SALÂVÂTÜ'L- KÛBRÂ

Rasulullah (s.a.v) Efendimiz üzerine Salâvât getirmek her müslümana farzdır.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Zehra
Aktif Üye
Aktif Üye
Mesajlar: 194
Kayıt: 10 Ağu 2007, 02:00
Konum: Almanya

SALÂVÂTÜ'L- KÛBRÂ

Mesaj gönderen Zehra »

Resim


MeLâMî PîRimiz,
MUHAMMED NÛRU'L- ARABÎ

SALÂVÂTÜ'L- KÛBRÂ'sı..
Kaddesallahu sırrahu’l- azîz..

MeLâMîye-yi NuRîye..
SEYYİD MUHAMMED NÛRU’L ARABÎ..

1813 yılında Mısır’ın “Mahalletü’l-kübrâ” adlı kasabasında dünyaya gelen Seyyid Muhammed Nûr’un hayatı hakkındaki bilgileri halifelerinden Harîrîzâde Kemâleddin Efendi’nin “Tibyân ü Vasâ’ili’l-hakâ’ik fî beyân-ı selâsili’t-tarâik” adlı eserinden ve Bursalı Mehmet Tâhir’in onun hakkında yazmış olduğu “menâkıbnâme”sinden öğrenmekteyiz.
İmam Ali kerremallahu veche’ye nisbet edilen “Noktatü’l- Beyân” adlı eseri şerh etmesinden dolayı “Noktacı Hoca”, Mısır’dan gelip Rumeli’ye yerleştiği için “Arap Hoca” ve Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellemin torunu İmam Hüseyin aleyhisselâm soyundan geldiği için “Seyyid” lâkablarıyla tanınır.
Muhammed Nûru’l-Arabî, Üstad ve Mürşidi Hasan el-Kuveynî kaddesallahu sırrahu’nun.: “Artık sana bütün ilimlerin yolu açıldı. ANAdoLu’ya git!.” emriyle Anadolu’ya gönderilmiş, bir süre sonra da kendi isteğiyle Rumeli’ye geçmiştir..

1839-1870 yılları onun Rumeli Nakşîliği ve Melâmîlik arasında bir tasavvuf sistemi kurmaya başladığı bir dönem olmuştur.
Muhammed Nûr kaddesallahu sırrahu, İstanbul’a geldiğinde Melâmiyye-i Bayrâmiyye (Orta Devre Melâmîleri) şeyhi Abdülkadir Belhî’yi kendisine bağlamak ve Melâmîliğin tek temsilcisi olmak istemiştir. Ancak Belhî’nin bunu kabul etmemesi üzerine bu isteğine erişememiştir. Muhammed Nûr’un Şerif Efendi ve Latife Hanım olmak üzere iki çocuğu olmuştur. Halifesi ve oğlu Şerif Efendi’nin hiç çocuğu olmadığı için maddî ve manevî soyu Latife Hanım ve damadı Abdürrahim b. Ali El-Melâmî (Fedâî) ile onların çocuklarından devam etmiştir..

Seyyid Muhammed Nûr’ul Arabî kaddesallahu sırrahu, kaleme aldığı eserlerde üçüncü devre Melâmîliğinin görüşlerini ortaya koymuştur. Abdülbâki Gölpınarlı (1931: 287-290), bu eserlerin elli beş tane olduğunu, bunların otuz sekiz tanesinin Türkçe, on yedi tanesinin ise Arapça olduğunu belirtir..
Muhammed Nûr kaddesallahu sırrahu’nun bu eserlerinde, Melâmiyye-i Nûrîyye olarak bilinen üçüncü devre Melâmîliğinin tasavvuf düşüncesinin özündeki Vahdet-i VüCÛD anlayışı ve kendi temellendirdiği tevhid anlayışı vardır. Melâmet-i Nûriyye’yi yaymak için büyük çaba harcayan Muhammed Nûr kaddesallahu sırrahu, bu gayretini galibiyetle sonuçlandırmış, Rumeli ve Batı Anadolu gibi geniş bir coğrafyaya yayılan Melâmet-i Nûriyye için Üsküp, Manastır, Prizren, Doyran, İştip, Tikveş, Köprü, Selânik, İstanbul gibi şehirlerde dergâhlar kurulmuştur. Melâmet-i Nûriyye’nin geniş bir coğrafî alanda ve geniş kitlelere yayılması için halifeleriyle birlikte gayret gösteren, birçok halife yetiştiren ve birçok talebeye hocalık eden Muhammed Nûr, 1888 yılında kendi evinde Hakk’a yürümüştür..


Resim MuHaMMeDî MeLâmiLiği TeKeMMüLü.:


1-) MeLâMîye-i KaSSarîye,
=>Tarikat-ı âLi-ye-yi Sıddıkîye =>Hamdun Kassar kaddesallahu sırrahu..


2-) MeLâMîye-i BaYRAMîye,
=>Tarikat-ı âLi-ye-yi Bayramîye =>Dede Ömer Sikkinî (öl. 880/1475)..


3-) MeLâMîye-yi NuRîye,
=>Tarikat-ı âLiye-yi Nakş-i Bendîye =>Muhammed Nuru'l-Arabî (öl. 1305/1887)..


Bunlara birinci, ikinci ve üçüncü dönem Melâmileri adı da verilir. Son iki melâmî hareket Osmanlı Devleti sınırlan içinde doğup gelişmiştir.
Nuru'l-Arabî'den de el alan Ahmed Amiş Efendi (öl. 1920) yoluyla da bu dönem melâmiliği yayılmıştır.
Amiş Efendi, Şabanîye Tarikatına mensub olmakla ve çoğunlukla Halvetî icâzetnâmesi vermekle beraber, saliklerini melâmet yoluyla irşad ettiği bilinmektedir.
Onun müridleri ve yakınları arasında Bursalı Mehmet Tâhir, Babanzâde Ahmed Nâim, Hüseyin Avni Konuk, Evrenoszâde Sami, İsmail Fehmi Ertuğrul, Abdülaziz Mecdi Tolun, Mustafa Enver, Hattat Hasan Rıza bulunmaktadır..

Dini-tasavvufî edebiyat verimlerinde melâmî unsurların yer alışının, tasavvufun ortaya çıkışıyla yaşıt olduğu söylenebilir. Türkçe yazılan verimler için de aynı durum söz konusudur.

Melâmilik konusunda bağımsız olarak yazılmış Türkçe meşhur eserler şunlardır.:

Lâlizâde Seyyid Abdülbâki =>“Menâkıb-ı Melâmîye-i Bayramîye (ts.)
Müstakimzâde =>Risâle-i Melâmîye-yi Bayramîye (İ.Ü. Ktp, Ty. Nu. 3357).
Bursalı Mehmet Tâhir =>Menâkıb-ı Şeyh Hâce Muhammed Nuru'l-Arabî ve beyanı Melâmet ve Âhval-i Melâmetiye (yazmalarından bir nüshası Gölpınarlı kitablığındadır).
Sadık Vicdani =>Tomar-ı Turuk-ı Aliyye-Melâmilik (1921),
Abdulbâki Gölpınarlı =>Melâmilik ve Melâmiler (1931).

Özellikle son kitab Melâmî Edebiyatı açısından çok önemlidir ve çokça ömek içerir..


Resim
İmam Ali kerremallahu veche’ye nisbet edilen “Noktatü’l- Beyân” adlı eseri şerh etmesinden dolayı “Noktacı Hoca”lâkabıyla tanınır.:

Nukta.: (c.: Nukat-Nukut-Nikât) Nokta..
Nokta.: (Nukta) Benek. Durak, mevki. Mahâl. Göze ârız olan leke. * Durak işareti. Tek karakol, tek nöbetçi. Yazıdaki durak işâreti. * Mat: Hiçbir uzunluğu-genişliği-yüksekliği/Boyut olmayan ancak Koordintında TEKe TEK-BİR OLan şekil..
Resim
Kullanıcı avatarı
Zehra
Aktif Üye
Aktif Üye
Mesajlar: 194
Kayıt: 10 Ağu 2007, 02:00
Konum: Almanya

Re: SALÂVÂTÜ'L- KÛBRÂ

Mesaj gönderen Zehra »

Resim
*****MeLâMî PîRimiz*****
MUHAMMED NÛRU'L- ARABÎ


ZEVK 7761

HAKk Kur'ÂNın=>DUYduk=>UYduk.. =>KÛN feyeKÛN=>KeLÂMîyİZ,
=>RABB SÖZü-n=>ReSÛLün SESi-n.. =>SıRR-ı SıFıR==>SeLÂMîyİZ!.

HÂL-i HaZıR=>HARÂBîyİZ,
KÂR-ü-BeLÂ=>TURÂBîyİZ,

==>ELESt-in==>“MAHŞeR MîMi”-nde... ==>MuhaMMedî MeLÂMîyİZ!.


celle celâlihu..
sallallahu aleyhi vesellem..


01.08.16 14:02
voiciistnbL..kozyatağısümersitesi..
Resim
Kullanıcı avatarı
Zehra
Aktif Üye
Aktif Üye
Mesajlar: 194
Kayıt: 10 Ağu 2007, 02:00
Konum: Almanya

Re: SALÂVÂTÜ'L- KÛBRÂ

Mesaj gönderen Zehra »

Resim
*****MeLâMî PîRimiz*****
MUHAMMED NÛRU'L- ARABÎ


MeLâMî MeST-Lik,
HaKK PeReST-Lik,
TeKk ReKaT SALL,
BİR ÂB-DEST-Lik!.


ZEVK 4678

MeŞK-i MeLâMî MeSTiyİZ!. =>AHKÂRiyİZ =>ARABÎ-yİZ,
HaSıL-ı HÜKMün HÂLiyİZ!.. HaNDÂN-ı HaZZ HARABÎ-yİZ,
=>FaSL-ı FaZLın=>FeZâsında!. =>ÂLİ ELi=>TURABÎ-yİZ!
ASL-ı ÂLEM ü ÂDEM-İZ!. Şu AN=>"ŞÂHİD" =>ŞARABÎ-yİZ!.


24.11.11 18:28
brsbrs..tktktrstkkmizzcevLÂNn
...


DE-MEm o Kİ;
AHKÂR.: En hakir, pek âciz ve değersiz
ARABÎ.:
MuhaMMed Nuru’L- ARABÎ kaddesallahu sırrahu..
MuhyiDdinu’l- ARABÎ kaddesallahu sırrahu..
MuhaMMedü’L- Emînu’L- ARABÎ sallallahu aleyhi ve sellem =>İZİNde =>İZ-ciler-İZ..
HaNDÂN.: f. Gülen, gülücü, mesrur.
HARABÎ.: Viran. Issız. Yıkık. Perişan-pejmurde Hâlde..
TURABÎ.: Ebû TURÂB ALi kerremullahi veche =>İZİNde =>İZ-ciler-İZ..

=>ŞARABÎ.:


عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا
Resim---"Âliyehum siyâbu sundusin hudrun ve istebrakun ve hullû esâvira min fıddah (fıddatin), ve sekâhum RABBuhum şarâben tahûrâ (tahûren).: Üzerlerinde yeşil ipekten ince ve kalın elbiseler vardır; gümüş bilezikler takınmışlardır. Rableri onlara tertemiz bir içki içirir." (İnsân 76/21)
Resim
Kullanıcı avatarı
Zehra
Aktif Üye
Aktif Üye
Mesajlar: 194
Kayıt: 10 Ağu 2007, 02:00
Konum: Almanya

Re: SALÂVÂTÜ'L- KÛBRÂ

Mesaj gönderen Zehra »

Resim


=====>GÖNÜL TEKKemİZ,
==>MELÂMEt MAHŞERimİZ,
MUHAMMEDİNUR SİTEmİZde,
MUHAMMED NURU’L- ARABÎ kaddesallahu sırrahu..


Resim
ResimResim

MUHAMMED NURU’L- ARABÎ kaddesallahu sırrahu ESERLERİ:
http://muhammedinur.com/forum/viewtopic ... %8E#p55359

Resim

RİSALE-İ TEVHİDİ LİŞIHINA MUHAMMEDEN NURU’L- ARABÎ
MUHAMMED NURU’L- ARABÎ kaddesallahu sırrahu

http://muhammedinur.com/forum/viewtopic ... %8E#p58917

Resim

HACI BAYRAMI VELÎ kaddesallahu sırrahu'nunn BİR ŞİİRİnin,
HAZRETi SEYYİD MUHAMMED NURU’L- ARABÎ kaddesallahu sırrahu TARAFINDAN ŞERHİ:

http://muhammedinur.com/forum/viewtopic ... %8E#p92736


MuhaMMedî MuhaBBetLerimLe...

ResimZEHRÂ
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11733
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: SALÂVÂTÜ'L- KÛBRÂ

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim
***celle celâluhu***

SALÂVÂtu'L-KÜBRÂ

صَلَوَاتُ الْكُبْرٰى

MELÂMî PîRİMİZ MUHAMMED NURU'L- ARABÎ
Kaddasallahu sırrahu..AŞk Nefesi SıRR SESidir..


ARAPÇASI.:


Resim

أَلصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ

اَلصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَاللّٰه

أَلصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَ اللّٰهِ

أَلصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا هَاشِمِيِّ

أَلصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا قُرَيْشِيِّ

أَلصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَكِّيِّ

أَلصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَدَنِيِّ

أَلصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مُصْطَفٰى

أَلصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مُجْتَبٰى

اَلصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مُذَكّٰى

أَلصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مُعَلّٰى

أَلصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ

أَلصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَحْمَدُ

أَلصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا بَاقِيَ الرَّحْمَةِ

أَلصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا شَافِعَ الاُمَّةِ

أَلصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّنَ

أَلصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَالْأوَّلِينَ

أَلصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الآخِرِينَ

أَلصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ التّاَجِ

أَلصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ الْكَوْثَرِ

أَلصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ النِّظَامِ

أَلصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا عَرَبِيِّ الْاُمِّيِّ

أَلصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا خَاتَمَ الْمُرْسَلِينَ وَ النَّبِييِّنَ

أَلصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَحْمَتً لِلْعَالَمِينَ

أَلصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا هَادِيَ الْمُضِلِّينَ

أَلصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا شَفِيعَ الْمُذْنِبِينَ

Resim

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الْمُؤْمِنِينَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الْعَالَمِينَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ عَابِدِينَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ قَائِمِينَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الرَّاكِعِينَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ اللسَّاجِدِينَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الزَّاهِدِينَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الْخَالِقِينَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الرَّائِفِينَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الشَّافِعِينَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ القَانِعِينَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الحَاكِمِينَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ التَّابِعِينَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الرَّاقِبِينَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الْغَابِرِينَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الْغَائِرِينَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الْغَائِمِينَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الْقَانِتِينَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الْغَوَّاصِينَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الذَّاكِرِينَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الظَّاهِرِينَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الطَّاهِرِينَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ السَّالِكِينَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الصَّادِقِينَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الصَّائِنِينَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الصَّابِرِينَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الشَّاكِرِينَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ السَّابِحِينَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الْحَافِظِينَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الحَامِدِينَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ النَّاصِرِينَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الْفَاضِلِينَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الشَّفِيعِينَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الْخَاشِعِينَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ النَّادِينَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الْوَاعِظِينَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَالْوَاهِبِينَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الْوَارِثِينَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ أَوَّلِينَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الْآخِرِينَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الأوْدَعِينَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الأسْهَرِينَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الأكْرَمِينَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الأحْيَبِينَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الأشْجَعِينَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الأنْوَرِينَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الْمُجَاهِدِينَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الْمُرَابِطِينَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الْمُتَّقِينَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الْمُكَرَّمِينَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الْمُرْشِدِينَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الْمُشْفِقِينَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الْمُحْسِنِينَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الْمُوَاقِعِينَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الْمُعَالِقِينَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الْمَسَاكِينَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الْمُتَصَدِّقِينَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الْمُتَطَهِّرِينَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الْمَحْمُودِينَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الْمَخْلُوقِينَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الْمَرْزُوقِينَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الْمُنْذِرِينَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الْمُبَشِّرِينَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الْمُسْتَغْفِرِينَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الشَّافِينَ الْمُشْرِكِينَ

Resim

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ رَسُولُ اَكْرَمَ الْخَلْقِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ رَسُولُ سَيِّدَ النَّبِيِّ الْمُرْتَضٰى

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ رَسُولُ سَيِّدَ النَّبِيِّ الْاُمُّيِّ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ رَسُولُ سَيِّدَ النَّبِيِّ التُّقٰى

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ رَسُولُ سَيِّدَ النَّبِيِّ الزَّكَا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ رَسُولُ سَيِّدَ النَّبِيِّ الْخَوَاصِي

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ رَسُولُ سَيِّدَ النَّبِيِّ الْمُزَكّٰى

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ رَسُولُ سَيِّدَ النَّبِيِّ الْمَدَنِيِّ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ رَسُولُ سَيِّدَ النَّبِيِّ الْهَاشِمِىِّ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ رَسُولُ سَيِّدَ النَّبِيِّ الْقُرَيْشِيِّ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ رَسُولُ سَيِّدَ النَّبِيِّ الْأبْطَحِيِّ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ رَسُولُ سَيِّدَ النَّبِيِّ التِّهَامِيِّ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ رَسُولُ سَيِّدَ النَّبِيِّ الْحِجَازِيِّ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ رَسُولُ سَيِّدَ النَّبِيِّ الْعَرَبِيِّ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ رَسُولُ سَيِّدَ النَّبِيِّ الصَّادِقِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ رَسُولُ سَيِّدَ النَّبِيِّ الْمُتَّقِى

Resim

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَعَ الشَّمْسِ اِذَا أصْبَحَتْ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَعَ الشَّمْسِ اِذَا طَلَعَتْ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَعَ الشَّمْسِ اِذَا انْفَجَرَتْ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَعَ الشَّمْسِ اِذَا انْشَقَّتْ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَعَ الشَّمْسِ اِذَا غَرَبَتْ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَعَ الشَّمْسِ اِذَا سُجِّرَتْ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَعَ الشَّمْسِ اِذَا كُوِّرَتْ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَعَ الشَّمْسِ اِذَا اَخْرَجَتْ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَعَ الشَّمْسِ اِذَا حُصِبَتْ

Resim

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ

Resim

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَعَ السَّمَائِ اِذَنْ شَقَّتْ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَعَ السَّمَائِ اِذَا كُوِّرَتْ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَعَ السَّمَائِ اِذَا كُشِطَتْ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَعَ السَّمَائِ اِذَا سُيِّرَتْ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَعَ الْأرْضِ اِذَا دُكَّتْ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَعَ الْوُحُوشُ اِذَا حُشِرَتْ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَعَ الْقُبُرُ اِذَا بُعْثِرَتْ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَعَ الصُّدُورُ اِذَا عُطِّلَتْ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَعَ الْكُتُبُ اِذَا قُرِئَتْ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَعَ الْحَسَنَاتِ اِذَا اُشْهِرَتْ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَعَ السَّيِّئَاتِ اِذَا بُدِّلَتْ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَعَ الْجَنَّتِ اِذَا اُزْلِفَتْ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَعَ الدَّرَجَاتُ اِذَا رُفِعَتْ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَعَ الدَّرَجَاتُ اِذَا قُضِيَتْ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَعَ اللَّيْلُ اِذَا يَغْشَاهَا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَعَ النَّهَارُ اِذَا جَلَّاهَا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَعَ الْكُنُوزُ وَ الْاِشَاعَهَا

Resim

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ سَخٰى وَ التَّرْمَا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ قَطْرِ الْأنْهَارِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ اللَّيْلَ وَ التَّرْمَا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ الشَّجَرِ اَوْرَاقَهَا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ النَّبَاتُ وَ أَثْمَارُهَا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ الشُّهُورُ وَ اَزْمَانُهَا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ الطُّيُورُ وَ رِيشُهَا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ الْبَرُّ وَ الْبَحْرُ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَنْ صَلّٰى علَيْهِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ الْجَنُبِ وَ الشِّمَالِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ الْحَجَرِ وَ الْمَدَرِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ الْخَلْقِ فِى الْبَحْرِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ الْخَلْقِ فِى الْبَرِّ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ الْوَرَقِ فِى الْاَشْجَارِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ
وَ صَلّ عَلٰى جَمِيعَ الْاَنْبِيَائِ وَ المُرْسَلِينَ

وَالْحَمْدُلِلّٰهِ رَبِّلْعَالَمِينَ ...İnşâe ALLAHu TeâLâ!.

Resim

ÂMiNn yâ Latîf ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Kerîm ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Rahîm ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ VeDÛD ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Vehhâb ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Fettâh ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Gaffâr ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Settâr ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ ALLAH!. yâ ALLAH celle celâluhu!..

ÂMiNe Yâ MuÎN!.
Yâ RaBBu’L-ÂLeMîn!.
Yâ RAHMetenLi’L- ÂLeMîn!.
Ve'L- HaMduLiLLÂhiRABBu’L-ÂLeMînnn!.


*
**
****

M.M.M. MuhaBBetLerimLe...

Resim KUL İHVÂNİm..
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11733
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: SALÂVÂTÜ'L- KÛBRÂ

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim
***celle celâluhu***

SALÂVÂtu'L-KÜBRÂ

صَلَوَاتُ الْكُبْرٰى

MELÂMî PîRİMİZ MUHAMMED NURU'L- ARABÎ
Kaddasallahu sırrahu..AŞk Nefesi SıRR SESidir..


TÜRKÇESİ.:


Resim


أَلصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ
Es SaLâtu ve’s- Selâmu aleyke yâ RESÛLULLAH!.
Es SaLâtu ve’s- Selâmu aleyke yâ HabibALLAH!
Es SaLâtu ve’s- Selâmu aleyke yâ NebîyyALLAH!.
Es SaLâtu ve’s- Selâmu aleyke yâ Haşemîyyî!
Es SaLâtu ve’s- Selâmu aleyke yâ Kureyşîyyî!.
Es SaLâtu ve’s- Selâmu aleyke yâ Mekkîyyî!
Es SaLâtu ve’s- Selâmu aleyke yâ Medenîyyî!.
Es SaLâtu ve’s- Selâmu aleyke yâ Mustafâ!.
Es SaLâtu ve’s- Selâmu aleyke yâ Müctebâ!.
Es SaLâtu ve’s- Selâmu aleyke yâ Müzekkâ!.
Es SaLâtu ve’s- Selâmu aleyke yâ MuaLLâ!.
Es SaLâtu ve’s- Selâmu aleyke yâ MUHAMMED!.
Es SaLâtu ve’s- Selâmu aleyke yâ AHMED aleyhisselâm!.
Es SaLâtu ve’s- Selâmu aleyke yâ Bâkiyye'r- Rahmet!.
Es SaLâtu ve’s- Selâmu aleyke yâ Şâfia'l- ÜMMet!.
Es SaLâtu ve’s- Selâmu aleyke yâ Hateme'n- NeBîyyîn!.
Es SaLâtu ve’s- Selâmu aleyke yâ Seyyide’l- Evvelîn!.
Es SaLâtu ve’s- Selâmu aleyke yâ Seyyide’l- Âhirîn!.
Es SaLâtu ve’s- Selâmu aleyke yâ Sâhibe’t- Tâc!.
Es SaLâtu ve’s- Selâmu aleyke yâ Sâhibe’l- Kevser!.
Es SaLâtu ve’s- Selâmu aleyke yâ Sâhibe’n- Nizâm!.
Es SaLâtu ve’s- Selâmu aleyke yâ Arabiyye’l- Ümmüyyî!.
Es SaLâtu ve’s- Selâmu aleyke yâ Hateme’l- Mürselîn ve’n- Nebîyyîn!.
Es SaLâtu ve’s- Selâmu aleyke yâ Rahmeten li’l- âlemîn!.
Es SaLâtu ve’s- Selâmu aleyke yâ Hâdiye’l- Mudıllîn!.
Es SaLâtu ve’s- Selâmu aleyke yâ Şefîa’l- Müznibîn!.
Resim
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Mü'minîn!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Mürselîn!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Âlemîn!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Âbidîn!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Kâimîn!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’r- Râkiîn!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Sâcidîn!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’z- Zâhidîn!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Hâlikîn!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’r- Râifîn!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Şâfiîn!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Kâniîn!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Hâkîmîn!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’t- Tâbiîn!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Râkibîn!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Gâbirîn!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Gâirîn!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Gâimîn!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Kânitîn!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Gâvvasîn!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyid’i-z Zâkirîn!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’z- Zâhirîn!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’t- Tâhirîn!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’s- Sâlikîn!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’s- Sâdikîn!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’s- Sâinîn!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’s- Sâbirîn!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’ş- Şâkirîn!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’s- Sâbihîn!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Hâfizîn!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Hâmîdîn!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Nâsirîn!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Fâzilîn!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Şefiîn!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Hâşiîn!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Nâdiîn!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Vâizîn!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l-Vâhibîn!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Vârisîn!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Evvelîn!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Âhirîn!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Evda'în!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Esherîn!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Ekremîn!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Ahyebîn!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Eşce'în!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Enverîn!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Mücâhidîn!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Murâbitîn!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Müttakîn!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Mükerremîn!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Mürşidîn!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Müşfikîn!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Muhsinîn!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Muvakiîn!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- mualikîn!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Mesâkîn!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Mutesaddikîn!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Mütatahhirîn!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Mahmûdîn!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Mahlûkîn!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidel Merzûkîn!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Munzirîn!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Mübeşşirîn!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- müstagfirîn!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’ş- Şâfiine’l- Müşrikîn!.
Resim
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin ResûLi RaBBi’L- ÂLEMîn!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Resûli Ekremi’l- Halki!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin RESÛLi Seyyidi’n- NEBÎyyi’l- Mürtezâ!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Resûli Seyyidi’n- Nebîyyi’l- Ümmiyyî!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Resûli Seyyidi’n- Nebîyyi’l- tukâ!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Resûli Seyyidi’n- Nebîyyi’z- Zekâ!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Resûli Seyyidi’n- Nebîyyi’l- Havâsî!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Resûli Seyyidi’n- Nebîyyi’l- müzekkâ!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Resûli Seyyidi’n- Nebîyyi’l- Medeniyyî!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Resûli Seyyidi’n- Nebîyyi’l- Haşemiyyî!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Resûli Seyyidi’n- Nebîyyi’l- Kureyşiyyî!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Resûli Seyyidi’n- Nebîyyi’l- Ebtahiyyî!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Resûli Seyyidi’n- Nebîyyi’l- Tihâmmiyyî!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Resûli Seyyidi’n- Nebîyyi’l- Hicâziyyî!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Resûli Seyyidi’n- Nebîyyi’l- Arabiyyî!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Resûli Seyyidi’n- Nebîyyi’l- sadıkîn!
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Resûli Seyyidi’n- Nebîyyi’l- muttâkîn!.
Resim
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin ma'a’ş- şemsi izâ esbâhat!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin ma’a’ş- şemsi izâ talâ'at!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin ma’a’ş- şemsi izenfeceret!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin ma’a’ş- şemsi izenşâkkat!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin ma’a’ş- şemsi izâ garabet!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin ma’a’ş- şemsi izâ succiret!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin ma’a’ş- şemsi izâ küvviret!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin ma’a’ş- şemsi izâ ahrecet!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin ma’a’ş- şemsi izâ husibet!.
Resim
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin kevâkibunteseret!.
Resim
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin ma'assemâi izen şâkkat!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin ma'assemâi izâ kuvviret!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin ma'assemâi izâ küşitat!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin ma'assemâi izâ süyyiret!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin maâl arzı izâ dükket!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin maâl vühûşi izâ huşiret!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin maâl kubûri izâ bü'sîret!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin maâs suduri izâ uttilet!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin maâl kûtübi izâ kuriet!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin maâl hasenet!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin maâsseyyiâti izâ buddilet!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin maâl cenneti izâ uzlifet!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin maâd derecâti izâ rufiat!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin maâd derecâti izâ kudiyet!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin maâlleyli izâ yağşâ-hâ!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin maân nehâri izâ cellâhâ!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin mâa’l- künûzi ve’l- işâe!.
Resim
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin biadedi sehâ vettermâ!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin biadedi katril enhâri!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin biadedi leyli vettermâ!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin biadedi’ş- şeceri evrâkihâ!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin biadedi’n- Nebâti ve esmârihâ!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin biadedi’ş- şühûri ve ezmânuhâ!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin biadedi’t- tuyuri ve’r- rişihâ!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin biadedi’l- berri ve’l- bahri!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin biadedi’l- cinni ve’l- insî!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin biadedi men salla aleyhi!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin biadedi’l- cenûbi ve’ş- şimâli!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin biadedi’l- haceri ve’l- medâri!.
]ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin biadedi’l- halki fi’l- bahri!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin biadedi’l- halki fi’l- berri!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin biadedi’l- varâki fi’l- eşcâri!.
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin ve alâ âli ve alâ EHL-i BEYti ve bârik!.
Ve sellim aleyhi ve salli alâ cemîa'l-Enbiyâ'i vel mürselîn!.


İNŞâe ALLAHu TeâLâ!.

Resim

ÂMiNn yâ Latîf ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Kerîm ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Rahîm ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ VeDÛD ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Vehhâb ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Fettâh ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Gaffâr ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Settâr ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ ALLAH!. yâ ALLAH celle celâluhu!..

ÂMiNe Yâ MuÎN!.
Yâ RaBBu’L-ÂLeMîn!.
Yâ RAHMetenLi’L- ÂLeMîn!.
Ve'L- HaMduLiLLÂhiRABBu’L-ÂLeMînnn!.


*
**
****

M.M.M. MuhaBBetLerimLe...

Resim KUL İHVÂNİm..
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11733
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: SALÂVÂTÜ'L- KÛBRÂ

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim
***celle celâluhu***

SALÂVÂtu'L-KÜBRÂ

صَلَوَاتُ الْكُبْرٰى

MELÂMî PîRİMİZ MUHAMMED NURU'L- ARABÎ
Kaddasallahu sırrahu..AŞk Nefesi SıRR SESidir..


ARAPÇASI<->TÜRKÇESİ<-> MÂNÂSI..Resim


أَلصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ
Resim--- Es SaLâtu ve’s- Selâmu aleyke yâ RESÛLULLAH!.
SaLât ve SeLâm Sana OLsun!. Yâ Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem!.


اَلصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَاللّٰه
Resim---Es SaLâtu ve’s- Selâmu aleyke yâ HabibALLAH!
SaLât ve SeLâm Sana OLsun!. Ey ALLAH'ın Habîbi, Sevgilisi!. Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem!.


أَلصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَ اللّٰهِ
Resim--- Es SaLâtu ve’s- Selâmu aleyke yâ NebîyyALLAH
SaLât ve SeLâm Sana OLsun!. ey ALLAH'ın Nebîsi!. Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem!.


أَلصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا هَاشِمِيِّ
Resim---Es SaLâtu ve’s- Selâmu aleyke yâ Haşemîyyî!
SaLât ve SeLâm Sana OLsun!. Ey soyu Hâşimî OLan!. Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem!.


أَلصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا قُرَيْشِيِّ
Resim---Es SaLâtu ve’s- Selâmu aleyke yâ Kureyşîyyî!
SaLât ve SeLâm Sana OLsun!. Ey Kureyş'li OLan!. Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem!.


أَلصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَكِّيِّ
Resim---Es SaLâtu ve’s- Selâmu aleyke yâ Mekkîyyî!
SaLât ve SeLâm Sana OLsun!. Ey Mekke'de doğan, Mekke'li OLan!. Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem!.


أَلصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مَدَنِيِّ
Resim---Es SaLâtu ve’s- Selâmu aleyke yâ Medenîyyî!
SaLât ve SeLâm Sana OLsun!. Ey pâk rûhu Medîne'de kabzolunan, Medine’li OLan!. Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem!.


أَلصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مُصْطَفٰى
Resim--- Es SaLâtu ve’s- Selâmu aleyke yâ Mustafâ!
SaLât ve SeLâm Sana OLsun!. Ey güzîde adı, elenip de seçilip tek kalan Mustafâ aleyhisselâm!.


أَلصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مُجْتَبٰى
Resim---Es SaLâtu ve’s- Selâmu aleyke yâ Müctebâ!
SaLât ve SeLâm Sana OLsun!. Ey seçilmiş OLan, Müctebâ aleyhisselâm!.


اَلصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مُذَكّٰى
Resim---Es SaLâtu ve’s- Selâmu aleyke yâ Müzekkâ!
SaLât ve SeLâm Sana OLsun!. Ey İlm-u ferâset sâhibi, pâk edilmiş zekî Muzekkâ aleyhisselâm!.


أَلصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مُعَلّٰى
Resim---Es SaLâtu ve’s- Selâmu aleyke yâ MuaLLâ!
SaLât ve SeLâm Sana OLsun!. Ey makamı yüceltilmiş, yüksek ve âli makam ve rütbe sâhibi kılınan MuaLLâ aleyhisselâm!.


أَلصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ
Resim---Es SaLâtu ve’s- Selâmu aleyke yâ MUHAMMED!
SaLât ve SeLâm Sana OLsun!. Ey Lâzım ve Lâyıkınca sonsuz keRRe övülmüş-övdürülmüş MuhaMMed aleyhisselâm!.


أَلصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَحْمَدُ
Resim---Es SaLâtu ve’s- Selâmu aleyke yâ AHMED!
SaLât ve SeLâm Sana OLsun!. Ey kendidir övgüye lâyık, TEKLikte zâtına mahsus hamdediş NOKTAmız AhMed aleyhisselâm!.


أَلصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا بَاقِيَ الرَّحْمَةِ
Resim---Es SaLâtu ve’s- Selâmu aleyke yâ Bâkiyye'r- Rahmet!
SaLât ve SeLâm Sana OLsun!. Ey Rahmeti Bâki OLan, Rahmetin bekâ menbağı RAHMetenli’l- ÂLeMîn!. Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem!.


أَلصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا شَافِعَ الاُمَّةِ
Resim---Es SaLâtu ve’s- Selâmu aleyke yâ Şâfia'l- ÜMMet!
SaLât ve SeLâm Sana OLsun!. Ey ÜMMete Şefâat etmekte ve edecek OLan TEK Şe’ÂN NOKtamız!. Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem!.


أَلصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّنَ
Resim---Es SaLâtu ve’s- Selâmu aleyke yâ Hateme'n- NeBîyyîn!
SaLât ve SeLâm Sana OLsun!. Ey NEBÎLerin Hâtimesi, NAHNU BİLELik NÛRunu TAMMlayan-TÜMMleyen!. Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem!.


أَلصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَالْأوَّلِينَ
Resim---Es SaLâtu ve’s- Selâmu aleyke yâ Seyyide’l- Evvelîn
SaLât ve SeLâm Sana OLsun!. Ey EvveL OLanLarın ve el EVVEL ALLAH celle celâluhu’nun Temiz ve Fazilet Sâhibi Seyyidi!. Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem!.


أَلصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الآخِرِينَ
Resim---Es SaLâtu ve’s- Selâmu aleyke yâ Seyyide’l- Âhirîn!
SaLât ve SeLâm Sana OLsun!. Ey Âhir OLanların ve el Âhir ALLAH celle celâluhu’nun Temiz ve Fazilet Sâhibi Seyyidi!. Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem!.


أَلصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ التّاَجِ
Resim---Es SaLâtu ve’s- Selâmu aleyke yâ Sâhibe’t- Tâc!
SaLât ve SeLâm Sana OLsun!. Ey Tevhid Tâcını giyen ve giydirecek, Tâcını Sâhibi OLan!. Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem!.


أَلصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ الْكَوْثَرِ
Resim---Es SaLâtu ve’s- Selâmu aleyke yâ Sâhibe’l- Kevser!
SaLât ve SeLâm Sana OLsun!. Ey Kalbi; CÂNda CENNEt Hak ve Hayr KeVSeRi HAVZu OLan Kevser’in eL ÂN Sâhibi!. Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem!.


أَلصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ النِّظَامِ
Resim---Es SaLâtu ve’s- Selâmu aleyke yâ Sâhibe’n- Nizâm
SaLât ve SeLâm Sana OLsun!. Ey Nizâm’ın SeBeB HABBesi, gerçek düzenin sâhibi, NizâmuLLAH’ın NÛR Sâhibi OLan!. Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem!.


أَلصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا عَرَبِيِّ الْاُمِّيِّ
Resim---Es SaLâtu ve’s- Selâmu aleyke yâ Arabiyye’l- Ümmüyyî!
SaLât ve SeLâm Sana OLsun!. Ey Bâtınında A’MÂdan haber getiren ÜMMî, Zâhirinde bir Arabî GÖZüken!. Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem!.


أَلصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا خَاتَمَ الْمُرْسَلِينَ وَ النَّبِييِّنَ
Resim---Es SaLâtu ve’s- Selâmu aleyke yâ Hateme’l- Mürselîn ve’n- Nebîyyîn!
SaLât ve SeLâm Sana OLsun!. Ey Resûllerin ve Nebîlerin Hâtimesi, TaMMLayanı-TüMMLeyeni!. ZeRResi-KüRResi!. Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem!.


أَلصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَحْمَتً لِلْعَالَمِينَ
Es SaLâtu ve’s- Selâmu aleyke yâ Rahmeten li’l- âlemîn!
SaLât ve SeLâm Sana OLsun!. Ey ÂLemLere RAHMet OLan!. Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem!.


أَلصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا هَادِيَ الْمُضِلِّينَ
Resim---Es SaLâtu ve’s- Selâmu aleyke yâ Hâdiye’l- Mudıllîn!
SaLât ve SeLâm Sana OLsun!. Ey dalâlete düşenlerin/düşürenlerin, idlâl edici, yoldan çıkarıcı, eğri yola teşvik edicilerin Hüdâya çıkış Kapısı Hidâyet HAVZu!. Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem!.


أَلصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا شَفِيعَ الْمُذْنِبِينَ
Resim---Es SaLâtu ve’s- Selâmu aleyke yâ Şefîa’l- Müznibîn!
SaLât ve SeLâm OLsun!. Ey günahkâr, suçlu, günah sahiblerine Şefâatçi OLan!. Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem!.


Resim
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الْمُؤْمِنِينَ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Mü'minîn!
ALLAHım!. Mü’minlerin Seyyidi, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Mürselîn!
ALLAHım!. Resûllerin Seyyidi, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الْعَالَمِينَ
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Âlemîn!
ALLAHım!. ÂLemLerin Seyyidi, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ عَابِدِينَ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Âbidîn!
ALLAHım!. Sana İbâdet eden KULLarıyın Seyyidi, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ قَائِمِينَ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Kâimîn!
ALLAHım!. SANA Kıyâma duruşta Kâim OLanLarın Seyyidi, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الرَّاكِعِينَ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’r- Râkiîn!
ALLAHım!. SANA Rükû’ya eğilenlerin Seyyidi, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ اللسَّاجِدِينَ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Sâcidîn!
ALLAHım!. SANA SECDEye Kapananların Seyyidi, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الزَّاهِدِينَ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’z- Zâhidîn!
ALLAHım!. Dünyadan el etek çeken Sufî Zâhidlerin Seyyidi, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الْخَالِقِينَ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- hâlikîn!
ALLAHım!. SENin Halkettiğin yaratılmışların-mahlukâtın Seyyidi, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الرَّائِفِينَ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’r- Râifîn!
ALLAHım!. Merhametlilerin, Ref’etlilerin Seyyidi, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الشَّافِعِينَ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Şâfiîn!
ALLAHım!. Şefâatçilerin, Şifâ vericilerin Seyyidi, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ القَانِعِينَ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Kâniîn!
ALLAHım!. Kanâat edenlerin-Mutmaîn OLanLarın Seyyidi, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الحَاكِمِينَ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Hâkîmîn!
ALLAHım!. El Hâkîm ALLAH celle celâluhunun hükmünü uygulamakta UyuLanLarın Seyyidi, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ التَّابِعِينَ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’t- Tâbiîn!
ALLAHım!. SANA tâbi OLanların Seyyidi, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الرَّاقِبِينَ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Râkibîn!
ALLAHım!. SENin Hak ve Hayrını DUYup-Uymakta KULLarını-ÜMMetini Daima GÖRüp kontrol eden, GÖZeten-GÖZetleyenlerin Seyyidi, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الْغَابِرِينَ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Gâbirîn!
ALLAHım!. GEÇmişin-Geride kalanın ve GELceğin-İstikbalin Seyyidi, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الْغَائِرِينَ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Gâirîn!
ALLAHım!. MuhaMMedî Gayretkeşlerin Seyyidi, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الْغَائِمِينَ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Gâimîn!
ALLAHım!. Rahmete/Yağmura/SUya Hasretlerin Seyyidi, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الْقَانِتِينَ
Resim--- ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Kânitîn
ALLAHım!. Sürekli kanaat, kunût ve duâ sâhibi Takvâ Ehlinin Seyyidi, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الْغَوَّاصِينَ
Resim--- ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Gâvvasîn!
ALLAHım!. Çok gayretkeş ve çalışkan, Mânâ Denizine dalıp MuhaMMedî Mârifet İNCİLer Çıkaranların Seyyidi, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الذَّاكِرِينَ
Resim--- ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyid’i-z Zâkirîn!
ALLAHım!. SENi hep Zikredenlerin Seyyidi, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الظَّاهِرِينَ
Resim--- ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’z- Zâhirîn!
ALLAHım!. Zâhirde görünen her şeyin; her yer, her zamÂN, her HÂL ve her NEFEste arka çıkanı YÂRdımcısı OLanLarın Seyyidi, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الطَّاهِرِينَ
Resim--- ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’t- Tâhirîn!
ALLAHım!. Zâhir ve bâtında bütün ayıp ve kirlerden tertemiz-pâk OLanLarın Seyyidi, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ السَّالِكِينَ
Resim--- ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’s- Sâlikîn!
ALLAHım!. En doğru yolun/Sırat-ı Mutakîmin HAKk ve HAYR YOLCULarının Seyyidi, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الصَّادِقِينَ
Resim--- ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’s- Sâdikîn!
ALLAHım!. HAKkta ve HAYRda SÖZü ÖZü Dosdoğru-Dürüst Olanların Seyyidi, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الصَّائِنِينَ
Resim--- ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’s- Sâinîn!
ALLAHım!. HAKkta ve HAYRda Doğruyu BULmaya ÇALIŞanların ve sıyanet edip himaye veya muhafazayla koruyanların Seyyidi, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الصَّابِرِينَ
Resim--- ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’s- Sâbirîn!
ALLAHım!. SEN’in Kaderince Kadarınca başa gelenlere ilk ÂNda tahammül ile katlanıp sabrı kuşananların Seyyidi, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الشَّاكِرِينَ
Resim--- ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’ş- Şâkirîn!
ALLAHım!. SEN’in Kaderince Kadarınca VERdiğin Ni’metlere, GüzeLLik ve ÖzeLLere Şükrü Zikr Edinenlerin Seyyidi, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ السَّابِحِينَ
Resim--- ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’s- Sâbihîn!
ALLAHım!. SEN’in Şe’ÂNULLahta Her ÂN OLÂN YuSEBBihu OLUŞumuyun MuhaMmedî İştirakçisi tesbih feşânların, Yâ SuBHÂN celle celâlihu tesbîhini Fecir Vakti dilden düşürmeyenlerin Seyyidi, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الْحَافِظِينَ
Resim--- ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Hâfizîn!
ALLAHım!. SEN’in KULLarını, SILÂ’ya DÖNüş DENEmende Lâzım ve Lâyık OLan İMÂN ve AMELini Koruyan, Muhafaza eden ve Hıfzedenlerin Seyyidi, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الحَامِدِينَ
Resim--- ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Hâmîdîn!
ALLAHım!. SANA MuhaMMedî ŞÛUR-NÛR-SÜRÛR ve ONURLa HAMDedenlerin Seyyidi, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ النَّاصِرِينَ
Resim--- ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Nâsirîn!
ALLAHım!. Nusret ettiğin, zafer verdiğin, yardım edenleriyin Seyyidi, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الْفَاضِلِينَ
Resim--- ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Fâzilîn!
ALLAHım!. Fazilet sâhibi kıldığın, üstün seçilmişeriyin Kaynağı Seyyidi, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الشَّفِيعِينَ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Şefiîn!
ALLAHım!. SEN’in İZNinLe KULLarıyın suçlarının affı için yardım eden şefâatçileriyin Seyyidi, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الْخَاشِعِينَ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Hâşiîn!
ALLAHım!. SANA Korku ile Karışık Sevgi, SAYgı ve alçak gönülle boyun eğip Huşû’ sâhibi OLanların Seyyidi, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ النَّادِينَ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Nâdiîn!
ALLAHım!. Sırat-ı Mustakîm’in OLan Hakka ve Hayra nidâ eden, haykıran, çağıranların Seyyidi, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الْوَاعِظِينَ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Vâizîn!
ALLAHım!. Sırat-ı Mustakîm’in OLan Hakka ve Hayra MuhaMMedî ÇAĞRInda Halkına va'z ve nasîhat edenlerin Seyyidi, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَالْوَاهِبِينَ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l-Vâhibîn!
ALLAHım!. SENin Lutfettiğin Maddî-Manevî Ni’metlerini, HALKına Lî-VECHİLLAH Hibe edip, Bağışlayıp İhsânda bulunanların Seyyidi, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الْوَارِثِينَ
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Vârisîn!
ALLAHım!. SENin Lutfettiğin Maddî-Manevî MüLkünü ve İLMini HAKta ve HAYRda KULLanaBİLen MuhaMMedî Vârislerin Seyyidi, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ أَوَّلِينَ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Evvelîn!
ALLAHım!. SEN’in İLK EVVEL NÛRUnu Yarattığın GEÇmişin-EVVELLiğin İLk NÛru EVVELin Seyyidi, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الْآخِرِينَ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Âhirîn!
ALLAHım!. SEN’in Yaratmakta Olduğun Kâinâtın son-UÇ-unda GELeceğin ÂHİRîn Seyyidi, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الأوْدَعِينَ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Evda'în!
ALLAHım!. Vedîd OLan SEVgiLiLerin, SEViLenLerin Seyyidi, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الأسْهَرِينَ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Esherîn!
ALLAHım!. GeceLeri SEHERLerde UYanık OLan MuhaMMMedî
Seher KuşLarının Seyyidi MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الأكْرَمِينَ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Ekremîn!
ALLAHım!. Keremlilerin-İkrâmLıLarın en Cömerdi, en KerimLerin Seyyidi, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الأحْيَبِينَ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Ahyebîn!
ALLAHım!. SANA Karşı Özden SAYgı DUYup Hayâ edenLerin Seyyidi, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الأشْجَعِينَ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Eşce'în!
ALLAHım!. HAKta ve HAYRda YiğitLikte pek Kahraman ve en şecaatLiLerin Seyyidi, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!..


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الأنْوَرِينَ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Enverîn!
ALLAHım!. Şu KULLuk İmtihÂNımızda AKILLarı NÛRlanıp N-AKLe ULAŞan Nurlandırılmış MünevverLerin Seyyidi, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الْمُجَاهِدِينَ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Mücâhidîn!
ALLAHım!. sen SaLât ediver MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!. TEBLig- TENzir-TEBşir Edip ŞÂHİDi OLduğu İSLÂM DiNi İÇin Maddî-Manevî ÇALışıp-ÇARpışan Mücâhidlerin Seyyidi,


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الْمُرَابِطِينَ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Murâbitîn!
ALLAHım!. KaLBLerini ancak ve ancak SANA BAĞLAyanLarın Seyyidi, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الْمُتَّقِينَ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Müttakîn!
ALLAHım!. ELESt BEZMinde verdikleri SANA KULLuk SÖZÜnde KAVi-SAGLam ve NEFSini/Kendini HAKktan-HAYRdan başkasından koruyan Ehl-i Beytî Takvâ SâhibLerinin Seyyidi, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الْمُكَرَّمِينَ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Mükerremîn!
ALLAHım!. KendiLerine hürmet ve tâzim İLe İkrâm ettiğin Muhterem ve Kerîm OLanLarınSeyyidi, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الْمُرْشِدِينَ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Mürşidîn!
ALLAHım!. DÂiMîYyet Şehâdeti Rızanda RÜŞDe ERmiş ve MuhaMMedî RüŞDe Erdirme YOLUnda Hasbî-Habibî Hizmet eden MuhaMMedî Hizmetçi-Mürşidlerin Seyyidi, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الْمُشْفِقِينَ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Müşfikîn!
ALLAHım!. KüLLî ŞEYy’ini ŞefkatLe SEVerek Acıyan, Merhametle Şefkati Kuşananların Seyyidi, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الْمُحْسِنِينَ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Muhsinîn!
ALLAHım!. SENi GÖRür gibi SANA ibâdet eden ve KULLarına Lî-VechiLLah İyiLik edip İhsÂNLa DavrananLarın Seyyidi, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الْمُوَاقِعِينَ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Muvakiîn!
ALLAHım!. Vuku’ BULuşların-OLAYLarın OLuş Mazharı Oyun AYNası Seyyidi, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الْمُعَالِقِينَ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- mualikîn!
ALLAHım!. Muallakta BEKLeyen ALâka Sahnesine yakLaşan soyut-somut OLuşLarın DevrÂNda Zâhir-Bâtın İYeLik YAŞAyışı SENliğine NÛR-u MîM’inde Sâhib OLuş Seyyidi, Efendimiz MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!. Yâ Huu ALLAH celle celâlihu!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الْمَسَاكِينَ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Mesâkîn!
ALLAHım!. ÖZündeki SONsuz Sükunet ULAŞmış MiskinLeşmiş ÖREN YerLeri- Yurtları giBi Saff MuhaMMedîlerin Seyyidi, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الْمُتَصَدِّقِينَ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Mutesaddikîn!
ALLAHım!. KendiLerine LutfunLa İhsÂN ettiğin Maddî-Manevî Ni’metLerini Lî-VechiLLAH Tasadduk edenlerin, SEBîLiLLAH Sadaka VERenLerin Seyyidi, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الْمُتَطَهِّرِينَ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Mütatahhirîn!
ALLAHım!. İÇte-ÖZde-Merkezde ve DIŞta-SÖZde-Muhitte TemizLenenlerin ve TemizLeyiciLerinSeyyidi, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الْمَحْمُودِينَ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Mahmûdîn!
ALLAHım!. HAMdi Medhe etmeye Lâyık, övüLmüş, ZÂT’ınca medh ü senâ Olunmuşların Seyyidi, Makâm-ı MahMûD Sâhibi MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الْمَخْلُوقِينَ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Mahlûkîn!
ALLAHım!. KÛN feyeKÛN EMRinLe Halk etmekte Olduğun Tüm Mahlukâtın-HaLk EDİLenLerin Seyyidi, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الْمَرْزُوقِينَ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidel Merzûkîn!
ALLAHım!. RIZAn İle RızıkLandırıLmış, tüm İhtiyaçları veriLmiş BahtiyârLarın Seyyidi, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الْمُنْذِرِينَ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Munzirîn!
ALLAHım!. KULLuk Hayatımızda OLan, Olmakta ve OLacak bir şeyi haber vererek korkutan, âkibetin kötülüğünü bildiren UYARanların Seyyidi, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!. Efendisidir uyaranların!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الْمُبَشِّرِينَ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- Mübeşşirîn!
ALLAHım!. HAKkı DUYUp HAYRa UYanLara CeNNetini, BâtıLıı DUYUp ŞERRe UYanLara CeheNNeMini Müjdeleyenlerin Seyyidi, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الْمُسْتَغْفِرِينَ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’l- müstagfirîn!
ALLAHım!. SESsiz ve ISsız SeherLerde Hata-Yanlış-Kusur ve Günahlarına İstiğfâr edip, SEN’den ÖRTüLmesini, BağışLamanı DİLeyenLerin Seyyidi, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدَ الشَّافِينَ الْمُشْرِكِينَ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Seyyidi’ş- Şâfiine’l- Müşrikîn!
ALLAHım!. Şu KULLuk DENEmesi SAHNEsinde, Açık-GİZLi SANA ŞİRk-Ortak KOŞma HastaLarına ŞİFâ OLanların Seyyidi, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.

Resim
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin ResûLi RaBBi’L- ÂLEMîn!
ALLAHım!. RaBBi’L- ÂLEMîn OLan ZÂT’ıyın RAHMetenLi’L- ÂLEMîni Seyyidi MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ رَسُولُ اَكْرَمَ الْخَلْقِ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Resûli Ekremi’l- Halki!.
ALLAHım!. HALk Etmekte OLduğun Mahlükâtın En EKREMi En KERÎMi Seyyidi, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ رَسُولُ سَيِّدَ النَّبِيِّ الْمُرْتَضٰى
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin RESÛLi Seyyidi’n- NEBÎyyi’l- Mürtezâ!.
ALLAHım!. ZÂT’ınca RIZÂLarı; Beğenilip, seçilmiş NEBÎ’n Seyyidin MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ رَسُولُ سَيِّدَ النَّبِيِّ الْاُمُّيِّ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Resûli Seyyidi’n- Nebîyyi’l- Ümmiyyî!.
ALLAHım!. AHADiYyet A’Mâsından AHMEDİYYet SEMÂ’sına Haber Getiren ve NÛRu KÜLLî ŞEYy’im ÜMMü-ANAsı ve Seyyidi, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ رَسُولُ سَيِّدَ النَّبِيِّ التُّقٰى
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Resûli Seyyidi’n- Nebîyyi’l- tukâ!.
ALLAHım!. Resûlün ve Takvâyı Kuşanan Nebîleriyin Seyyidi, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ رَسُولُ سَيِّدَ النَّبِيِّ الزَّكَا
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Resûli Seyyidi’n- Nebîyyi’z- Zekâ!.
ALLAHım!. Resûlün ve Pâklanan/pâklayan HâLdaş OLan Nebîleriyin Seyyidi, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ رَسُولُ سَيِّدَ النَّبِيِّ الْخَوَاصِي
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Resûli Seyyidi’n- Nebîyyi’l- Havâsî!.
ALLAHım!. MuhaMMedî Edeb-İlim-İrfÂN-ErkÂNıyLa ilmiyle AmeL edip Yüce Mâneviyat Mertebelerinde yükselmekleri makbul ve muteber Hâsların Resûlü-Nebîsi-Seyyidi, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ رَسُولُ سَيِّدَ النَّبِيِّ الْمُزَكّٰى
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Resûli Seyyidi’n- Nebîyyi’l- müzekkâ
ALLAHım!. Tezkiye ediLmiş, temizLenmiş, pâk ediLmiş İsLâh ve İfLâh OLanLarın Resûlü-Nebîsi-Seyyidi, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ رَسُولُ سَيِّدَ النَّبِيِّ الْمَدَنِيِّ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Resûli Seyyidi’n- Nebîyyi’l- Medeniyyî!.
ALLAHım!. Medine-yi MünevverLi Resûlün-Nebîn-Seyyidimiz MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ رَسُولُ سَيِّدَ النَّبِيِّ الْهَاشِمِىِّ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Resûli Seyyidi’n- Nebîyyi’l- Haşemiyyî!.
ALLAHım!. Haşimî soyundan Resûlün-Nebîn-Seyyidimiz MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!. o ki Resûlüdür Haşim soyundan bir nebî!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ رَسُولُ سَيِّدَ النَّبِيِّ الْقُرَيْشِيِّ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Resûli Seyyidi’n- Nebîyyi’l- Kureyşiyyî!.
ALLAHım!. Kureyş KâbiLesi'nden Resûlün-Nebîn-Seyyidimiz MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ رَسُولُ سَيِّدَ النَّبِيِّ الْأبْطَحِيِّ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Resûli Seyyidi’n- Nebîyyi’l- Ebtahiyyî!.
ALLAHım!. Ebtahî’li Resûlün-Nebîn-Seyyidimiz MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ رَسُولُ سَيِّدَ النَّبِيِّ التِّهَامِيِّ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Resûli Seyyidi’n- Nebîyyi’l- Tihâmmiyyî!.
ALLAHım!. Tihâme’li Resûlün-Nebîn-Seyyidimiz MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e ki O ki, Resûlüdür Tihâmeli bir nebî!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ رَسُولُ سَيِّدَ النَّبِيِّ الْحِجَازِيِّ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Resûli Seyyidi’n- Nebîyyi’l- Hicâziyyî!.
ALLAHım!. Hicâz’l Resûlün-Nebîn-Seyyidimiz MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ رَسُولُ سَيِّدَ النَّبِيِّ الْعَرَبِيِّ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Resûli Seyyidi’n- Nebîyyi’l- Arabiyyî!.
ALLAHım!. Bedenen ARAP Yarattığın Resûlün-Nebîn-Seyyidimiz MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ رَسُولُ سَيِّدَ النَّبِيِّ الصَّادِقِ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Resûli Seyyidi’n- Nebîyyi’l- sadıkîn!
ALLAHım!. ÖZünde SÖZünde Sâdık Resûlün-Nebîn-Seyyidimiz MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ رَسُولُ سَيِّدَ النَّبِيِّ الْمُتَّقِى
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin Resûli Seyyidi’n- Nebîyyi’l- muttâkîn!
ALLAHım!. SANA Verdiği EZEL KULLuk SÖZünde; Her yerde, Her zamÂNda, Her HÂLde ve NEFeste Kavi-sağLam-saygıLı Takvâyı Kuşanmış MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.

Resim
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَعَ الشَّمْسِ اِذَا أصْبَحَتْ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin ma'a’ş- şemsi izâ esbâhat!.
Ey ALLAHım!. Güneşin SabahOrtaya Çıkış Tan YeriyLe BİRLikte SEN, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَعَ الشَّمْسِ اِذَا طَلَعَتْ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin ma’a’ş- şemsi izâ talâ'at!.
Ey ALLAHım!. Güneşin Sabahki DOĞuşuyla BİRLikte SEN, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَعَ الشَّمْسِ اِذَا انْفَجَرَتْ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin ma’a’ş- şemsi izenfeceret!.
Ey ALLAHım!. Güneşin Şafağıyla-FecrLe-Tan Yerinin Ağarması İle BİRLikte SEN, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَعَ الشَّمْسِ اِذَا انْشَقَّتْ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin ma’a’ş- şemsi izenşâkkat!.
Ey ALLAHım!. Güneşin SıcakLığının Eziyetli, Zahmet verdiği ZamÂNda da SEN, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَعَ الشَّمْسِ اِذَا غَرَبَتْ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin ma’a’ş- şemsi izâ garabet!.
Ey ALLAHım!. Güneşin gurub edip Batışıyla BİRLikte SEN, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَعَ الشَّمْسِ اِذَا سُجِّرَتْ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin ma’a’ş- şemsi izâ succiret!.
Ey ALLAHım!. Güneşin ISIsın ÇILdırıp Kabartıldığında SEN, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَعَ الشَّمْسِ اِذَا كُوِّرَتْ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin ma’a’ş- şemsi izâ küvviret!.
Ey ALLAHım!. Güneşin Bürülüp dürülüp, tortop olup, sarık gibi sarıldığında SEN, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَعَ الشَّمْسِ اِذَا اَخْرَجَتْ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin ma’a’ş- şemsi izâ ahrecet!.
Ey ALLAHım!. Güneş Yörüngesinden çıkarıldığında SEN, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَعَ الشَّمْسِ اِذَا حُصِبَتْ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin ma’a’ş- şemsi izâ husibet!.
Ey ALLAHım!. Güneş geçip gittiğinde SEN, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


Resim
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin kevâkibunteseret.!.
Ey ALLAHım!. yıldızlar düzeninden koparak dağılıp döküldüğünde SEN, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.

Resim
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَعَ السَّمَائِ اِذَنْ شَقَّتْ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin ma'assemâi izen şâkkat!.
Ey ALLAHım!. göğün inşikâkıyla, Gök çatlayıp yarıldığında SEN, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَعَ السَّمَائِ اِذَا كُوِّرَتْ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin ma'assemâi izâ kuvviret!.
Ey ALLAHım!. Gökyüzü yarıldığı zaman, bürülüp dürülüp, tortop olup, sarık gibi sarıldığında SEN, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَعَ السَّمَائِ اِذَا كُشِطَتْ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin ma'assemâi izâ küşitat!.
Ey ALLAHım!. GökLer sıyrılıp kaldırıldığında SEN, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَعَ السَّمَائِ اِذَا سُيِّرَتْ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin ma'assemâi izâ süyyiret!.
Ey ALLAHım!. GökLer yerlerinden sökülüp yürütüldüğü zaman SEN, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَعَ الْأرْضِ اِذَا دُكَّتْ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin maâl arzı izâ dükket!.
Ey ALLAHım!. Yeryüzü çarpılıp, parçalanıp, darmadağın edildiğinde SEN, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَعَ الْوُحُوشُ اِذَا حُشِرَتْ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin maâl vühûşi izâ huşiret!.
Ey ALLAHım!. Vahşi hayvanlar toplandığında, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَعَ الْقُبُرُ اِذَا بُعْثِرَتْ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin maâl kubûri izâ bü'sîret!.
Ey ALLAHım!. Kabirler çevrilip, alt üst edildiğinde SEN, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَعَ الصُّدُورُ اِذَا عُطِّلَتْ
ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin maâs suduri izâ uttilet!.
Ey ALLAHım!. göğüstekiler salıverildiğinde, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَعَ الْكُتُبُ اِذَا قُرِئَتْ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin maâl kûtübi izâ kuriet!.
Ey ALLAHım!. Herkesi Kitabları okunduğunda SEN, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَعَ الْحَسَنَاتِ اِذَا اُشْهِرَتْ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin maâl haseneti izâ üşhiret!.
Ey ALLAHım!. Hasenâtlar ortaya döküldüğünde SEN, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَعَ السَّيِّئَاتِ اِذَا بُدِّلَتْ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin maâsseyyiâti izâ buddilet!.
Ey ALLAHım!. seyyiâtların tebdîl edildiğinde, kötülüklerini iyiliklere çevrildiğinde SEN, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَعَ الْجَنَّتِ اِذَا اُزْلِفَتْ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin maâl cenneti izâ uzlifet!.
Ey ALLAHım!. CeNNet yaklaştırıldığında SEN, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَعَ الدَّرَجَاتُ اِذَا رُفِعَتْ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin maâd derecâti izâ rufiat!.
Ey ALLAHım!. Dereceler yükseltildiğinde SEN, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَعَ الدَّرَجَاتُ اِذَا قُضِيَتْ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin maâd derecâti izâ kudiyet!.
Ey ALLAHım!. Dereceler takdîr edildiğinde SEN, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَعَ اللَّيْلُ اِذَا يَغْشَاهَا
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin maâlleyli izâ yağşâ-hâ!.
Ey ALLAHım!. gece bürüdüğünde, kaplayıp sardığında SEN, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَعَ النَّهَارُ اِذَا جَلَّاهَا
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin maân nehâri izâ cellâhâ!.
Ey ALLAHım!. gün ağardığında, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَعَ الْكُنُوزُ وَ الْاِشَاعَهَا
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin mâa’l- künûzi ve’l- işâe!.
Ey ALLAHım!. Yerin hazineleri çıkarılıp yayıldığında SEN, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.

Resim
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ سَخٰى وَ التَّرْمَا
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin biadedi sehâ vettermâ!.
Ey ALLAHım!.Rızan için Elde VARInı Saçan-Savuran ELi Açık Cömerlerin adedince MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ قَطْرِ الْأنْهَارِ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin biadedi katril enhâri!.
Ey ALLAHım!. DenizLerin DamLaLarı saıyısınca MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ اللَّيْلَ وَ التَّرْمَا
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin biadedi leyli vettermâ!.
Ey ALLAHım!. Yutucu GeceLerin adedince MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ الشَّجَرِ اَوْرَاقَهَا
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin biadedi’ş- şeceri evrâkihâ!.
Ey ALLAHım!. Ağaçlar ve yaprakları adedince, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ النَّبَاتُ وَ أَثْمَارُهَا
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin biadedi’n- Nebâti ve esmârihâ!.
Ey ALLAHım!. Bitkiler ve meyveleri adedince, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ الشُّهُورُ وَ اَزْمَانُهَا
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin biadedi’ş- şühûri ve ezmânuhâ!.
Ey ALLAHım!. Aylar, Zamanlar, Vakitler Müddetince, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!..


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ الطُّيُورُ وَ رِيشُهَا
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin biadedi’t- tuyuri ve’r- rişihâ!.
Ey ALLAHım!. Kuşlar ve tüyleri adedince, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ الْبَرُّ وَ الْبَحْرُ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin biadedi’l- berri ve’l- bahri
Ey ALLAHım!. Karalar ve denizler adedince, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem'e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin biadedi’l- cinni ve’l- insî!.
Ey ALLAHım!. Cinler ve insanlar adedince, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَنْ صَلّٰى علَيْهِ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin biadedi men salla aleyhi!.
Ey ALLAHım!. Kendisine SaLât edenler adedince, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ الْجَنُبِ وَ الشِّمَالِ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin biadedi’l- cenûbi ve’ş- şimâli!.
Ey ALLAHım!. Güney ve kuzeydekiLer adedince, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ الْحَجَرِ وَ الْمَدَرِ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin biadedi’l- haceri ve’l- medâri!.
Ey ALLAHım!. Taşlar ve çamurlar adedince, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ الْخَلْقِ فِى الْبَحْرِ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin biadedi’l- halki fi’l- bahri!.
Ey ALLAHım!. Denizlerdeki mahlûkât adedince, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ الْخَلْقِ فِى الْبَرِّ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin biadedi’l- halki fi’l- berri!.
Ey ALLAHım!. Karalardaki mahlûkât adedince, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ الْوَرَقِ فِى الْاَشْجَارِ
Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin biadedi’l- varâki fi’l- eşcâri!.
Ey ALLAHım!. Ağaçlardaki yapraklar adedince, MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem’e SaLât EYyLe!.


اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ
وَ صَلّ عَلٰى جَمِيعَ الْاَنْبِيَائِ وَ المُرْسَلِينَ

Resim---ALLAHümme salli alâ MuhaMMedin ve alâ âli ve alâ ehl-i bayti MuhaMMedin ve bârik!.
ve sellim aleyhi ve salli alâ cemîa'l-Enbiyâ'i vel mürselîn!.
Ey ALLAHım!. Sen, MuhaMMed sallallahu aleyhi vesellem'e, onun âilesine ve EhL-i Beytine SaLât EYyLe!. Ona selâmlar EYyLe!.
O'nu mübârek EYyLe!. Bütün Nebîlere ve Resûllere de SaLât EYyLe!.


İNŞâe ALLAHu TeâLâ!.

Resim

ÂMiNn yâ Latîf ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Kerîm ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Rahîm ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ VeDÛD ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Vehhâb ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Fettâh ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Gaffâr ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Settâr ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ ALLAH!. yâ ALLAH celle celâluhu!..

ÂMiNe Yâ MuÎN!.
Yâ RaBBu’L-ÂLeMîn!.
Yâ RAHMetenLi’L- ÂLeMîn!.
Ve'L- HaMduLiLLÂhiRABBu’L-ÂLeMînnn!.


*
**
****

M.M.M. MuhaBBetLerimLe...

Resim KUL İHVÂNİm..
Resim
Cevapla

“►Salavat-ı Şerifeler◄” sayfasına dön