Muhammedinur

Üzme, Üzülme, Sev, Sevil
Zaman: 20 May 2019, 22:53

Tüm zamanlar UTC + 2 saat [ GITZ ]
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 1 mesaj ] 
Yazar Mesaj
MesajGönderilme zamanı: 14 Haz 2011, 11:45 
Çevrimdışı
Site Admin
Site Admin
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 02 Eki 2006, 03:00
Mesajlar: 11090
Bu konuyu facebook'ta paylan!
El Latîfü ALLAH celle celâlihu

Kur'ân-ı Kerîm'de 5 yerde Lâtîfu'l Hâbir (celle celâluhu) : En ince (lâtîf) sırlardan bile haberdâr olan diye geçer.
Lûtf (nâzik, kibâr, ince, ikrâm, ihsan, merhametli davranış, iyi muamele) kökünden sıfat isimdir. Letâfet (incelik, şeffaflık, hacimsizlik) kökünden de isim sıfattır.
Lûtfüyle verici (Yusuf 12/100; Şûrâ 42/19 bkz.)
Letâfetiyle bilici Latîfü'l-Habîr olan ALLAH-U ZÜ'L-CELÂL (En'âm 6/103; Hacc 22/63; Lokmân 31/16; Ahzâb 33/35, Mülk 67714 bkz.).

Şefkât ve nezâketle ( fiilî lütûfla) başlayıp, mutlak nüfuz ve incelikle (idrâkî letâfetle) tamamlanan "Latîf" sıfatı, "SIRRı-SIFIR" taşımaktadır ki kulun, iştirakî yaşayışına tecellîsi "ihsana eriş" işidir…


El Latîfü isminin; El Alîmü, El Habîru, El Berru, Er Rahmânü, Er Raûfü, El Kerîmü, El Bâtınü isimleriyle mânâ ilişkisi aşikârdır.

El Latîfü : Lâzım ve lâyıkı, vechiyle ve rıfk ile lûtfedici olan. Mâhiyeti insan idrakinin uluşamayacağı kadar lâtîf olan, kesif olmayan, görülmeyen. Letâfet (hoş, güzel, yumuşak, nâzik, ince duygulu) sahibi olan. Kullarına yumuşaklık ve lûtfüyle iyilik, merhamet ve ihsan edici olan ALLAH-U ZÜ'L-CELÂL.
Lâtif : Gizli sırlara vâkıf ve bilici.. İnce anlamlı söz. Sık olmayan ince. Sık olmayan seyrek. Mânâsı gizli kapalı olan söz. Zârif.
Letefe : Kibâr, nâzik, merhametli davranmak.
Letufe : İnce ve kibâr olmak. Şeffâf olmak. Ufak ve küçük olmak.
Eltafe : İyilik yapmak. İltifât etmek.
Lâtafe : İhsan etmek. Okşamak. Şaka yapmak.
Telattafe : Birişi güzellikle centilmence yapmak. İnce ve nezâketle davranmak. Yolunu bulup sırrını anlamak.
Lutf : Lütûf. ALLAH-U ZÜ'L-CELÂL'in muvaffak kılması, koruması. Saygı.EL LÂTÎFÜ (celle celâluhu) ZEVKİ:

ALLAH celle celâlihu nun KULlarını; yumuşaklık, okşayış, kolaylık, yavaşlık, tatlılık, nezaket ve incelikle LUTF ederek murâdına muvaffak eylemesi.
EL LÂTÎFÜ (celle celâluhu) Mazharı olanlar letâfet (hoşluk, güzellik) nezâket (incelik-naziklik), nezâfet (temizlik-paklık) ve asâlet ehli olur. Kur'ân-ı Kerîm'in, kalbin, kâinâtın ve " Kün fe yekun" un ince sırlarına müttâli' olur.
Azîz kardeşim, cümleleri "olur" filân diye kesin hükümle anlatabilmek için bitirdim.
Âcizâne görüşüm böyle demek istiyorum.
"Hüsn-i niyyet, samimîyyet, ciddîyyet ve Muhammedî gayretkeşlikle, olur İnşâallah!..." demek istiyorum!...
Esas vurguladığımız husus ise Esmâü'l-Hüsnâ'yı bilerek, anlayarak, şuûrla ve yaşarak zikretmektir. S
u içer gibi candan, her hücrede serinliğini ve lezzetini duyarcasına derunî ve enfüsî zikirler!...

EL HÂFÎ ALLAH celle celâlihu

El Hâfî : Mahlükâtının; maddî-mânevî her türlü gizli ihtiyaç ve isteklerini hoş karşılayıp karşılıksız ikrâm eden ve karşılayan ALLAH-U ZÜ'L-CELÂL..
Hafâ : İkrâm etmek. vermek.
Tehaffâ : İkrâm eden. Bir şeyi derinlemesine bilen âlim.

EL LÂTÎFÜ (celle celâluhu) Esması ile ilgili;
Dertten, Kederden, Kördüğümden FEREC-ÇIKIŞ KAPISI DUASI Vardır:

Yâ latîfu entellezi teltıfu biıbâdike ve tusıluhum ilâ envaın niamı ve terfukı biehlil hıcabi fetuhrecuhum min ğavailin nikami ve terhamu min ilticai ileyke birahmetikel amîmete ve teczibehu ilel envari minez zulmi ta’lemu hafiyyatil eşyai ve dekaikıha ve tecudu biıhsanike ala ibadike bienvail berri ve keşfi dekaikıha.

Es’eluke Allahumme bilatîfi lutfike ve feyzi fazlike ve durreti bahri cudike ve kuvveti sultani askerike ve cunudike en tec’aleni nazıyfen fil’akvali vel’ef’ali refiykan filhali velmali verzuknı min bereketi lutfike hazzan vafiren ve e’ınni ala kabuli asari fadlike vec’al li minhu hasemen vafiren zahiren ve eyyedenı bitedbîrike lienale min bahri cudike feyzan zahiren inneke enter rahîmu ya latîfu edrikni bilutfikel hafiyi..

MÂNÂSI:

Yâ Latîf ALLAH celle celâlihu!
Sen’sin Kullarına iltifat eden karşılıksız ihsan eden!
Ve Sen’sin sayısız ni’metleri hasıl eden, meydana getiren!
Ve Sen’sin Perdelilerin, halk içinde HAKKla olanaların Refiki-Yoldaşı!
Ve Sen’sin; musibetler, belâlar, dertler, sıkıntılar, kederler, hüzünler, felâketler, âfetler ve nikmetler olan intikamlar, öc almalardan selâmete çıkaran!
Ve Sen’sin Sana iltica edip sığınanlara her zaman, her yer ve halde umumen RAHMET eden!
Ve Sen’sin Zulmet karanlıklarından Nurullahına CEZB eden, kendine çeken!
Ve Sen’sin Eşyâ Gizlilik Sırlarını ve dakaiklerini- anlaşılması çok dikkat isteyen inceliklerini ve keyfiyetlerini bilen ve bildiren..
Ve Sen’sin Kuluna lutfen-İHSANınla, Eşyanın sayısız Berr Gerçekliğinin ve Hakikatının Keşfini vücûda getiren!

ALLAHım celle celâlihu!
El Latîf celle celâlihu İsm-i Şerîfin hürmetine SEN-in LUTFundan İsterim!

El Latîf celle celâlihu İsm-i Şerîfin hürmetine SEN-den; Fazlından- Cömertlik, İhsan, Kerem, İlim, Ma'rifet, Üstünlük, Hüner, Tefâvüt, İnayet ve Hidayetinden Feyzinin-Bolluk, Bereketini İsterim!

El Latîf celle celâlihu İsm-i Şerîfin Hürmetine SENin Cömertlik-CÛD Denizinden, muhtaçlığımı kimselere bildirmeğe meydan vermeksizin lütuf ve ihsandan bir damla İNCİ Dilerim!

El Latîf celle celâlihu İsm-i Şerîfin hürmetine SEN-den;
SÖZlerimi ve Fiillerimi temiz, pâk ve nazik kıl diye,
HÂLime ve MALıma Refik-Yoldaş ol diye,
Madde ve Mânâda SULTANÎ askerleriyin ve ordularıyın güç, kuvvet ve yardımını Dilerim!

El Latîf celle celâlihu İsm-i Şerîfiyin Bereketinden SENin Lutfunla Hazan- Sevinçle, Hoşlukla, Zevkle, Saadetle, Nimet Bahtlı Nasible ve Sürurla çok çok bolca Dilerim!

El Latîf celle celâlihu İsm-i Şerîfiyin fazl hediyeyesi âtiyyesinden El Latîf celle celâlihu hürmetine Beni de Ni’metlendirmeni Dilerim!

El Latîf celle celâlihu İsm-i Şerîfin hürmetine SEN-den Benim için El Latîf celle celâlihu İSM-i ŞERÎFiyin LUTFundan kesin olarak bir Problemlerimden, engellerimden ve Manevî saprtıcılarımdan kurtuluşumu hâlledip neticeye varmama Zâhiren-açıkça ve bolca hidâyet kılmanı Dilerim!
El Latîf celle celâlihu İsm-i Şerîfin hürmetine;
SEN-in Tedbirinle- Bir duamın karşılığını te'min edecek veya def' edecek yolu bulmamda başarmam için lâzım gelen hazırlık ve uygulamamda,
SEN-in CÖMERTlik DENİZİnden en feyzle-bolca ve zâhiren-açıkça NAİL olmam ve MURADıma Ermem için,
El Latîf celle celâlihu Adınla, Beni TE’YİD Etmeni-Kuvvetlendirmeni, Sağlamlaştırmanı, Metânet vermeni, HAKKta Doğrulamanı, HAYRda doğru çıkarmanı ve Desteklemeni İsterim-Dilerim!
Kesinlikle ve Şüphesiz ki Er RAHÎM ALLAH celle celâlihu SENsin!
Yâ El Latîf celle celâlihu!
En Derekede-Dipteyim ve Doruk’a çıkarmanı-Yardım etmeni El Hafî celle celâlihu İsminle lutfundan Dilerim-DUÂ Ederim Yâ RABBu’l-Âlemîn ALLAH-ımız celle celâlihu! !

Resim

Vesselatu Vesselamu Aleyke Yâ Seyidinâ Yâ Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem!

Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedîn abdike ve nebîyyike ve Resûlike ve Nebîyyûl-ümmîyyi ve âlâ alihi ve Ehl-i Beytihi ves-sahbihi ve ümmetihi...


“Huz biyedi . Kallet hilleti edrikni edrikni edrikni bi lutfike ve keremike ya sahibe’l- lutf!”

ALLAHu zülcelâl,
cÂNlarımızı Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellemde BİZ,
VÜCÛD Cem'imizde BİR kılsın!
Cümlemize Hakk ve Hayr Versin!..

El Latîf Celle Celâlihu ve LÜTUF Buyurduğun 5 İSM-i ŞERÎFlerinle 7 LETÂİF-imize İMDAD Eyle Yâ RABBu’l-Âlemîn ALLAH celle celâlihu!

Âmin Yâ Latîf Celle Celâlihu
Âmin Yâ Kerîm Celle Celâlihu
Âmin Yâ Rahîm Celle Celâlihu
Âmin Yâ Vedûd Celle Celâlihu
Âmin Yâ Fettâh Celle Celâlihu
Âmin Yâ ALLAH Celle Celâlihu!..


SIRR-ı SIFIR İSM-i AZAM-ınla Âmin Yâ RABBu’l-Âlemîn ALLAH celle celâlihu!

Âmin Yâ Latîf Celle Celâlihu
Âmin Yâ Kerîm Celle Celâlihu
Âmin Yâ Rahîm Celle Celâlihu
Âmin Yâ Rahmân Celle Celâlihu
Âmin Yâ Hannân Celle Celâlihu
Âmin Yâ Mennân Celle Celâlihu
Âmin Yâ Deyyân Celle Celâlihu
Âmin Yâ Furkân Celle Celâlihu
Âmin Yâ Sultân Celle Celâlihu
Âmin Yâ ALLAH Celle Celâlihu!..


El HAMDuLiLLaHi RABBu’l-ÂLeMîn!

MuHaMMeDî MuHABBEtlerimle…

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 1 mesaj ] 

Tüm zamanlar UTC + 2 saat [ GITZ ]


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz

Geçiş yap:  
cron
POWERED_BY

Türkçe çeviri: phpBB Türkiye