2. sayfa (Toplam 2 sayfa)

GÜL BAĞINDAN KIRK GÜL

Gönderilme zamanı: 09 Eki 2007, 09:45
gönderen fatmaana
RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahualeyhivesellem)'inGÜLBAĞINDANKIRKGÜL:22

---EbûHüreyre(radiyallahuanhu)’danrivâyetle,odediki:Resûlullah(sallallahualeyhivesellem):“AllahuTeâlâbuyurduki:“Benşirkegiriportakkoşanlardan(bütünbuşirkvemüşriklerden)uzağım.Herkimbiramelişleyip,banaherhangibiriniortakkoşacakolursa,onudaşirkinide(yüzüstü)bırakırım.”buyurmuştur.(Müslim,2985).

Gönderilme zamanı: 10 Eki 2007, 08:57
gönderen fatmaana
RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahu aleyhi ve sellem)'in GÜL BAĞINDAN KIRK GÜL : 23


Resim---Ebû Umame (radiyallahu anhu) ’dan rivâyet edilmiştir ki; Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) : “Ey Âdemoğlu! Fazlı, lütfu (O’nun yolunda) infak edip vermen senin için hayırlıdır. Bu lütfu senin infak etmemen ise senin için şerlidir. Sakın kendinde tutup (cimrilik edip de) vermezlik etme. Verdiğinde ilk önce aile efradınla başla. Veren el, alan elden daha hayırlıdır.” buyurmuştur.
(Müslim, 1036)

Gönderilme zamanı: 12 Eki 2007, 14:40
gönderen fatmaana
RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahualeyhivesellem)'inGÜLBAĞINDANKIRKGÜL:24


---EbûHüreyre(radiyallahuanhu)’danrivâyetledediki;Resûlullah(sallallahualeyhivesellem):““AllahuTeâlâ’nınyollardadolaşarakAllah’ızikredenkullarınıaraştıranMelekleribulunmaktadır.Allah’ızikredenbirtoplulukbulduklarıvakit,birbirlerine:“Haydigeliniz,sizinaradıklarınızburadalar”diyenidaederler.”
Hadisindevamındaşöylebuyurmuştur(sallallahualeyhivesellem):
“Meleklerozikirehlinedünyasemasınakadarkanatlarıylasararlar.RabTeâlâonlarınvaziyetleriniMeleklerdendahaiyibilenolmaklaberaberMeleklere:
“Kullarımnediyorlar?”diyesorar.”
(Hadisindevamında)şöyleder:Melekler:
“Senitesbihediyorlar,Senitekbirediyorlar,Sanahamdediyorlarvesenitemcîdediyorlar”diyecevapverirler.HakTeâlâdabuyururki:
“Benigördülermi?”Melekler:
“Hayır,vallahiSenigörmediler”derler.AllahuTeâlâ:
“YaBenigörselerdineolurdu?”diyebuyurur.Melekler:
“EğerSenigörselerdiozamanSanadahaçokibadetederlerdi.Senidahaçoktemcîdederlerdi,SanadahaçokhamdederveSenidahaçoktesbihederlerdi.”derler.AllahuTeâlâ:
“Bendenneistiyorlar?”diyebuyurur.Meleklerde:
“SendenCennetiistiyorlar”diyecevapverirler.Allah-uAzzeveCelle:
“Cennetigördülermi?”diyesorar.Meleklerde:
“Hayır,VallahiCennetigörmediler”derler.AllahuTeâlâdabununüzerine
“Eğerbirdecennetigörselerdineolurdu?”diyesorar.Meleklerde:
“Şâyetgörselerdi,(Cennetegirmek)içinonudahaçokarzulayıpisteyenvedahaçokrağbetleriartanlarolurlardı.”diyecevapverdiler.AllahuTeâlâ:
“Onlarnedensakınmaktalar?”diyesorar.Meleklerde:
“Cehennemden”diyecevapverirler.AllahuTeâlâ:
“Cehennemateşinigördülermi?”diyesorar.Meleklerde:
“Hayır,vallahionugörmediler”derler.Allah(cellecelâlehu):
“ŞâyetCehennemigörselernasılolurdu?”diyebuyurur.Meleklerde:
“ŞâyetcehennemigörselerdiondandahaçoksakınıpkaçanvedahaçokCehennemateşindenkorkanlarolurlardı”diyecevapverirler.”BununüzerineHakTeâlâşöylebuyurur:
“Sizişahittutuyorum,şüphesizkionlarıbağışladım.”BubuyruğundansonraMeleklerdenbirisi:
“İçlerindefilancabirisivardıkisadecebirihtiyaçiçinzikirehlininarasındabulunuyordu.”der.AllahuTeâlâda:“Onlarbirmeclisininsanlarıolup,içlerindebulunanbirisiayrıtutulamaz”diyebuyurdu.”buyurmuştur.

(Müttefekunaleyh.HadisinlafzıBuhârî’yeaittir,6408)


Gönderilme zamanı: 13 Eki 2007, 09:08
gönderen fatmaana
RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahualeyhivesellem)'inGÜLBAĞINDANKIRKGÜL:25

---EbûHüreyre(radiyallahuanhu)’danrivâyetledediki;Resûlullah(sallallahualeyhivesellem):“Allah(c.c.)şöylebuyurdu:“Ben,kulumBanaduaettiğivakitonunlaberaberolurum.”buyurmuştur.
(Müttefekunaleyh.HadistekilafızMüslim'e(19/2675)aittir)

GÜL BAĞINDAN KIRK GÜL

Gönderilme zamanı: 14 Eki 2007, 10:17
gönderen fatmaana
RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahualeyhivesellem)'inGÜLBAĞINDANKIRKGÜL:26

---EbûEbûHüreyre(radiyallahuanhu)’danrivâyetledediki;Resûlullah(sallallahualeyhivesellem):“Allah-uAzzeveCellehergecedünyasemasınainertâkisongeceninüçtebirlikvaktigeçenedek:
“KimBanaduadabulunursaOnunduasınaicabetedeyim.Kimbirşeyleristerse,onundaisteğinivereyim,Kimdemağfiretisterseona(da)mağfiretedeyim?”diyebuyurur.”buyurmuştur.

(Müttefekunaleyh.HadisinlafzıMüslim(758)veBuhârî’yeaittir(1145)


.

GÜL BAĞINDAN KIRK GÜL

Gönderilme zamanı: 15 Eki 2007, 07:34
gönderen fatmaana
RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahualeyhivesellem)'inGÜLBAĞINDANKIRKGÜL:27

---EbûHüreyre(radiyallahuanhu)’danrivâyetle,dediki:“Resûlullah(sallallahualeyhivesellem)’e:“GöklerdeveyerdenevarsaAllah’ındır.İçinizdekileriaçığavursanızdagizlesenizdeAllahuTeâlâonunlasizlerihesabaçeker;kimidilersebağışlarvekimidilerseazaplandırır.Allahherşeyekadirolandır(Bakara:2/284)âyetinazilolunca,buâyetAshabıKiram’açokağırgeldivedirekResûlullah’a(sallallahualeyhivesellem)geldiler.Sonradizleriüzereyereoturdularve:
“YaResûlallah!Bizegüçyetirebileceğimizamellerteklifolundu(verildi).Namaz,oruç,cihad,zekatgibi.Amasanabuâyetikerimeinzaloldukibunabizgüçyetiremeyiz.”dediler.Resûlullah(sallallahualeyhivesellem)deşöylebuyurdu:
“Yoksasizlersizdenöncekiikikitapehlinin(yahudivehıristiyanların)dediğigibi“İşittikveisyanettik”demekmiistiyorsunuz”(Bakara:2/93)Bilakis“İşittikveitaatettik”deyiniz.Rabbimizbizleribağışla!EyRabbimiz!DönüşSana’dır.”
BununüzerineAshabıİkram:
“İşittikveitaatettik,RabbimizBizleribağışla,EyRabbimiz!DönüşSana’dır”dediler.Kendiâyetikerimeyiokuduğuvakit,dillerionuyanlışokumuştu.
BununüzerineYüceAllah(cellecelâlehu)şuâyetipeşineindirdi:
“OResûl,kendisineRabbindenindirileneimanetti,mü’minlerde.Onlarınhepsi,“Allah’a,O’nunmeleklerine,kitaplarına,peygamberlerineimanetti.Peygamberlerindenhiçbirisinidiğerindenayırmayız(derler).Ve:“İşittik,itaatettik,bizleribağışlaeyRabbimiz!DönüşancakSana’dır.”derler.”(Bakara:2/285)
BunuyaptıklarıvakitAllah(cellecelâlehu)buyaptıklarıyanlışlarıonlardankaldırıpşuâyetiindirmiştir:“Allahhiçbirkimseyegücününyeteceğindenbaşkasınıyüklemez.Kazanmışolduğu(şeyler)kendine,yapmışolduğu(şerde)kendineaittir.Rabbimiz!Şâyetunuttuysakveyahataişlemişisekbizisorumlututma!”BuâyettekiisteğeAllah(cellecelâlehu):
“Evet(istediğinizgibiolsun)”diyebuyurdu.Devamla:
“Rabbimiz!Bizdenöncekilereyüklemişolduğungibiüzerimizeağıryükleryükleme!”âyetindeAllah(cellecelâlehu):
“Evet(istediğinizgibiolsun)”diyebuyurdu.
“Rabbimiz!Güçyetiremeyeceğimizşeyibizeyükletme!”âyetindeAllah(cellecelâlehu):
“Evet”diyebuyurdu.
“(Allah’ım!)Biziaffet,Bizibağışlavebizemerhametet!SenbizimMevla’mızsın,kâfirtopluluğunakarşıdabizeyardımcıol.”(Bakara:2/286)[/i]âyetindeAllah(cellecelâlehu):
“Evet(istediğinizgibiolsun)”diyebuyurdu.”buyurmuştur.
(Müslim(125).

GÜL BAĞINDAN KIRK GÜL

Gönderilme zamanı: 16 Eki 2007, 09:33
gönderen fatmaana
RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahualeyhivesellem)'inGÜLBAĞINDANKIRKGÜL:28


---Huzeyfe(radiyallahuanhu)danrivayetle,dediki:Resûlullah(sallallahualeyhivesellem):“Sizdenönceyaşamış(ümmetlerden)biradamınruhuilemeleklerkarşılaştılar.Melekler:
“Hiçbirhayırişledinmi?”diyesordular.Oda:
“Hayır”dedi.Melekler:
“İyidüşün”dediler.Oda:
“İnsanlaraborçverirdimveadamlarımazordurumdakalanınvereceğinigeciktirin(erteleyin),durumuiyiolanındavereceğinigüzelliklealın“derdim”diyecevapverdi.AllahuTeâlâ:
“Onubırakın”diyebuyurdu.”buyurmuştur.


(Müttefekunaleyh.HadisinlafzıMüslim'eaittir(1560).

GÜL BAĞINDAN KIRK GÜL

Gönderilme zamanı: 17 Eki 2007, 07:26
gönderen fatmaana
RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahu aleyhi ve sellem)'in GÜL BAĞINDAN KIRK GÜL : 29

Resim---Ebû Hüreyre (radiyallahu anhu) ’dan rivâyetle dedi ki; Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) : “Allah-u Azze ve Celle her gece dünya semasına iner tâki son gecenin üçte birlik vakti geçene dek:
“Kim Bana duada bulunursa Onun duasına icabet edeyim. Kim bir şeyler isterse, onun da isteğini vereyim, Kim de mağfiret isterse ona (da) mağfiret edeyim?” diye buyurur.” buyurmuştur.


(Müttefekun aleyh. Hadisin lafzı Müslim (758) ve Buhârî’ye aittir (1145).

GÜL BAĞINDAN KIRK GÜL

Gönderilme zamanı: 18 Eki 2007, 07:53
gönderen fatmaana

RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahualeyhivesellem)'inGÜLBAĞINDANKIRKGÜL:30

---EbûHüreyre(radiyallahuanhu)’danrivâyetle,dediki:“Resûlullah(sallallahualeyhivesellem)’e:“GöklerdeveyerdenevarsaAllah’ındır.İçinizdekileriaçığavursanızdagizlesenizdeAllahuTeâlâonunlasizlerihesabaçeker;kimidilersebağışlarvekimidilerseazaplandırır.Allahherşeyekadirolandır.”(Bakara:2/284)âyetinazilolunca,buâyetAshabıKiram’açokağırgeldivedirekResûlullah’a(sallallahualeyhivesellem)geldiler.Sonradizleriüzereyereoturdularve:
“YaResûlallah!Bizegüçyetirebileceğimizamellerteklifolundu(verildi).Namaz,oruç,cihad,zekatgibi.Amasanabuâyetikerimeinzaloldukibunabizgüçyetiremeyiz.”dediler.Resûlullah(sallallahualeyhivesellem)deşöylebuyurdu:
“Yoksasizlersizdenöncekiikikitapehlinin(yahudivehıristiyanların)dediğigibi“İşittikveisyanettik”demekmiistiyorsunuz”
(Bakara:2/93)Bilakis“İşittikveitaatettik”deyiniz.Rabbimizbizleribağışla!EyRabbimiz!DönüşSana’dır.”
BununüzerineAshabıİkram:
“İşittikveitaatettik,RabbimizBizleribağışla,EyRabbimiz!DönüşSana’dır”dediler.Kendiâyetikerimeyiokuduğuvakit,dillerionuyanlışokumuştu.
BununüzerineYüceAllah(cellecelâlehu)şuâyetipeşineindirdi:
“OResûl,kendisineRabbindenindirileneimanetti,mü’minlerde.Onlarınhepsi,“Allah’a,O’nunmeleklerine,kitaplarına,peygamberlerineimanetti.Peygamberlerindenhiçbirisinidiğerindenayırmayız(derler).Ve:“İşittik,itaatettik,bizleribağışlaeyRabbimiz!DönüşancakSana’dır.”derler.”
(Bakara:2/285)
BunuyaptıklarıvakitAllah(cellecelâlehu)buyaptıklarıyanlışlarıonlardankaldırıpşuâyetiindirmiştir:“Allahhiçbirkimseyegücününyeteceğindenbaşkasınıyüklemez.Kazanmışolduğu(şeyler)kendine,yapmışolduğu(şerde)kendineaittir.Rabbimiz!Şâyetunuttuysakveyahataişlemişisekbizisorumlututma!”BuâyettekiisteğeAllah(cellecelâlehu):
“Evet(istediğinizgibiolsun)”diyebuyurdu.Devamla:
“Rabbimiz!Bizdenöncekilereyüklemişolduğungibiüzerimizeağıryükleryükleme!”âyetindeAllah(cellecelâlehu):
“Evet(istediğinizgibiolsun)”diyebuyurdu.
“Rabbimiz!Güçyetiremeyeceğimizşeyibizeyükletme!”âyetindeAllah(cellecelâlehu):
“Evet”diyebuyurdu.
“(Allah’ım!)Biziaffet,Bizibağışlavebizemerhametet!SenbizimMevla’mızsın,kâfirtopluluğunakarşıdabizeyardımcıol.”
(Bakara:2/286)âyetindeAllah(cellecelâlehu):
“Evet(istediğinizgibiolsun)”diyebuyurdu.”buyurmuştur.

(Müslim(125).

GÜL BAĞINDAN KIRK GÜL

Gönderilme zamanı: 19 Eki 2007, 08:51
gönderen fatmaana
RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahualeyhivesellem)'inGÜLBAĞINDANKIRKGÜL:31

---EbûHüreyre(radiyallahuanhu)’danrivâyetle,dediki:Resûlullah(sallallahualeyhivesellem):“Allah-uAzzeveCellemahlukatıyaratmayıtaktirbuyurduklarında,kendikatında,arşınüstündebulunanLevh-iMahfuz’una(kudretkalemineemrederek):“ŞüphesizBenimrahmetimgazabımagalibtir”diyeyazdı.”buyurmuştur.

(Müttefekunaleyh.Hadisinlafzı(3194)Buhârî'yeaittir.)

GÜL BAĞINDAN KIRK GÜL

Gönderilme zamanı: 20 Eki 2007, 11:48
gönderen fatmaana

RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahualeyhivesellem)'inGÜLBAĞINDANKIRKGÜL:32

---Enes(radiyallahuanhu)’danrivâyetle,dediki:Resûlullah(sallallahualeyhivesellem):“Allah-uAzzeveCelle:"KulumBanabirkarışyaklaşırsa,Bendeonabirarşınyaklaşırım.KulumBanabirarşınyaklaşırsaBendeonabirkulaçyaklaşırım.Banayürüyerekgelecekolursaonakoşarakgiderim”buyurdu.”buyurmuştur.

(Buhârî(7536).

GÜL BAĞINDAN KIRK GÜL

Gönderilme zamanı: 21 Eki 2007, 08:18
gönderen fatmaana

RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahualeyhivesellem)'inGÜLBAĞINDANKIRKGÜL:
33


---SaidEl-Hudri’danveEbûHüreyre(radiyallahuanhuma)’danrivayetle;Resûlullah(sallallahualeyhivesellem)İzzet(şeref)Allah’ınizarıdır,kibriya,büyüklükdeO’nunridasıdır.(Allah-uAzzeveCellebuyurduki):“HerkimBenimletartışmayagirerseonaazapederim”buyurdu.”buyurmuştur.

(Müslim:(2620).

Gönderilme zamanı: 22 Eki 2007, 09:36
gönderen fatmaana

RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahualeyhivesellem)'inGÜLBAĞINDANKIRKGÜL:
34


---Cündeb(radiyallahuanhu)’danrivayetleResûlullah(sallallahualeyhivesellem):“Biradam“Allah’ayeminolsunki,Allahfilancayıbağışlamaz”dedi.AllahuTeâlâda(buna)şöylecevapverdi:“Benimfalanımağfiretetmeyeceğimüzerineyeminedenkimdir?Okimseyibağışladımveseninamelinideboşaçıkardım.”buyurdu .”buyurmuştur.

(Müslim(2621).

GÜL BAĞINDAN KIRK GÜL

Gönderilme zamanı: 23 Eki 2007, 05:36
gönderen fatmaana
RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahualeyhivesellem)'inGÜLBAĞINDANKIRKGÜL:35

---EbûHüreyre(radiyallahuanhu)’danrivâyetle,dediki:Resûlullah(sallallahualeyhivesellem):“CennetinkapılarıPazartesivePerşembegünüaçılırveAllah’aortakkoşankimsehariçherkesin(günahı)bağışlanır,Birdekendisiylekardeşi(İslâmkardeşi)arasındadargınlık,düşmanlıkolandabağışlanıp(cennete)giremez.Nitekimonlara:“Barışıncayadekonlarıbekleyin,barışıncayadekonlarıbekleyin,barışıncayadekonlarıbekleyin”denilir.”buyurmuştur.

(Müslim(2565).

GÜL BAĞINDAN KIRK GÜL

Gönderilme zamanı: 24 Eki 2007, 09:04
gönderen fatmaana
RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahualeyhivesellem)'inGÜLBAĞINDANKIRKGÜL:36


---EbûHüreyre(radiyallahuanhu)danrivayetle,dediki:Resûlullah(sallallahualeyhivesellem):““Allah-uAzzeveCellebuyurduki:“KimBenimvelikulumadüşmanlıkbeslerseonasavaşaçarım.KulumBanakendinefarzkılmışolduğumamellerdendahasevimlibiramelileyaklaşamaz.KulumBananafileibadetlerledeyaklaşmayadevamederse;Bendeonuseverim.Onusevdiğimzamanişitenkulağıolurum,görengözüolurum,tutaneliolurum,yürüyenayağıolurum.Bendenbirşeyisterseistediğiniveririm.BanasığınacakolursaBendeonukorurum.Mü’minkulumuncanınıalmaktatereddütettiğimkadarhiçbirşeydetereddütetmişdeğilim.Oölümüistemeziken,Bendeonunuzunyaşamasıilefenadurumadüşmesiniistemem.”buyurdu.”buyurmuştur.

(Buhârî(6502).

GÜL BAĞINDAN KIRK GÜL

Gönderilme zamanı: 25 Eki 2007, 09:12
gönderen fatmaana
RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahualeyhivesellem)'inGÜLBAĞINDANKIRKGÜL:37


---EbûHüreyre(radiyallahuanhu)danrivayetle,dediki:Resûlullah(sallallahualeyhivesellem):
“Allahkulunusevdiğizaman,Cibril’eseslenir:
“Allahfilancakulunuseviyorsendeonusev”diyebuyurur.
BununüzerineCibrildeonusevervesemaehline:
“ŞüphesizAllahfilancakulunuseviyor,sizdeonusevin”diyeseslenir.Onlardabuseferokuluseverler.Sonraonuniçinyeryüzüehlinin(kalbine)birsaygıifadesikonulur.”buyurmuştur.


(Müttefekunaleyh.LafızBuhârî'yeaittir(3209).

GÜL BAĞINDAN KIRK GÜL

Gönderilme zamanı: 26 Eki 2007, 09:04
gönderen fatmaana
RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahualeyhivesellem)'inGÜLBAĞINDANKIRKGÜL:38

---EbûHüreyre(radiyallahuanhu)danrivayetle,dediki:Resûlullah(sallallahualeyhivesellem):“Allah(cellecelâlehu)buyurdularki:“KulumBenimlekarşılaşmayıseverse(isterse),bendeonunlakarşılaşmayıisterim.Şayetbenimlekarşılaşmaktannefretederse(istemezse)bendeonunlakarşılaşmayıistemem.”buyurdu.”buyurmuştur.

(Buhârî(7504).

GÜL BAĞINDAN KIRK GÜL

Gönderilme zamanı: 27 Eki 2007, 08:55
gönderen fatmaana
RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahualeyhivesellem)'inGÜLBAĞINDANKIRKGÜL:39


---Huzeyfe(radiyallahuanhu)danrivayetle,dediki:Resûlullah(sallallahualeyhivesellem):“Sizdenönceyaşamış(ümmetlerden)biradamınruhuilemeleklerkarşılaştılar.Melekler:
“Hiçbirhayırişledinmi?”diyesordular.Oda:
“Hayır”dedi.Melekler:
“İyidüşün”dediler.Oda:
“İnsanlaraborçverirdimveadamlarımazordurumdakalanınvereceğinigeciktirin(erteleyin),durumuiyiolanındavereceğinigüzelliklealın“derdim”diyecevapverdi.AllahuTeâlâ:
“Onubırakın”diyebuyurdu.”buyurmuştur.


(Müttefekunaleyh.HadisinlafzıMüslim'eaittir(1560).

GÜL BAĞINDAN KIRK GÜL

Gönderilme zamanı: 28 Eki 2007, 08:47
gönderen fatmaana
RESÛLULLAH(sallallahualeyhivesellem)'inGÜLBAĞINDANKIRKGÜL:40

---EbûHüreyre(radiyallahuanhu)danrivayetle,dediki:Resûlullah(sallallahualeyhivesellem):“AllahuTeâlâbuyurduki:“Mü’minkulumunkatımdamükafatı,dünyaehlindençoksevdiklerinialdığımda,bundandolayısabredipsadeceecriniAllah’tanbeklemesisonucuonakarşılıkolarakcennetivermemdir.”buyurmuştur.

(Buhârî(6424).