HAYyYÂR ALİ.. HAYyDÂR ALİ..

Hz Ali Keremeallahu Veche İle ilgili konular
Post Reply
User avatar
Zehra
Saygın Üye
Saygın Üye
Posts: 300
Joined: 10 Aug 2007, 02:00

HAYyYÂR ALİ.. HAYyDÂR ALİ..

Post by Zehra »

Image
12 İNCİ..

HaYy YÂR!.
HaYy DÂR!.
HAYyYÂR ALİ!.
HAYyDÂR ALİ!.
kerremallahu vechehu..


ALİ! ALİ!. YâRim ALİ!.
Kâr u Belâ KâRim ALİ!.
ZâhiriMde ZEVK EderiM,
BâtınıMda ZâRim ALİ
!.

ALİ!. ALİ!. DEVRÂN ALİ!.
SıRR-ı Sıfır SEYRÂN ALİ!!.
KERREMULLÂHİ VECHE!.


*

ALi Bende BENde-siyiM,
Soran OLursa NE
-siyim,
SıRR
-ı ALi SeHeRi-nde,
EL ELe EREN SES
-iyim!.

ALi!. ALi!. SEYRÂN ALİ!.
cÂN EVimde CEVLÂN ALİ!.
KERREMULLÂHİ VECHE!.


*

Kara Sarık TayLasanıM,
SıRRın SeMâya ASanıM,
FaTıMâtu
z ZeHRÂ ELinde,
HâLde HaLîFe HASAN
-ıM!.

ALİ!. ALİ!. CEVLÂN ALİ!.
HâL İÇİnde HAYRÂN ALİ!.
KERREMULLÂHİ VECHE!.


*

VeLâYeTin ÇeKirdeĞi,
ÇİLe ÇÖLünün ÇiÇeĞİi,
BeLâ BAZARIn BETÜL
ü,
MuHTaR MuHaMMeD GErçeĞi
..
(sallallahu aleyhi ve sellem)

ALi!. ALi!. HAYRÂN ALİ!.
FaZL-ı EKBeR FERMÂN ALİ!.
KERREMULLÂHİ VECHE!.


*

KâBe KuRBun KavSeYNiyiM,
Ev EDNa AKLın BEYniyiM,
DiRi KUR
'ÂNdan NAKLimiz,
ŞeHid
-i ŞAH HuSeYNîyiM!.

ALi!. ALi!. FERMÂN ALİ!.
DoST DERDine DERMÂN ALİ!.
KERREMULLÂHİ VECHE!.


*

Kul İHVâNî KıtMÎRimiZ,
EL YeDULLAHta DiRimiZ,
RASÛLULLAH
a Es SelâM,
HaYydâR ALİ şaH PÎRimiZ
!.

ALi!. ALi!. DERMÂN ALİ!.
TaRLa-ToHuM HARMÂN ALİ!.
KERREMULLÂHİ VECHE!.


aleyhumusselâm..

23.01.11 18:52..ankra..
GöKlerin Kuşağında
YERlerin Kucağında
NRmn Scnd..


Image
Image
sallallahu aleyhi ve sellem..

Image---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem, Ayşe radiyallahu anha Annemiz'e hitâben.: " Bu Ali, bana iman edenlerin ilkidir.." buyurmuştur.
(İbn'ül Esir'in Üsdü'l- Gâbe c.7, s.259)

Image

Image---İmam Ali kerremlallahu vechehu.: "En büyük Sıddık benim, Ebu Bekir iman etmeden ben iman ettim. O İslam’ı kabul etmeden ben kabul ettim.." buyurmuştur.
(İbn-i Ebil Hadit Şerh-i Nehcü’l-Belaga c.3 s.251 / İbn-i Kuteybe el-Meârif s.73 / İbn-i Asakir Tarih-i Dimeşk c.1, s.53 / el-Muttaki el-Hindi “Kenzu’l- Ummâl” c.6 s. 405, Taberî Zehairu’l-Ukbâ s.58 ve Riyâzu’n-Nâzire c.2 s.155 / Ensabu’l-Eşrâf c.2, s.146 ez-Zehebî Mizânu’l-İ'tidal c.1 s.417 Hadis no:3484)

Image

Image---İmam Ali kerremlallahu vechehu.: "Ben, ALLAH’ın kulu ve Resûlü'nün kardeşiyim. En büyük Sıddık benim, bunu benden sonra kim söylerse yalancıdır, ben insanlardan yedi yıl önce namaz kıldım.." buyurmuştur.
(Sünen İbn-i Mâce c.1, s.57 / el-Hasais en-Nisaî s.3 / Menakıb-ı Ahmed bin Hanbel No:17 / el-Hâkim Nişaburî'nin "Müstedrek es-Sahihayn" c.3, s.112 / İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" c.1, s.61 / İbn-i Ebil Hadit'in "Şerh-u Nehc'ül Belağa" c.3, s.257 /Tarih-i Tabarî c.2, s.56 / İbn-i Kesir'in "el-Kâmil fit-Tarih" c.2, s.22 / Tabarî'nin "Zehâir'ul Ukba" s.60 ve "Riyad'ul Nadara" c.2, s.155 / el-Hamvini eş-Şafii'nin "Feraid es-Simtayn c.1, s.248)


Image
ImageImage

Image

ImageZEHRÂImage
Image
User avatar
Zehra
Saygın Üye
Saygın Üye
Posts: 300
Joined: 10 Aug 2007, 02:00

Re: HAYyYÂR ALİ.. HAYyDÂR ALİ..

Post by Zehra »

Image

ŞAH ALimmmm!.
Kerramullahivechesin YÂR ALimmmm!.
Haydâr-u-Kerrârsınn GÜL ALimmmm!.
RaSuLuLLaH Buyurdu,
"KaLk EYy Eb TURÂB!."
Bu İsmi ÇooKk SEVerdin HAYDÂR ALimmm!.


ENn Büyük SEVGİLİninnn
ENn Büyük KIYMETLİsine
SEVgiLerimizLee....


aleyhumusselâm..

Image
ImageImage

Image

ImageZEHRÂImage
Image
User avatar
Zehra
Saygın Üye
Saygın Üye
Posts: 300
Joined: 10 Aug 2007, 02:00

Re: HAYyYÂR ALİ.. HAYyDÂR ALİ..

Post by Zehra »

Image
****kerremallahu vechehu***

Image---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem,
İmam Ali kerremallahu vechehu’ye hitâben.:
"Ey Ali, sen dünyada ve âhirette dost ve yardımcımsın!." buyurmuştur.

(Sahih-i Müslim c.2, s.24- Hz.Ali'nin faziletleri babında; el-Hâkim'in "Müstedrek es-Sahihayn" c.3, s. 109; Tabarî'nin "Riyad'ul Nadara" c.2, s.203; Tirmizî, "Kenzu'l- Ummal" c.6, s.152'den tahric etti; İbn-i Hacer'in "Sevaikü'l- Muhrika" s. 107; Talhis el-Müstedrek s.26; Müsned el-Bezzâr; Müsned-i Ahmet bin Hanbel)

Image

Image---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem,
İmam Ali kerremallahu vechehu'ye hitâben.:
"Ey Ali, sen mü’minlerin Velî'sisin" buyurmuştur.

(Sünen-i Tirmizî c.6, s.267; Müsned-i Ahmet bin Hanbel c.4, s.468)

Image

Image---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem,
İmam Ali kerremallahu vechehu'ye hitâben.:
"Ey Ali, sen kardeşim, sahibim ve cennette arkadaşımsın" buyurmuştur.

(İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" c.1, s.122; el-Bağdadi'nin "Tarih-i Bağdat" c.12, s.268; el-Müttaki el-Hindî'nin "Kenzu'l- Ummal" c.6, s.402 ve Muntahabu'l- Kenz")


aleyhumusselâm..

Image
ImageImage

Image

ImageZEHRÂImage
Image
User avatar
Zehra
Saygın Üye
Saygın Üye
Posts: 300
Joined: 10 Aug 2007, 02:00

Re: HAYyYÂR ALİ.. HAYyDÂR ALİ..

Post by Zehra »

Image
****kerremallahu vechehu***

DOSt ALİmmm!.

CâN'da CâNâN RasûLuLLah buyurdu.:
"ALi BEN'dendir BEN'de ALi'denim!."
İmam ALimm ŞâH-ı MerdÂN PîR'm!.
İLMin Şehri'ne BİR olarak BİZ'de GİReLim,
KaPıLarı AÇar HAYdâr ALimmm!.
YâRdır ALimmm!.
DOSttur ALimmm!.


En büyük SEVGİLi'nin,
En büyük KIYMETLisi'ne
GöNüL DOLusu sSEVgiLerimizLe...


celle celâlihu..
aleyhumusselâm..


20 nisan 2021
Saaat 00:30..
salı gecesi..
SoLingen/almanya..


Image
ImageImage

Image

ImageZEHRÂImage
Image
User avatar
Zehra
Saygın Üye
Saygın Üye
Posts: 300
Joined: 10 Aug 2007, 02:00

Re: HAYyYÂR ALİ.. HAYyDÂR ALİ..

Post by Zehra »

Image
****kerremallahu vechehu***

Image---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: "Sırrımın sâhibi Ali bin Ebi Tâlib'dir." buyurmuştur.
(İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" c.2, s.311 / el-Münavi'nin "Kü-nüz el-Hakaik" c.1, s.155 / el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül Mevedde" s.180)

Image

Image---Câbir bin Abdullah el-Ansarî, Ayşe, İmran bin Husayn, Muaz bin Cebel ve Abdullah bin Mesud'dan naklen, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem .: "Ali'nin yüzüne bakmak ibadettir." buyurmuştur.
(el-Hâkim'in "Müstedrek es-Sahihayn" c.3, s.142 / İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" c.2, s.394 / el-Bağdadî'nin "Tarih-i Bağdat" c.2, s.51 / el-Zehebî'nin "Mizan'ül İ'tidal" c.3, s.483 / Ebu Naim'in "Hilyetü'l- Evliyâ" c.2, s.182 / el-Müttakî el-Hindî'nin "Muntahabu'l- Kenz" c.5, s.30 ve "Kenzu'l- Ummâl" c.11, s.601 /İbn-i Kesir'in "el-Bidaye ve'n-Nihaye" c.7, s.357 / İbn-i Hacer'in "Sevâikü'l- Muhrika" s.175 / el-Küncî eş-Şafii'nin "Kifayet üt-Talib" s. 34 / Tabarî'nin "Riyadu'l- Nadara" c.2, s.219 / el-Kunduzî el-Hanefi'nin "Yenabiü'l- Mevedde" s. 90 / Suyutî'nin "Tarih'ül Hulefa" s.66)

Image

Image---İmran bin Husayn'dan naklen, Resûlullah sallallahu aleyhi.:
"Ali benden, ben de Ali'denim, kendisi tüm mü’minlerin Velî'sidir." buyurdu.

(el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul Ummal" c.2, s.607 / el-Münavi' nin "Künüz el-Hakaik" c.1, s.71 / el-Kunduzi el-Hanefi'nin Yena-bi'ül Mevedde" s.179 / Şerh'ül Ercüzat s.293 / İs'af er-Rağıbin s. 177,178 / El-Zehebî'nin "Talhis el-Müstedrek)


aleyhumusselâm..

Image
ImageImage

Image

ImageZEHRÂImage
Image
User avatar
Zehra
Saygın Üye
Saygın Üye
Posts: 300
Joined: 10 Aug 2007, 02:00

Re: HAYyYÂR ALİ.. HAYyDÂR ALİ..

Post by Zehra »

Image
****kerremallahu vechehu***

Image---İbn-i Abbas'tan naklen, Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: "Ali bin Ebi Tâlib mağfiret kapısıdır, her kim içinden geçerse mü’min, her kim dışında kalırsa kâfirdir." buyurdu.
(el-Suyutî'nin "Câmiu’s-Sağir" c.2, s.56 / el-Müttakî el-Hindî' nin "Kenzu’l- Ummâl" c.6, s.153 ve "Muntahabu’l- Kenz" c.5, s.20 / el-Nebehanî'nin "Fethü’l- Kebir" c.2, s.242 / İbn-i Hacer'in "Sevâikü’l- Muhrika" s.75 / el-Kunduzî el-Hanefi'nin "Yenâbiü’l- Meved-de" s.247,284 / el-Bedhaşî'nin "Miftâhü’n- Necâ fi Menâkıb al Abâ" / Esn'el MeTâlib s.37/ed-Derakutnî'nin "el-Afrad" / ed-Deylemî'nin "Firdevsi’l- Ahbâr")

Image---Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımı Ümmü Seleme radiyallahu anha'dan naklen, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem.: "Ali Kur'ÂN’ladır, Kur'ÂN da Ali'yledir, ikisi havuz başına varana dek birbirinden ayrılmazlar" buyurdu.
(el-Hâkim'in "Müstedrek es-Sahihayn" c.3, s.124; Tabarani'nin "Mucem el-Sağir" c.1, s.55; el-Müttakî el-Hindî'nin "Kenzu’l- Ummâl" c.6, s.153; el-Münavî’nin “Faydü’l- Kadir" c.4, s.358 / eş-Şeblencî’nin “Nurü’l- Absar” s.73; el-Suyutî'nin "Tarihü’l- Hulefâ" s.173 / el-Suyutî'nin "Câmiu’s-Sağir" c.2, s.66.)

Image---İmam Ali kerremallahu vechehu, Câbir bin Abdullah el-Ansarî ve Mücâhid’den naklen, Resûlullah sallallahu aleyhi vesellemş.: "Ben ilmin kentiyim, Ali de kapısıdır, her kim ilim isterse kapıya gelsin." buyurdu.
(el-Hâkim'in "Müstedrek es-Sahihayn" c.3, s.126 / el-Müttakî el-Hindî'nin "Kenzu’l- Ummâl" c.11, s.600 / el-Münavî’nin “Faydü’l- Kadir" c.3, s.46 / İbn-i Hacer'in "Lisânü’l- Mizân" c.1, s.191 / el-Suyutî'nin "Câmiu’s-Sağir" c.1, s.108 / el-Bağdadî'nin "Tarih-i Bağdat" c.4, s.348 / İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" c.2, s.459 / İbn-i Hacer'in "Sevâikü’l- Muhrika" s.120 / İbn-i Kesir'in "el-Bidâye ve’n-Nihâye" c.7, s.358 / Menâkıb-ı Hüvarezmî s.40 / el-Mes’ udî'nin "Müruc el-Zeheb" c.2, s.437 / İbnü’l- Esir'in "Üsdü’l- Gâbe" c.4, s.100)
Image
Post Reply

Return to “►Hz. Ali Keremallahu Veche◄”