۪فَقَّ الثِّٰ اللِدْبَ عِنْ بَانَيْفُ سْنَ ع ُ تْنَمٰ اْ لُ: « قَالَ، قَكَدْعَا بًدَحَ أُهْنَ عُلَأْسَ أ َ ل ً لْوَ قِم َ لْسِْى الِى ف۪ل » ْمِقَتْاسَ، فِّٰ ِبالل

Resim--- Ashab-ı kirâmdan Süfyân b. Abdullah es-Sekafî’den nakledildiğine göre o şöyle dedi: “Ey Allah’ın Resulü! Bana İslam’ı tanıtacak öyle bir şey söyle ki, senden duyduğum bu sözden sonra bir başkasına sorma ihtiyacı duymayayım.” Bunun üzerine Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz şöyle buyurdu: “Allah’a inandım de, (sonra da) dosdoğru ol!”

(Müslim, Îmân, 62.)
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4762
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00

Re: İKİNCİ EMANET

Mesaj gönderen Hakan »


:َالَ قُهَّنَ أَمَّلَسَ وِهْيَلَ عُّٰى اللَّلَ صِّٰ اللِولُسَ رْنَ، عَةَامَمُ۪بى أَ أْنَع
َ لَمْكَتْ اسِدَقَ فِِِّٰ لل َعَنَمَ، وِِّٰ ى لل ٰطْعَأَ، وِِّٰ لل َ ضَغْبَأَ، وِِّٰ لل َّبَحَ أْنَ« م » َانَم۪ي ْ ال


Resim--- Ebu Ümâme’nin rivayet ettiğine göre Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: “(Sevdiğini) Allah için seven, (kızdığına) Allah için kızan, (verdiğini) Allah için veren ve (vermediğini) Allah için vermeyen mü'min, imanını kemâle erdirmiştir.”

(Ebu Dâvûd, Sünnet, 15.)
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4762
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00

Re: İKİNCİ EMANET

Mesaj gönderen Hakan »


ِهْيَلَ عُّٰى اللَّلَ صِّ ىِبَّ النِنَا، عَمُهْنَ عُّٰ اللَىِضَو رٍرْمَ عِنْ بِّٰ اللِدْبَ عْنَع :َالَ قَمَّلَسَو » ِهِدَيَ وِهِانَسِ لْنِ مَونُمِلْ سُمْ الَمِـلَ سْنَ مُمِــلْ


Resim--- Abdullah b. Amr'dan (r.a.) rivayet edildiğine göre Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: سُمْلَ« ا “(İyi) Müslüman, dilinden ve elinden Müslümanların emin olduğu kişidir.”

(Buhârî, Îmân 4, 5; Rikâk 26; Ayrıca bk. Müslim, Îmân, 64-65.)
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4762
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00

Re: İKİNCİ EMANET

Mesaj gönderen Hakan »

:َالَ قُهَّنَ أَمَّلَسَ وِهْيَلَ عُّٰى اللَّلَ صِّٰ اللِولُسَ رْنَ، عَةَرْيَرُ۪بى هَ أْنَع ِةَّمُ ْ الِهِذٰ هْنِ مٌدَحَ ۪بى أ ُعَمْ سَ ي َ، لِهِدَ ِبي ٍدَّمَحُ م ُ سْفَى ن۪ذَّالَ« و
َّ لِ، إِ ِبه ُتْلِ سْرُى أ۪ذَّ ِبال ْنِمْؤُ يْمَلَ وُوتُمَ يَّمُ، ثٌّىِانَر ْصَ ن َ لَ، وٌّىِودُهَي » ِارَّ النِابَح ْصَ أْنِ مَانَك


Resim---Ebu Hüreyre’den rivayet edildiğine göre Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: “Muhammed’in canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, bu ümmetten her kim –Yahudi olsun, Hristiyan olsun - beni işitir, sonra da bana gönderilenlere inanmadan ölecek olursa mutlaka cehennem ehlinden olacaktır.”

(Müslim, Îmân, 240.)
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4762
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00

Re: İKİNCİ EMANET

Mesaj gönderen Hakan »


:ُولُقَ يَمَّلَسَ وِهْيَلَ عُّٰى اللَّلَ صِّٰ اللَولُسَ رَعِمَ سُهَّنَ، أَةَرْيَرُِبى هَ أْنَع ا َا، مًسْمَ خٍمْوَ يَّلُ كِيه۪ فُلِسَتْغَ يْمُكِدَحَ أِابَا ِبب ًرَهَ نَّنَ أْوَ لْمُتْيَأَرَ« أ :َالَا، قًئْيَ شِهِنَرَ دْنِى م۪قْبُ يَ وا: ل ُالَ، قِهِنَرَ دْنِى م۪قْبُ ي َكِلٰ: ذُولُقَت ا » َايَطَخْ الِ ِبهُّٰو اللُحْمَ، ي ِ سْمَ الخِاتَوَلَّ الصُلْثِ م َكِلٰذَف


Resim--- Ebu Hüreyre’den nakledilir ki, o Resulullah'ı Sallallahu Aleyhi ve Sellem ashaba hitaben şöyle buyururken işitmiştir: “Ne dersiniz, birinizin evinin önünde günde beş kez yıkandığı bir dere olsa, o kişide kirden pastan bir iz kalır mı?” Ashab da: “Hayır, onda kirden pastan hiçbir iz kalmaz” dediler. Bunun üzerine Efendimiz şöyle buyurmuştur: “İşte beş vakit namaz da böyledir. Allah, beş vakit namaz sebebiyle hataları temizler.”

(Buhârî, Mevâkît, 6; Müslim, Mesâcid, 283.)
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4762
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00

Re: İKİNCİ EMANET

Mesaj gönderen Hakan »


:َمَّلَسَ وِهْيَلَ عُّٰى اللَّلَ صِّٰ اللُولُسَ رَالَال: قَ قَةَرْيَرُ۪بى هَ أْنَع » ُهُبَسَ نِ ِبه ْعِرْ سُ يْمَ لُهُلَمَ عِ ِبه َأَطْبَ أْنَ« م


Resim--- Ebu Hüreyre’den (r.a.) rivayet edildiğine göre Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: “Amelinin geri bıraktığı kişiyi soyu sopu ileri götüremez.”

(Ebu Dâvûd, İlim, 1; Tirmizî, Kur’an, 10; İbn Mâce, Mukaddime, 17; Dârimî, Mukaddime, 32.)
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4762
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00

Re: İKİNCİ EMANET

Mesaj gönderen Hakan »


:َالَ قَمَّلَسَ وِهْيَلَ عُّٰى اللَّلَ صِّ ىِبَّ النِنَ، عُهْنَ عُّٰ اللَىِضَ رَةَرْيَرُ۪بى هَ أْنَع ُلْا قوَهُلَضْأفَ : فًةَبْعُ شَونُّتِ سَ وٌع ْ ِبض ْ ، أوَونُعْسبَ وٌع ْ ِبض ُانَم۪ي ْ لَ« ا ٌبةْعُ شُاءَيَحْالَ ، وِيق۪ رَّ الطِنَى عٰذَ ْ الُةَاطَمِا إَاهَنْدَأَ ، وُّٰ اللَّلِ إَهٰلِ إَل » .ِانَم۪ي ْ الَنِم


Resim--- Ebu Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “İman altmış küsûr veya yetmiş küsûr (şubedir). Bu şubelerin en üstünü ‘Allah’tan başka ilâh yoktur’ demek; en zayıfı ise eziyet veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Hayâ da imanın bir bölümüdür.”

(Müslim, Îmân, 58.)
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4762
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00

Re: İKİNCİ EMANET

Mesaj gönderen Hakan »

Resim--- Ebu Ebu Hüreyre’den nakledildiğine göre Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: “Bana itaat eden Allah’a itaat etmiş olur. Bana isyan eden de Allah’a isyan etmiş olur.”

(Buhârî, Ahkam 1; Müslim İmare, 32.)
Resim
Cevapla

“►Hadis-i Şerifeler◄” sayfasına dön