GÜL BAĞINDAN 40 GÜL

Hergün bir Hadis-i Şerif.
Kullanıcı avatarı
fatmaana
Aktif Üye
Aktif Üye
Mesajlar: 199
Kayıt: 15 Eki 2006, 02:00
Konum: ANTALYA

GÜL BAĞINDAN KIRK GÜL

Mesaj gönderen fatmaana »

RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahualeyhivesellem)'inGÜLBAĞINDANKIRKGÜL:22

---EbûHüreyre(radiyallahuanhu)’danrivâyetle,odediki:Resûlullah(sallallahualeyhivesellem):“AllahuTeâlâbuyurduki:“Benşirkegiriportakkoşanlardan(bütünbuşirkvemüşriklerden)uzağım.Herkimbiramelişleyip,banaherhangibiriniortakkoşacakolursa,onudaşirkinide(yüzüstü)bırakırım.”buyurmuştur.(Müslim,2985).
En son fatmaana tarafından 10 Eki 2007, 08:59 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.
Kullanıcı avatarı
fatmaana
Aktif Üye
Aktif Üye
Mesajlar: 199
Kayıt: 15 Eki 2006, 02:00
Konum: ANTALYA

Mesaj gönderen fatmaana »

RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahu aleyhi ve sellem)'in GÜL BAĞINDAN KIRK GÜL : 23


Resim---Ebû Umame (radiyallahu anhu) ’dan rivâyet edilmiştir ki; Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) : “Ey Âdemoğlu! Fazlı, lütfu (O’nun yolunda) infak edip vermen senin için hayırlıdır. Bu lütfu senin infak etmemen ise senin için şerlidir. Sakın kendinde tutup (cimrilik edip de) vermezlik etme. Verdiğinde ilk önce aile efradınla başla. Veren el, alan elden daha hayırlıdır.” buyurmuştur.
(Müslim, 1036)
Kullanıcı avatarı
fatmaana
Aktif Üye
Aktif Üye
Mesajlar: 199
Kayıt: 15 Eki 2006, 02:00
Konum: ANTALYA

Mesaj gönderen fatmaana »

RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahualeyhivesellem)'inGÜLBAĞINDANKIRKGÜL:24


---EbûHüreyre(radiyallahuanhu)’danrivâyetledediki;Resûlullah(sallallahualeyhivesellem):““AllahuTeâlâ’nınyollardadolaşarakAllah’ızikredenkullarınıaraştıranMelekleribulunmaktadır.Allah’ızikredenbirtoplulukbulduklarıvakit,birbirlerine:“Haydigeliniz,sizinaradıklarınızburadalar”diyenidaederler.”
Hadisindevamındaşöylebuyurmuştur(sallallahualeyhivesellem):
“Meleklerozikirehlinedünyasemasınakadarkanatlarıylasararlar.RabTeâlâonlarınvaziyetleriniMeleklerdendahaiyibilenolmaklaberaberMeleklere:
“Kullarımnediyorlar?”diyesorar.”
(Hadisindevamında)şöyleder:Melekler:
“Senitesbihediyorlar,Senitekbirediyorlar,Sanahamdediyorlarvesenitemcîdediyorlar”diyecevapverirler.HakTeâlâdabuyururki:
“Benigördülermi?”Melekler:
“Hayır,vallahiSenigörmediler”derler.AllahuTeâlâ:
“YaBenigörselerdineolurdu?”diyebuyurur.Melekler:
“EğerSenigörselerdiozamanSanadahaçokibadetederlerdi.Senidahaçoktemcîdederlerdi,SanadahaçokhamdederveSenidahaçoktesbihederlerdi.”derler.AllahuTeâlâ:
“Bendenneistiyorlar?”diyebuyurur.Meleklerde:
“SendenCennetiistiyorlar”diyecevapverirler.Allah-uAzzeveCelle:
“Cennetigördülermi?”diyesorar.Meleklerde:
“Hayır,VallahiCennetigörmediler”derler.AllahuTeâlâdabununüzerine
“Eğerbirdecennetigörselerdineolurdu?”diyesorar.Meleklerde:
“Şâyetgörselerdi,(Cennetegirmek)içinonudahaçokarzulayıpisteyenvedahaçokrağbetleriartanlarolurlardı.”diyecevapverdiler.AllahuTeâlâ:
“Onlarnedensakınmaktalar?”diyesorar.Meleklerde:
“Cehennemden”diyecevapverirler.AllahuTeâlâ:
“Cehennemateşinigördülermi?”diyesorar.Meleklerde:
“Hayır,vallahionugörmediler”derler.Allah(cellecelâlehu):
“ŞâyetCehennemigörselernasılolurdu?”diyebuyurur.Meleklerde:
“ŞâyetcehennemigörselerdiondandahaçoksakınıpkaçanvedahaçokCehennemateşindenkorkanlarolurlardı”diyecevapverirler.”BununüzerineHakTeâlâşöylebuyurur:
“Sizişahittutuyorum,şüphesizkionlarıbağışladım.”BubuyruğundansonraMeleklerdenbirisi:
“İçlerindefilancabirisivardıkisadecebirihtiyaçiçinzikirehlininarasındabulunuyordu.”der.AllahuTeâlâda:“Onlarbirmeclisininsanlarıolup,içlerindebulunanbirisiayrıtutulamaz”diyebuyurdu.”buyurmuştur.

(Müttefekunaleyh.HadisinlafzıBuhârî’yeaittir,6408)

Kullanıcı avatarı
fatmaana
Aktif Üye
Aktif Üye
Mesajlar: 199
Kayıt: 15 Eki 2006, 02:00
Konum: ANTALYA

Mesaj gönderen fatmaana »

RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahualeyhivesellem)'inGÜLBAĞINDANKIRKGÜL:25

---EbûHüreyre(radiyallahuanhu)’danrivâyetledediki;Resûlullah(sallallahualeyhivesellem):“Allah(c.c.)şöylebuyurdu:“Ben,kulumBanaduaettiğivakitonunlaberaberolurum.”buyurmuştur.
(Müttefekunaleyh.HadistekilafızMüslim'e(19/2675)aittir)
Kullanıcı avatarı
fatmaana
Aktif Üye
Aktif Üye
Mesajlar: 199
Kayıt: 15 Eki 2006, 02:00
Konum: ANTALYA

GÜL BAĞINDAN KIRK GÜL

Mesaj gönderen fatmaana »

RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahualeyhivesellem)'inGÜLBAĞINDANKIRKGÜL:26

---EbûEbûHüreyre(radiyallahuanhu)’danrivâyetledediki;Resûlullah(sallallahualeyhivesellem):“Allah-uAzzeveCellehergecedünyasemasınainertâkisongeceninüçtebirlikvaktigeçenedek:
“KimBanaduadabulunursaOnunduasınaicabetedeyim.Kimbirşeyleristerse,onundaisteğinivereyim,Kimdemağfiretisterseona(da)mağfiretedeyim?”diyebuyurur.”buyurmuştur.

(Müttefekunaleyh.HadisinlafzıMüslim(758)veBuhârî’yeaittir(1145)


.
Kullanıcı avatarı
fatmaana
Aktif Üye
Aktif Üye
Mesajlar: 199
Kayıt: 15 Eki 2006, 02:00
Konum: ANTALYA

GÜL BAĞINDAN KIRK GÜL

Mesaj gönderen fatmaana »

RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahualeyhivesellem)'inGÜLBAĞINDANKIRKGÜL:27

---EbûHüreyre(radiyallahuanhu)’danrivâyetle,dediki:“Resûlullah(sallallahualeyhivesellem)’e:“GöklerdeveyerdenevarsaAllah’ındır.İçinizdekileriaçığavursanızdagizlesenizdeAllahuTeâlâonunlasizlerihesabaçeker;kimidilersebağışlarvekimidilerseazaplandırır.Allahherşeyekadirolandır(Bakara:2/284)âyetinazilolunca,buâyetAshabıKiram’açokağırgeldivedirekResûlullah’a(sallallahualeyhivesellem)geldiler.Sonradizleriüzereyereoturdularve:
“YaResûlallah!Bizegüçyetirebileceğimizamellerteklifolundu(verildi).Namaz,oruç,cihad,zekatgibi.Amasanabuâyetikerimeinzaloldukibunabizgüçyetiremeyiz.”dediler.Resûlullah(sallallahualeyhivesellem)deşöylebuyurdu:
“Yoksasizlersizdenöncekiikikitapehlinin(yahudivehıristiyanların)dediğigibi“İşittikveisyanettik”demekmiistiyorsunuz”(Bakara:2/93)Bilakis“İşittikveitaatettik”deyiniz.Rabbimizbizleribağışla!EyRabbimiz!DönüşSana’dır.”
BununüzerineAshabıİkram:
“İşittikveitaatettik,RabbimizBizleribağışla,EyRabbimiz!DönüşSana’dır”dediler.Kendiâyetikerimeyiokuduğuvakit,dillerionuyanlışokumuştu.
BununüzerineYüceAllah(cellecelâlehu)şuâyetipeşineindirdi:
“OResûl,kendisineRabbindenindirileneimanetti,mü’minlerde.Onlarınhepsi,“Allah’a,O’nunmeleklerine,kitaplarına,peygamberlerineimanetti.Peygamberlerindenhiçbirisinidiğerindenayırmayız(derler).Ve:“İşittik,itaatettik,bizleribağışlaeyRabbimiz!DönüşancakSana’dır.”derler.”(Bakara:2/285)
BunuyaptıklarıvakitAllah(cellecelâlehu)buyaptıklarıyanlışlarıonlardankaldırıpşuâyetiindirmiştir:“Allahhiçbirkimseyegücününyeteceğindenbaşkasınıyüklemez.Kazanmışolduğu(şeyler)kendine,yapmışolduğu(şerde)kendineaittir.Rabbimiz!Şâyetunuttuysakveyahataişlemişisekbizisorumlututma!”BuâyettekiisteğeAllah(cellecelâlehu):
“Evet(istediğinizgibiolsun)”diyebuyurdu.Devamla:
“Rabbimiz!Bizdenöncekilereyüklemişolduğungibiüzerimizeağıryükleryükleme!”âyetindeAllah(cellecelâlehu):
“Evet(istediğinizgibiolsun)”diyebuyurdu.
“Rabbimiz!Güçyetiremeyeceğimizşeyibizeyükletme!”âyetindeAllah(cellecelâlehu):
“Evet”diyebuyurdu.
“(Allah’ım!)Biziaffet,Bizibağışlavebizemerhametet!SenbizimMevla’mızsın,kâfirtopluluğunakarşıdabizeyardımcıol.”(Bakara:2/286)[/i]âyetindeAllah(cellecelâlehu):
“Evet(istediğinizgibiolsun)”diyebuyurdu.”buyurmuştur.
(Müslim(125).
Kullanıcı avatarı
fatmaana
Aktif Üye
Aktif Üye
Mesajlar: 199
Kayıt: 15 Eki 2006, 02:00
Konum: ANTALYA

GÜL BAĞINDAN KIRK GÜL

Mesaj gönderen fatmaana »

RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahualeyhivesellem)'inGÜLBAĞINDANKIRKGÜL:28


---Huzeyfe(radiyallahuanhu)danrivayetle,dediki:Resûlullah(sallallahualeyhivesellem):“Sizdenönceyaşamış(ümmetlerden)biradamınruhuilemeleklerkarşılaştılar.Melekler:
“Hiçbirhayırişledinmi?”diyesordular.Oda:
“Hayır”dedi.Melekler:
“İyidüşün”dediler.Oda:
“İnsanlaraborçverirdimveadamlarımazordurumdakalanınvereceğinigeciktirin(erteleyin),durumuiyiolanındavereceğinigüzelliklealın“derdim”diyecevapverdi.AllahuTeâlâ:
“Onubırakın”diyebuyurdu.”buyurmuştur.


(Müttefekunaleyh.HadisinlafzıMüslim'eaittir(1560).
Kullanıcı avatarı
fatmaana
Aktif Üye
Aktif Üye
Mesajlar: 199
Kayıt: 15 Eki 2006, 02:00
Konum: ANTALYA

GÜL BAĞINDAN KIRK GÜL

Mesaj gönderen fatmaana »

RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahu aleyhi ve sellem)'in GÜL BAĞINDAN KIRK GÜL : 29

Resim---Ebû Hüreyre (radiyallahu anhu) ’dan rivâyetle dedi ki; Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) : “Allah-u Azze ve Celle her gece dünya semasına iner tâki son gecenin üçte birlik vakti geçene dek:
“Kim Bana duada bulunursa Onun duasına icabet edeyim. Kim bir şeyler isterse, onun da isteğini vereyim, Kim de mağfiret isterse ona (da) mağfiret edeyim?” diye buyurur.” buyurmuştur.


(Müttefekun aleyh. Hadisin lafzı Müslim (758) ve Buhârî’ye aittir (1145).
Kullanıcı avatarı
fatmaana
Aktif Üye
Aktif Üye
Mesajlar: 199
Kayıt: 15 Eki 2006, 02:00
Konum: ANTALYA

GÜL BAĞINDAN KIRK GÜL

Mesaj gönderen fatmaana »


RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahualeyhivesellem)'inGÜLBAĞINDANKIRKGÜL:30

---EbûHüreyre(radiyallahuanhu)’danrivâyetle,dediki:“Resûlullah(sallallahualeyhivesellem)’e:“GöklerdeveyerdenevarsaAllah’ındır.İçinizdekileriaçığavursanızdagizlesenizdeAllahuTeâlâonunlasizlerihesabaçeker;kimidilersebağışlarvekimidilerseazaplandırır.Allahherşeyekadirolandır.”(Bakara:2/284)âyetinazilolunca,buâyetAshabıKiram’açokağırgeldivedirekResûlullah’a(sallallahualeyhivesellem)geldiler.Sonradizleriüzereyereoturdularve:
“YaResûlallah!Bizegüçyetirebileceğimizamellerteklifolundu(verildi).Namaz,oruç,cihad,zekatgibi.Amasanabuâyetikerimeinzaloldukibunabizgüçyetiremeyiz.”dediler.Resûlullah(sallallahualeyhivesellem)deşöylebuyurdu:
“Yoksasizlersizdenöncekiikikitapehlinin(yahudivehıristiyanların)dediğigibi“İşittikveisyanettik”demekmiistiyorsunuz”
(Bakara:2/93)Bilakis“İşittikveitaatettik”deyiniz.Rabbimizbizleribağışla!EyRabbimiz!DönüşSana’dır.”
BununüzerineAshabıİkram:
“İşittikveitaatettik,RabbimizBizleribağışla,EyRabbimiz!DönüşSana’dır”dediler.Kendiâyetikerimeyiokuduğuvakit,dillerionuyanlışokumuştu.
BununüzerineYüceAllah(cellecelâlehu)şuâyetipeşineindirdi:
“OResûl,kendisineRabbindenindirileneimanetti,mü’minlerde.Onlarınhepsi,“Allah’a,O’nunmeleklerine,kitaplarına,peygamberlerineimanetti.Peygamberlerindenhiçbirisinidiğerindenayırmayız(derler).Ve:“İşittik,itaatettik,bizleribağışlaeyRabbimiz!DönüşancakSana’dır.”derler.”
(Bakara:2/285)
BunuyaptıklarıvakitAllah(cellecelâlehu)buyaptıklarıyanlışlarıonlardankaldırıpşuâyetiindirmiştir:“Allahhiçbirkimseyegücününyeteceğindenbaşkasınıyüklemez.Kazanmışolduğu(şeyler)kendine,yapmışolduğu(şerde)kendineaittir.Rabbimiz!Şâyetunuttuysakveyahataişlemişisekbizisorumlututma!”BuâyettekiisteğeAllah(cellecelâlehu):
“Evet(istediğinizgibiolsun)”diyebuyurdu.Devamla:
“Rabbimiz!Bizdenöncekilereyüklemişolduğungibiüzerimizeağıryükleryükleme!”âyetindeAllah(cellecelâlehu):
“Evet(istediğinizgibiolsun)”diyebuyurdu.
“Rabbimiz!Güçyetiremeyeceğimizşeyibizeyükletme!”âyetindeAllah(cellecelâlehu):
“Evet”diyebuyurdu.
“(Allah’ım!)Biziaffet,Bizibağışlavebizemerhametet!SenbizimMevla’mızsın,kâfirtopluluğunakarşıdabizeyardımcıol.”
(Bakara:2/286)âyetindeAllah(cellecelâlehu):
“Evet(istediğinizgibiolsun)”diyebuyurdu.”buyurmuştur.

(Müslim(125).
Kullanıcı avatarı
fatmaana
Aktif Üye
Aktif Üye
Mesajlar: 199
Kayıt: 15 Eki 2006, 02:00
Konum: ANTALYA

GÜL BAĞINDAN KIRK GÜL

Mesaj gönderen fatmaana »

RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahualeyhivesellem)'inGÜLBAĞINDANKIRKGÜL:31

---EbûHüreyre(radiyallahuanhu)’danrivâyetle,dediki:Resûlullah(sallallahualeyhivesellem):“Allah-uAzzeveCellemahlukatıyaratmayıtaktirbuyurduklarında,kendikatında,arşınüstündebulunanLevh-iMahfuz’una(kudretkalemineemrederek):“ŞüphesizBenimrahmetimgazabımagalibtir”diyeyazdı.”buyurmuştur.

(Müttefekunaleyh.Hadisinlafzı(3194)Buhârî'yeaittir.)
Kullanıcı avatarı
fatmaana
Aktif Üye
Aktif Üye
Mesajlar: 199
Kayıt: 15 Eki 2006, 02:00
Konum: ANTALYA

GÜL BAĞINDAN KIRK GÜL

Mesaj gönderen fatmaana »


RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahualeyhivesellem)'inGÜLBAĞINDANKIRKGÜL:32

---Enes(radiyallahuanhu)’danrivâyetle,dediki:Resûlullah(sallallahualeyhivesellem):“Allah-uAzzeveCelle:"KulumBanabirkarışyaklaşırsa,Bendeonabirarşınyaklaşırım.KulumBanabirarşınyaklaşırsaBendeonabirkulaçyaklaşırım.Banayürüyerekgelecekolursaonakoşarakgiderim”buyurdu.”buyurmuştur.

(Buhârî(7536).
Kullanıcı avatarı
fatmaana
Aktif Üye
Aktif Üye
Mesajlar: 199
Kayıt: 15 Eki 2006, 02:00
Konum: ANTALYA

GÜL BAĞINDAN KIRK GÜL

Mesaj gönderen fatmaana »


RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahualeyhivesellem)'inGÜLBAĞINDANKIRKGÜL:
33


---SaidEl-Hudri’danveEbûHüreyre(radiyallahuanhuma)’danrivayetle;Resûlullah(sallallahualeyhivesellem)İzzet(şeref)Allah’ınizarıdır,kibriya,büyüklükdeO’nunridasıdır.(Allah-uAzzeveCellebuyurduki):“HerkimBenimletartışmayagirerseonaazapederim”buyurdu.”buyurmuştur.

(Müslim:(2620).
Kullanıcı avatarı
fatmaana
Aktif Üye
Aktif Üye
Mesajlar: 199
Kayıt: 15 Eki 2006, 02:00
Konum: ANTALYA

Mesaj gönderen fatmaana »


RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahualeyhivesellem)'inGÜLBAĞINDANKIRKGÜL:
34


---Cündeb(radiyallahuanhu)’danrivayetleResûlullah(sallallahualeyhivesellem):“Biradam“Allah’ayeminolsunki,Allahfilancayıbağışlamaz”dedi.AllahuTeâlâda(buna)şöylecevapverdi:“Benimfalanımağfiretetmeyeceğimüzerineyeminedenkimdir?Okimseyibağışladımveseninamelinideboşaçıkardım.”buyurdu .”buyurmuştur.

(Müslim(2621).
Kullanıcı avatarı
fatmaana
Aktif Üye
Aktif Üye
Mesajlar: 199
Kayıt: 15 Eki 2006, 02:00
Konum: ANTALYA

GÜL BAĞINDAN KIRK GÜL

Mesaj gönderen fatmaana »

RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahualeyhivesellem)'inGÜLBAĞINDANKIRKGÜL:35

---EbûHüreyre(radiyallahuanhu)’danrivâyetle,dediki:Resûlullah(sallallahualeyhivesellem):“CennetinkapılarıPazartesivePerşembegünüaçılırveAllah’aortakkoşankimsehariçherkesin(günahı)bağışlanır,Birdekendisiylekardeşi(İslâmkardeşi)arasındadargınlık,düşmanlıkolandabağışlanıp(cennete)giremez.Nitekimonlara:“Barışıncayadekonlarıbekleyin,barışıncayadekonlarıbekleyin,barışıncayadekonlarıbekleyin”denilir.”buyurmuştur.

(Müslim(2565).
Kullanıcı avatarı
fatmaana
Aktif Üye
Aktif Üye
Mesajlar: 199
Kayıt: 15 Eki 2006, 02:00
Konum: ANTALYA

GÜL BAĞINDAN KIRK GÜL

Mesaj gönderen fatmaana »

RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahualeyhivesellem)'inGÜLBAĞINDANKIRKGÜL:36


---EbûHüreyre(radiyallahuanhu)danrivayetle,dediki:Resûlullah(sallallahualeyhivesellem):““Allah-uAzzeveCellebuyurduki:“KimBenimvelikulumadüşmanlıkbeslerseonasavaşaçarım.KulumBanakendinefarzkılmışolduğumamellerdendahasevimlibiramelileyaklaşamaz.KulumBananafileibadetlerledeyaklaşmayadevamederse;Bendeonuseverim.Onusevdiğimzamanişitenkulağıolurum,görengözüolurum,tutaneliolurum,yürüyenayağıolurum.Bendenbirşeyisterseistediğiniveririm.BanasığınacakolursaBendeonukorurum.Mü’minkulumuncanınıalmaktatereddütettiğimkadarhiçbirşeydetereddütetmişdeğilim.Oölümüistemeziken,Bendeonunuzunyaşamasıilefenadurumadüşmesiniistemem.”buyurdu.”buyurmuştur.

(Buhârî(6502).
Kullanıcı avatarı
fatmaana
Aktif Üye
Aktif Üye
Mesajlar: 199
Kayıt: 15 Eki 2006, 02:00
Konum: ANTALYA

GÜL BAĞINDAN KIRK GÜL

Mesaj gönderen fatmaana »

RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahualeyhivesellem)'inGÜLBAĞINDANKIRKGÜL:37


---EbûHüreyre(radiyallahuanhu)danrivayetle,dediki:Resûlullah(sallallahualeyhivesellem):
“Allahkulunusevdiğizaman,Cibril’eseslenir:
“Allahfilancakulunuseviyorsendeonusev”diyebuyurur.
BununüzerineCibrildeonusevervesemaehline:
“ŞüphesizAllahfilancakulunuseviyor,sizdeonusevin”diyeseslenir.Onlardabuseferokuluseverler.Sonraonuniçinyeryüzüehlinin(kalbine)birsaygıifadesikonulur.”buyurmuştur.


(Müttefekunaleyh.LafızBuhârî'yeaittir(3209).
En son fatmaana tarafından 26 Eki 2007, 09:05 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.
Kullanıcı avatarı
fatmaana
Aktif Üye
Aktif Üye
Mesajlar: 199
Kayıt: 15 Eki 2006, 02:00
Konum: ANTALYA

GÜL BAĞINDAN KIRK GÜL

Mesaj gönderen fatmaana »

RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahualeyhivesellem)'inGÜLBAĞINDANKIRKGÜL:38

---EbûHüreyre(radiyallahuanhu)danrivayetle,dediki:Resûlullah(sallallahualeyhivesellem):“Allah(cellecelâlehu)buyurdularki:“KulumBenimlekarşılaşmayıseverse(isterse),bendeonunlakarşılaşmayıisterim.Şayetbenimlekarşılaşmaktannefretederse(istemezse)bendeonunlakarşılaşmayıistemem.”buyurdu.”buyurmuştur.

(Buhârî(7504).
Kullanıcı avatarı
fatmaana
Aktif Üye
Aktif Üye
Mesajlar: 199
Kayıt: 15 Eki 2006, 02:00
Konum: ANTALYA

GÜL BAĞINDAN KIRK GÜL

Mesaj gönderen fatmaana »

RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahualeyhivesellem)'inGÜLBAĞINDANKIRKGÜL:39


---Huzeyfe(radiyallahuanhu)danrivayetle,dediki:Resûlullah(sallallahualeyhivesellem):“Sizdenönceyaşamış(ümmetlerden)biradamınruhuilemeleklerkarşılaştılar.Melekler:
“Hiçbirhayırişledinmi?”diyesordular.Oda:
“Hayır”dedi.Melekler:
“İyidüşün”dediler.Oda:
“İnsanlaraborçverirdimveadamlarımazordurumdakalanınvereceğinigeciktirin(erteleyin),durumuiyiolanındavereceğinigüzelliklealın“derdim”diyecevapverdi.AllahuTeâlâ:
“Onubırakın”diyebuyurdu.”buyurmuştur.


(Müttefekunaleyh.HadisinlafzıMüslim'eaittir(1560).
Kullanıcı avatarı
fatmaana
Aktif Üye
Aktif Üye
Mesajlar: 199
Kayıt: 15 Eki 2006, 02:00
Konum: ANTALYA

GÜL BAĞINDAN KIRK GÜL

Mesaj gönderen fatmaana »

RESÛLULLAH(sallallahualeyhivesellem)'inGÜLBAĞINDANKIRKGÜL:40

---EbûHüreyre(radiyallahuanhu)danrivayetle,dediki:Resûlullah(sallallahualeyhivesellem):“AllahuTeâlâbuyurduki:“Mü’minkulumunkatımdamükafatı,dünyaehlindençoksevdiklerinialdığımda,bundandolayısabredipsadeceecriniAllah’tanbeklemesisonucuonakarşılıkolarakcennetivermemdir.”buyurmuştur.

(Buhârî(6424).
Cevapla

“►Günün Hadisi◄” sayfasına dön