Muhammedinur
https://www.muhammedinur.com/forum/

GÜL BAĞINDAN 40 GÜL
https://www.muhammedinur.com/forum/viewtopic.php?f=35&t=1371
2. sayfa (Toplam 2 sayfa)

Yazar:  fatmaana [ 09 Eki 2007, 09:45 ]
Mesaj Başlığı:  GÜL BAĞINDAN KIRK GÜL

RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahualeyhivesellem)'inGÜLBAĞINDANKIRKGÜL:22

---EbûHüreyre(radiyallahuanhu)’danrivâyetle,odediki:Resûlullah(sallallahualeyhivesellem):“AllahuTeâlâbuyurduki:“Benşirkegiriportakkoşanlardan(bütünbuşirkvemüşriklerden)uzağım.Herkimbiramelişleyip,banaherhangibiriniortakkoşacakolursa,onudaşirkinide(yüzüstü)bırakırım.”buyurmuştur.(Müslim,2985).

Yazar:  fatmaana [ 10 Eki 2007, 08:57 ]
Mesaj Başlığı: 

RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahu aleyhi ve sellem)'in GÜL BAĞINDAN KIRK GÜL : 23


Resim---Ebû Umame (radiyallahu anhu) ’dan rivâyet edilmiştir ki; Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) : “Ey Âdemoğlu! Fazlı, lütfu (O’nun yolunda) infak edip vermen senin için hayırlıdır. Bu lütfu senin infak etmemen ise senin için şerlidir. Sakın kendinde tutup (cimrilik edip de) vermezlik etme. Verdiğinde ilk önce aile efradınla başla. Veren el, alan elden daha hayırlıdır.” buyurmuştur.
(Müslim, 1036)

Yazar:  fatmaana [ 12 Eki 2007, 14:40 ]
Mesaj Başlığı: 

RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahualeyhivesellem)'inGÜLBAĞINDANKIRKGÜL:24


---EbûHüreyre(radiyallahuanhu)’danrivâyetledediki;Resûlullah(sallallahualeyhivesellem):““AllahuTeâlâ’nınyollardadolaşarakAllah’ızikredenkullarınıaraştıranMelekleribulunmaktadır.Allah’ızikredenbirtoplulukbulduklarıvakit,birbirlerine:“Haydigeliniz,sizinaradıklarınızburadalar”diyenidaederler.”
Hadisindevamındaşöylebuyurmuştur(sallallahualeyhivesellem):
“Meleklerozikirehlinedünyasemasınakadarkanatlarıylasararlar.RabTeâlâonlarınvaziyetleriniMeleklerdendahaiyibilenolmaklaberaberMeleklere:
“Kullarımnediyorlar?”diyesorar.”
(Hadisindevamında)şöyleder:Melekler:
“Senitesbihediyorlar,Senitekbirediyorlar,Sanahamdediyorlarvesenitemcîdediyorlar”diyecevapverirler.HakTeâlâdabuyururki:
“Benigördülermi?”Melekler:
“Hayır,vallahiSenigörmediler”derler.AllahuTeâlâ:
“YaBenigörselerdineolurdu?”diyebuyurur.Melekler:
“EğerSenigörselerdiozamanSanadahaçokibadetederlerdi.Senidahaçoktemcîdederlerdi,SanadahaçokhamdederveSenidahaçoktesbihederlerdi.”derler.AllahuTeâlâ:
“Bendenneistiyorlar?”diyebuyurur.Meleklerde:
“SendenCennetiistiyorlar”diyecevapverirler.Allah-uAzzeveCelle:
“Cennetigördülermi?”diyesorar.Meleklerde:
“Hayır,VallahiCennetigörmediler”derler.AllahuTeâlâdabununüzerine
“Eğerbirdecennetigörselerdineolurdu?”diyesorar.Meleklerde:
“Şâyetgörselerdi,(Cennetegirmek)içinonudahaçokarzulayıpisteyenvedahaçokrağbetleriartanlarolurlardı.”diyecevapverdiler.AllahuTeâlâ:
“Onlarnedensakınmaktalar?”diyesorar.Meleklerde:
“Cehennemden”diyecevapverirler.AllahuTeâlâ:
“Cehennemateşinigördülermi?”diyesorar.Meleklerde:
“Hayır,vallahionugörmediler”derler.Allah(cellecelâlehu):
“ŞâyetCehennemigörselernasılolurdu?”diyebuyurur.Meleklerde:
“ŞâyetcehennemigörselerdiondandahaçoksakınıpkaçanvedahaçokCehennemateşindenkorkanlarolurlardı”diyecevapverirler.”BununüzerineHakTeâlâşöylebuyurur:
“Sizişahittutuyorum,şüphesizkionlarıbağışladım.”BubuyruğundansonraMeleklerdenbirisi:
“İçlerindefilancabirisivardıkisadecebirihtiyaçiçinzikirehlininarasındabulunuyordu.”der.AllahuTeâlâda:“Onlarbirmeclisininsanlarıolup,içlerindebulunanbirisiayrıtutulamaz”diyebuyurdu.”buyurmuştur.

(Müttefekunaleyh.HadisinlafzıBuhârî’yeaittir,6408)


Yazar:  fatmaana [ 13 Eki 2007, 09:08 ]
Mesaj Başlığı: 

RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahualeyhivesellem)'inGÜLBAĞINDANKIRKGÜL:25

---EbûHüreyre(radiyallahuanhu)’danrivâyetledediki;Resûlullah(sallallahualeyhivesellem):“Allah(c.c.)şöylebuyurdu:“Ben,kulumBanaduaettiğivakitonunlaberaberolurum.”buyurmuştur.
(Müttefekunaleyh.HadistekilafızMüslim'e(19/2675)aittir)

Yazar:  fatmaana [ 14 Eki 2007, 10:17 ]
Mesaj Başlığı:  GÜL BAĞINDAN KIRK GÜL

RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahualeyhivesellem)'inGÜLBAĞINDANKIRKGÜL:26

---EbûEbûHüreyre(radiyallahuanhu)’danrivâyetledediki;Resûlullah(sallallahualeyhivesellem):“Allah-uAzzeveCellehergecedünyasemasınainertâkisongeceninüçtebirlikvaktigeçenedek:
“KimBanaduadabulunursaOnunduasınaicabetedeyim.Kimbirşeyleristerse,onundaisteğinivereyim,Kimdemağfiretisterseona(da)mağfiretedeyim?”diyebuyurur.”buyurmuştur.

(Müttefekunaleyh.HadisinlafzıMüslim(758)veBuhârî’yeaittir(1145)


.

Yazar:  fatmaana [ 15 Eki 2007, 07:34 ]
Mesaj Başlığı:  GÜL BAĞINDAN KIRK GÜL

RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahualeyhivesellem)'inGÜLBAĞINDANKIRKGÜL:27

---EbûHüreyre(radiyallahuanhu)’danrivâyetle,dediki:“Resûlullah(sallallahualeyhivesellem)’e:“GöklerdeveyerdenevarsaAllah’ındır.İçinizdekileriaçığavursanızdagizlesenizdeAllahuTeâlâonunlasizlerihesabaçeker;kimidilersebağışlarvekimidilerseazaplandırır.Allahherşeyekadirolandır(Bakara:2/284)âyetinazilolunca,buâyetAshabıKiram’açokağırgeldivedirekResûlullah’a(sallallahualeyhivesellem)geldiler.Sonradizleriüzereyereoturdularve:
“YaResûlallah!Bizegüçyetirebileceğimizamellerteklifolundu(verildi).Namaz,oruç,cihad,zekatgibi.Amasanabuâyetikerimeinzaloldukibunabizgüçyetiremeyiz.”dediler.Resûlullah(sallallahualeyhivesellem)deşöylebuyurdu:
“Yoksasizlersizdenöncekiikikitapehlinin(yahudivehıristiyanların)dediğigibi“İşittikveisyanettik”demekmiistiyorsunuz”(Bakara:2/93)Bilakis“İşittikveitaatettik”deyiniz.Rabbimizbizleribağışla!EyRabbimiz!DönüşSana’dır.”
BununüzerineAshabıİkram:
“İşittikveitaatettik,RabbimizBizleribağışla,EyRabbimiz!DönüşSana’dır”dediler.Kendiâyetikerimeyiokuduğuvakit,dillerionuyanlışokumuştu.
BununüzerineYüceAllah(cellecelâlehu)şuâyetipeşineindirdi:
“OResûl,kendisineRabbindenindirileneimanetti,mü’minlerde.Onlarınhepsi,“Allah’a,O’nunmeleklerine,kitaplarına,peygamberlerineimanetti.Peygamberlerindenhiçbirisinidiğerindenayırmayız(derler).Ve:“İşittik,itaatettik,bizleribağışlaeyRabbimiz!DönüşancakSana’dır.”derler.”(Bakara:2/285)
BunuyaptıklarıvakitAllah(cellecelâlehu)buyaptıklarıyanlışlarıonlardankaldırıpşuâyetiindirmiştir:“Allahhiçbirkimseyegücününyeteceğindenbaşkasınıyüklemez.Kazanmışolduğu(şeyler)kendine,yapmışolduğu(şerde)kendineaittir.Rabbimiz!Şâyetunuttuysakveyahataişlemişisekbizisorumlututma!”BuâyettekiisteğeAllah(cellecelâlehu):
“Evet(istediğinizgibiolsun)”diyebuyurdu.Devamla:
“Rabbimiz!Bizdenöncekilereyüklemişolduğungibiüzerimizeağıryükleryükleme!”âyetindeAllah(cellecelâlehu):
“Evet(istediğinizgibiolsun)”diyebuyurdu.
“Rabbimiz!Güçyetiremeyeceğimizşeyibizeyükletme!”âyetindeAllah(cellecelâlehu):
“Evet”diyebuyurdu.
“(Allah’ım!)Biziaffet,Bizibağışlavebizemerhametet!SenbizimMevla’mızsın,kâfirtopluluğunakarşıdabizeyardımcıol.”(Bakara:2/286)[/i]âyetindeAllah(cellecelâlehu):
“Evet(istediğinizgibiolsun)”diyebuyurdu.”buyurmuştur.
(Müslim(125).

Yazar:  fatmaana [ 16 Eki 2007, 09:33 ]
Mesaj Başlığı:  GÜL BAĞINDAN KIRK GÜL

RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahualeyhivesellem)'inGÜLBAĞINDANKIRKGÜL:28


---Huzeyfe(radiyallahuanhu)danrivayetle,dediki:Resûlullah(sallallahualeyhivesellem):“Sizdenönceyaşamış(ümmetlerden)biradamınruhuilemeleklerkarşılaştılar.Melekler:
“Hiçbirhayırişledinmi?”diyesordular.Oda:
“Hayır”dedi.Melekler:
“İyidüşün”dediler.Oda:
“İnsanlaraborçverirdimveadamlarımazordurumdakalanınvereceğinigeciktirin(erteleyin),durumuiyiolanındavereceğinigüzelliklealın“derdim”diyecevapverdi.AllahuTeâlâ:
“Onubırakın”diyebuyurdu.”buyurmuştur.


(Müttefekunaleyh.HadisinlafzıMüslim'eaittir(1560).

Yazar:  fatmaana [ 17 Eki 2007, 07:26 ]
Mesaj Başlığı:  GÜL BAĞINDAN KIRK GÜL

RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahu aleyhi ve sellem)'in GÜL BAĞINDAN KIRK GÜL : 29

Resim---Ebû Hüreyre (radiyallahu anhu) ’dan rivâyetle dedi ki; Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) : “Allah-u Azze ve Celle her gece dünya semasına iner tâki son gecenin üçte birlik vakti geçene dek:
“Kim Bana duada bulunursa Onun duasına icabet edeyim. Kim bir şeyler isterse, onun da isteğini vereyim, Kim de mağfiret isterse ona (da) mağfiret edeyim?” diye buyurur.” buyurmuştur.


(Müttefekun aleyh. Hadisin lafzı Müslim (758) ve Buhârî’ye aittir (1145).

Yazar:  fatmaana [ 18 Eki 2007, 07:53 ]
Mesaj Başlığı:  GÜL BAĞINDAN KIRK GÜL


RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahualeyhivesellem)'inGÜLBAĞINDANKIRKGÜL:30

---EbûHüreyre(radiyallahuanhu)’danrivâyetle,dediki:“Resûlullah(sallallahualeyhivesellem)’e:“GöklerdeveyerdenevarsaAllah’ındır.İçinizdekileriaçığavursanızdagizlesenizdeAllahuTeâlâonunlasizlerihesabaçeker;kimidilersebağışlarvekimidilerseazaplandırır.Allahherşeyekadirolandır.”(Bakara:2/284)âyetinazilolunca,buâyetAshabıKiram’açokağırgeldivedirekResûlullah’a(sallallahualeyhivesellem)geldiler.Sonradizleriüzereyereoturdularve:
“YaResûlallah!Bizegüçyetirebileceğimizamellerteklifolundu(verildi).Namaz,oruç,cihad,zekatgibi.Amasanabuâyetikerimeinzaloldukibunabizgüçyetiremeyiz.”dediler.Resûlullah(sallallahualeyhivesellem)deşöylebuyurdu:
“Yoksasizlersizdenöncekiikikitapehlinin(yahudivehıristiyanların)dediğigibi“İşittikveisyanettik”demekmiistiyorsunuz”
(Bakara:2/93)Bilakis“İşittikveitaatettik”deyiniz.Rabbimizbizleribağışla!EyRabbimiz!DönüşSana’dır.”
BununüzerineAshabıİkram:
“İşittikveitaatettik,RabbimizBizleribağışla,EyRabbimiz!DönüşSana’dır”dediler.Kendiâyetikerimeyiokuduğuvakit,dillerionuyanlışokumuştu.
BununüzerineYüceAllah(cellecelâlehu)şuâyetipeşineindirdi:
“OResûl,kendisineRabbindenindirileneimanetti,mü’minlerde.Onlarınhepsi,“Allah’a,O’nunmeleklerine,kitaplarına,peygamberlerineimanetti.Peygamberlerindenhiçbirisinidiğerindenayırmayız(derler).Ve:“İşittik,itaatettik,bizleribağışlaeyRabbimiz!DönüşancakSana’dır.”derler.”
(Bakara:2/285)
BunuyaptıklarıvakitAllah(cellecelâlehu)buyaptıklarıyanlışlarıonlardankaldırıpşuâyetiindirmiştir:“Allahhiçbirkimseyegücününyeteceğindenbaşkasınıyüklemez.Kazanmışolduğu(şeyler)kendine,yapmışolduğu(şerde)kendineaittir.Rabbimiz!Şâyetunuttuysakveyahataişlemişisekbizisorumlututma!”BuâyettekiisteğeAllah(cellecelâlehu):
“Evet(istediğinizgibiolsun)”diyebuyurdu.Devamla:
“Rabbimiz!Bizdenöncekilereyüklemişolduğungibiüzerimizeağıryükleryükleme!”âyetindeAllah(cellecelâlehu):
“Evet(istediğinizgibiolsun)”diyebuyurdu.
“Rabbimiz!Güçyetiremeyeceğimizşeyibizeyükletme!”âyetindeAllah(cellecelâlehu):
“Evet”diyebuyurdu.
“(Allah’ım!)Biziaffet,Bizibağışlavebizemerhametet!SenbizimMevla’mızsın,kâfirtopluluğunakarşıdabizeyardımcıol.”
(Bakara:2/286)âyetindeAllah(cellecelâlehu):
“Evet(istediğinizgibiolsun)”diyebuyurdu.”buyurmuştur.

(Müslim(125).

Yazar:  fatmaana [ 19 Eki 2007, 08:51 ]
Mesaj Başlığı:  GÜL BAĞINDAN KIRK GÜL

RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahualeyhivesellem)'inGÜLBAĞINDANKIRKGÜL:31

---EbûHüreyre(radiyallahuanhu)’danrivâyetle,dediki:Resûlullah(sallallahualeyhivesellem):“Allah-uAzzeveCellemahlukatıyaratmayıtaktirbuyurduklarında,kendikatında,arşınüstündebulunanLevh-iMahfuz’una(kudretkalemineemrederek):“ŞüphesizBenimrahmetimgazabımagalibtir”diyeyazdı.”buyurmuştur.

(Müttefekunaleyh.Hadisinlafzı(3194)Buhârî'yeaittir.)

Yazar:  fatmaana [ 20 Eki 2007, 11:48 ]
Mesaj Başlığı:  GÜL BAĞINDAN KIRK GÜL


RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahualeyhivesellem)'inGÜLBAĞINDANKIRKGÜL:32

---Enes(radiyallahuanhu)’danrivâyetle,dediki:Resûlullah(sallallahualeyhivesellem):“Allah-uAzzeveCelle:"KulumBanabirkarışyaklaşırsa,Bendeonabirarşınyaklaşırım.KulumBanabirarşınyaklaşırsaBendeonabirkulaçyaklaşırım.Banayürüyerekgelecekolursaonakoşarakgiderim”buyurdu.”buyurmuştur.

(Buhârî(7536).

Yazar:  fatmaana [ 21 Eki 2007, 08:18 ]
Mesaj Başlığı:  GÜL BAĞINDAN KIRK GÜL


RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahualeyhivesellem)'inGÜLBAĞINDANKIRKGÜL:
33


---SaidEl-Hudri’danveEbûHüreyre(radiyallahuanhuma)’danrivayetle;Resûlullah(sallallahualeyhivesellem)İzzet(şeref)Allah’ınizarıdır,kibriya,büyüklükdeO’nunridasıdır.(Allah-uAzzeveCellebuyurduki):“HerkimBenimletartışmayagirerseonaazapederim”buyurdu.”buyurmuştur.

(Müslim:(2620).

Yazar:  fatmaana [ 22 Eki 2007, 09:36 ]
Mesaj Başlığı: 


RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahualeyhivesellem)'inGÜLBAĞINDANKIRKGÜL:
34


---Cündeb(radiyallahuanhu)’danrivayetleResûlullah(sallallahualeyhivesellem):“Biradam“Allah’ayeminolsunki,Allahfilancayıbağışlamaz”dedi.AllahuTeâlâda(buna)şöylecevapverdi:“Benimfalanımağfiretetmeyeceğimüzerineyeminedenkimdir?Okimseyibağışladımveseninamelinideboşaçıkardım.”buyurdu .”buyurmuştur.

(Müslim(2621).

Yazar:  fatmaana [ 23 Eki 2007, 05:36 ]
Mesaj Başlığı:  GÜL BAĞINDAN KIRK GÜL

RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahualeyhivesellem)'inGÜLBAĞINDANKIRKGÜL:35

---EbûHüreyre(radiyallahuanhu)’danrivâyetle,dediki:Resûlullah(sallallahualeyhivesellem):“CennetinkapılarıPazartesivePerşembegünüaçılırveAllah’aortakkoşankimsehariçherkesin(günahı)bağışlanır,Birdekendisiylekardeşi(İslâmkardeşi)arasındadargınlık,düşmanlıkolandabağışlanıp(cennete)giremez.Nitekimonlara:“Barışıncayadekonlarıbekleyin,barışıncayadekonlarıbekleyin,barışıncayadekonlarıbekleyin”denilir.”buyurmuştur.

(Müslim(2565).

Yazar:  fatmaana [ 24 Eki 2007, 09:04 ]
Mesaj Başlığı:  GÜL BAĞINDAN KIRK GÜL

RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahualeyhivesellem)'inGÜLBAĞINDANKIRKGÜL:36


---EbûHüreyre(radiyallahuanhu)danrivayetle,dediki:Resûlullah(sallallahualeyhivesellem):““Allah-uAzzeveCellebuyurduki:“KimBenimvelikulumadüşmanlıkbeslerseonasavaşaçarım.KulumBanakendinefarzkılmışolduğumamellerdendahasevimlibiramelileyaklaşamaz.KulumBananafileibadetlerledeyaklaşmayadevamederse;Bendeonuseverim.Onusevdiğimzamanişitenkulağıolurum,görengözüolurum,tutaneliolurum,yürüyenayağıolurum.Bendenbirşeyisterseistediğiniveririm.BanasığınacakolursaBendeonukorurum.Mü’minkulumuncanınıalmaktatereddütettiğimkadarhiçbirşeydetereddütetmişdeğilim.Oölümüistemeziken,Bendeonunuzunyaşamasıilefenadurumadüşmesiniistemem.”buyurdu.”buyurmuştur.

(Buhârî(6502).

Yazar:  fatmaana [ 25 Eki 2007, 09:12 ]
Mesaj Başlığı:  GÜL BAĞINDAN KIRK GÜL

RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahualeyhivesellem)'inGÜLBAĞINDANKIRKGÜL:37


---EbûHüreyre(radiyallahuanhu)danrivayetle,dediki:Resûlullah(sallallahualeyhivesellem):
“Allahkulunusevdiğizaman,Cibril’eseslenir:
“Allahfilancakulunuseviyorsendeonusev”diyebuyurur.
BununüzerineCibrildeonusevervesemaehline:
“ŞüphesizAllahfilancakulunuseviyor,sizdeonusevin”diyeseslenir.Onlardabuseferokuluseverler.Sonraonuniçinyeryüzüehlinin(kalbine)birsaygıifadesikonulur.”buyurmuştur.


(Müttefekunaleyh.LafızBuhârî'yeaittir(3209).

Yazar:  fatmaana [ 26 Eki 2007, 09:04 ]
Mesaj Başlığı:  GÜL BAĞINDAN KIRK GÜL

RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahualeyhivesellem)'inGÜLBAĞINDANKIRKGÜL:38

---EbûHüreyre(radiyallahuanhu)danrivayetle,dediki:Resûlullah(sallallahualeyhivesellem):“Allah(cellecelâlehu)buyurdularki:“KulumBenimlekarşılaşmayıseverse(isterse),bendeonunlakarşılaşmayıisterim.Şayetbenimlekarşılaşmaktannefretederse(istemezse)bendeonunlakarşılaşmayıistemem.”buyurdu.”buyurmuştur.

(Buhârî(7504).

Yazar:  fatmaana [ 27 Eki 2007, 08:55 ]
Mesaj Başlığı:  GÜL BAĞINDAN KIRK GÜL

RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahualeyhivesellem)'inGÜLBAĞINDANKIRKGÜL:39


---Huzeyfe(radiyallahuanhu)danrivayetle,dediki:Resûlullah(sallallahualeyhivesellem):“Sizdenönceyaşamış(ümmetlerden)biradamınruhuilemeleklerkarşılaştılar.Melekler:
“Hiçbirhayırişledinmi?”diyesordular.Oda:
“Hayır”dedi.Melekler:
“İyidüşün”dediler.Oda:
“İnsanlaraborçverirdimveadamlarımazordurumdakalanınvereceğinigeciktirin(erteleyin),durumuiyiolanındavereceğinigüzelliklealın“derdim”diyecevapverdi.AllahuTeâlâ:
“Onubırakın”diyebuyurdu.”buyurmuştur.


(Müttefekunaleyh.HadisinlafzıMüslim'eaittir(1560).

Yazar:  fatmaana [ 28 Eki 2007, 08:47 ]
Mesaj Başlığı:  GÜL BAĞINDAN KIRK GÜL

RESÛLULLAH(sallallahualeyhivesellem)'inGÜLBAĞINDANKIRKGÜL:40

---EbûHüreyre(radiyallahuanhu)danrivayetle,dediki:Resûlullah(sallallahualeyhivesellem):“AllahuTeâlâbuyurduki:“Mü’minkulumunkatımdamükafatı,dünyaehlindençoksevdiklerinialdığımda,bundandolayısabredipsadeceecriniAllah’tanbeklemesisonucuonakarşılıkolarakcennetivermemdir.”buyurmuştur.

(Buhârî(6424).

2. sayfa (Toplam 2 sayfa) Tüm zamanlar UTC + 2 saat
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/