Muhammedinur

Üzme, Üzülme, Sev, Sevil
Zaman: 22 Eyl 2019, 21:46

Tüm zamanlar UTC + 2 saat
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 10 mesaj ] 
Yazar Mesaj
MesajGönderilme zamanı: 06 Ara 2018, 18:20 
Çevrimdışı
Moderatör
Moderatör
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
Mesajlar: 4759
Bu konuyu facebook'ta paylan!
Resim


KÜTÜB-i SİTTE İMAMLARIMIZIN İTTİFAK ETTİĞİ
KIRK HADİS-i ŞERÎF..Resim

Resim

KÜTÜB-i SİTTE.:

Meşhur altı sahih hadis kitabı. Hadis mecmualarının en sahihleri kabul edilen; Buhârî ve Müslim'in el-Câmiu's-Sahih'leri ile Ebu Davûd, Tirmizî, Nesâî ve ibn Mâce'nin Sünen'leri; hadis tasnifinin altın çağı olan Hicrî üçüncü yüzyılda telif edilmiş olmak, mümkün mertebe sahih hadisleri ihtiva etmek, konulara göre tasnif edilmek (alelebvâb)... gibi ortak özelliklerinden dolayı, daha sonraki asırlarda “Kütüb-i Sitte: =>Altı Kitab” ortak adıyla şöhret bulmuştur. Bazı âlimler, az da olsa zayıf ve mevzu’ hadisler ihtiva ettiği için İbn Mâce'nin Sünen'i yerine İmam Mâlik'in Muvatta'ı veyâ Dârimî'nin Sünen'ini Kütüb-i Sitte'nin altıncı kitabı kabul etmişlerdir..

Buhârî ve Müslim'in Câmi'leri, “Sahıhayn =>İki Sahih” adıyla, müellifleri daha hayattayken büyük bir üne kavuşmuş, bunları Ebu Davûd, Tirmizî ve Nesâi'nin Sünen'leri takip etmiş ve hadis âlimleri arasında bu kitaplar “Usûl-i Hamse =>Beş Temel” diye büyük bir kabul görmüştü. Ebu'l-Fazl Muhammed İbn Tâhir el-Makdisî (H.507)'nin “Usûl-i Hamse”ye yazdığı ve sahabeyi alfabetik olarak sıralamak sûretiyle onlardan nakledilen, belirli kitaplardan bulunan hadislerin kaynağını göstermek için yazıları kitaplar anlamına gelen etrafa İbn Mâce'nin Sünen'ini de eklemesi ve “Şurûti'l-Ümmeti's-Sitte =>Altı İmamın Şartları” adlı kitabını telifiyle muteber hadis kitaplarının grub adı bundan sonra, İbn Mâce'nin de ilave edilmesiyle “Kütüb-i Sitte” olarak meşhur olmuştur.

Böyle bir isimlendirme, Kütüb-i Sitte içinde zayıf, hatta mevzu’ (bilhassa İbn Mâce'de) hiç bir hadis bulunmadığı, onlar dışındaki hadis kitaplarında da sahih hadis olmadığı anlamına gelmez. Nitekim Buhârî ve Müslim başta olmak üzere, Kütüb-i Sitte müelliflerinden hiç biri, kendi kitaplarına sahih hadislerin tamamını aldıkları, kitaplarındakilerin dışında sahih hadis bulunmadığı şeklinde bir iddiada bulunmamışlardır. Esasen bir hadisin sıhhati, hangi kitapta bulunduğuna bakarak değil, onu nakleden kişilerin haline bakılarak tesbit edilebilir. Diğer taraftan bu altı imam, kendilerinden önce derlenmiş olan yazılı ve sözlü hadis kaynaklarından yararlanarak bu eserleri meydana getirmişlerdir. Bu değerli eserlerin tasnifine, kendilerinden önceki çalışmalar zemin hazırladığı gibi, hadis tasnifi onlardan sonra da devam etmiştir.

İlmî çevrelerde büyük bir kabul gören Kütüb-i Sitte ile ilgili çok sayıda ve hacimli çalışmalar yapılmıştır. Bunların büyük bir kısmı bu kitapların şerhi/açıklaması, râvilerinin durumları, cem’/ mükerrerleri çıkararak birlikte rivâyet ettikleri hadisleri bir araya toplama ile ilgilidir. Kütüb-i Sitte hadislerini bir araya toplayıcı çalışmalardan biri, Beğavî'nin (H.516) “Mesâbîhu's-Sünne”sidir. Hadisleri, senedlerini hazfederek kitabına alan Beğavî eserini Sünen tarzında tasnif etmiş, Kütüb-i Sitte ve Dârimî'nin Sünen'inde bulunan hadisleri 4434 hadiste toplamıştır. Bu konuda yapılan önemli bir çalışma da İbnu'l-Esîr'in (H.606) “Câmiu'l-Usûl li Ehâdisi'r-Rasûl” isimli eseridir. İbnu'l-Esîr, İbn Mâce hariç Kütüb-i Sitte ile Muvatta'da bulunan hadisleri,-mükerrerlerini çıkararak- alfabetik tarzda tertib ettiği kitaplar ve onların alt başlıkları olan bablar halinde tasnif etmiştir. 9523 hadis bulunan bu eser Kütüb-i Sitte adıyla Türkçeye tercüme edilmiştir..


Resim

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 15 Oca 2019, 22:03 
Çevrimdışı
Moderatör
Moderatör
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
Mesajlar: 4759
Resim

KÜTÜB-i SİTTE'yi OLuşturan KitaBLar ve ÖZELLikLeRi.:

Resim1-) BUHÂRÎ ve EL-CÂMİU's-SAHÎH'i.:

Ebu Abdullah Muhammed b. İsmail el-Buhârî (H. 194-256/M.810-870) 40 yıl süren ilmî seyâhatler esnasında toplamış olduğu engin hadis malzemesini 16 yılda tasnif ederek "el-Câmiu's Sahîhu'l-Müsnedü'l-Muhtasar min Umûri Rasûlillahi ve Sünenihi ve Eyyâmih" adlı eserini yazmıştır.
Hocası İshak b. Rahuye'nin, "Rasûlullah'ın sahih hadislerini muhtasar bir kitapta toplasanız" tavsiyesiyle hareket eden Buhârî, 600.000 hadis arasında seçtiği 7275 hadisi, 97 kitap ve 3400 den fazla bâb'a/alt bölüme yerleştirmiş, konuları geldikçe aynı hadisi bir kaç yerde daha tekrar etmiştir. Bu nedenle, mükerrerler dışındaki toplam hadis sayısı 3-4 bin civarına inmektedir.
Buhârî, tercüme denilen bâb başlıklarında konuyla ilgili âyet ve hadislerden iktibaslar yapar, âlimlerin ve bazan kendisinin görüşlerine yer verir, direkt veyâ endirekt yollarla tercihlerini ihsas ettirir. Tercemelerde verdiği hadis ve haberlerin çoğu muallak/senedsiz veyâ eksik senedlidir. Daha önceki hadis mecmualarında pek görülmeyen bu usul Buhâri'ye hastır. Bu nedenle "Buhârî'nin fıkhı tercemelerindedir" sözü yaygınlaşmıştır. (Yekünü 1341 olan bu tür) muallak hadisler, Buhârî'nin kitabına verdiği isimden de anlaşılacağı gibi, sahih hadislerin dışındadır. Tercümelerde Buhârî'nin verdiği bilgiler, hadislerin ihtiva ettiği fıkhı malumatı kavramada çok faydalıdır. Bütün âlimlerin ittifakıyla hadis mecmualarının en sahihi kabul edilen “el-Câmiu's-Sahîh”, türkçeye de tercüme edilmiş, mükerrerlerinin çıkarıldığı Tecrid'i de tercüme ve şerhiyle, Diyanet İşleri Başkanlığınca basılmıştır.

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 10 Şub 2019, 17:57 
Çevrimdışı
Moderatör
Moderatör
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
Mesajlar: 4759
Resim

KÜTÜB-i SİTTE'yi OLuşturan KitaBLar ve ÖZELLikLeRi.:

Resim2-) MÜSLÜM ve EL-CÂMİU's-SAHÎH'i.:

Ebu'l-Hüseyn Müslim b. Haccâc (H.202-261), 300.000 hadis arasından seçerek tasnif ettiği kitabına "el-Camiu'l-Müsnedü's-Sahîh" ismini vermiş, mukaddimede tasnif metodunu açıklamıştır. Buhârî'nin yaptığı gibi bâb başlıklarında bilgi vermemiş, hatta, bâb başlığı dahi tanzim etmemiş, sadece "bâb" demekle yetinmiştir. Bugün eldeki Müslim nüshalarında bulunan bâb başlıkları, eseri şerheden İmam Nevevî'ye aittir. Müslim kitabına, mevkuf ve maktu hadisleri almamış, muallaklara ise çok az yer vermiş, hadisleri konularına göre bölmemiş, hadisi en çok ilgili olduğu yerde nakletmiş, metin ve sened olarak benzerlerini bir arada ve kısaltarak tekrar etmiştir. Bu yönüyle Müslim, Buhârî'den daha derli topludur. Bu ve benzeri özelliklerinden dolayı bazı âlimler (mesela Mağribliler) Müslim'i Buhâri'ye tercih etmişlerdir. Müslim'in Câmi'i, 54 kitap, 1322 bâb, mükerrerler dışında 3033 hadis ihtiva etmektedir. Kadı İyaz ve İmam Nevevî başta olmak üzere pek çok âlim Müslim'i şerh etmiştir. Müslim, sâde, metin ve şerhli olarak türkçeye tercüme edilmiştir..

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 27 Şub 2019, 12:20 
Çevrimdışı
Moderatör
Moderatör
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
Mesajlar: 4759
Resim

KÜTÜB-i SİTTE'yi OLuşturan KitaBLar ve ÖZELLikLeRi.:

Resim3-) TİRMİZÎ ve EL-CÂMİ'i's- SÜNEN.:

Ebu İsa Muhammed b. İsa et-Tirmizî'nin (H: 209-279) “Câmi'i, es Sünen” ismiyle de maruftur. Devrin âlimlerinin tetkikine sunuları ve takdir edilen SÜNEN-i Tirmizî, 46 kitap, 2496 bâb ve 4000 hadis ihtiva etmektedir. Hadiscilik açısından Müslim'e, fıkhu'l-hadis/hadislerde bulunan çeşitli hükümler yönünden de Buhârî'ye ait özellikleri, onlara yakın ölçüde kitabında toplayan Tirmizî, bâb başlığı altında hadisleri sıraladıktan sonra şu işlemleri yapar: Hadisin sıhhat durumunu/sahih, hasen, zayıf, hasen-sahih, garib..., Râvilerin durumunu, varsa seneddeki illetleri, hadisin diğer tariklerini, sahabilerin o konudaki başka rivâyetlerini, bu hadislerle ulemânın nasıl amel ettiğini, ittifak ve ihtilaflarını... açıklar. Hadislerden istifade için çok faydalı olan bu açıklamalar onları, amel edilebilir hale getirir.
Tirmizî üzerine de pek çok şerh yazılmış ve eser türkçeye tercüme edilmiştir..

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 13 Mar 2019, 15:13 
Çevrimdışı
Moderatör
Moderatör
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
Mesajlar: 4759
Resim

KÜTÜB-i SİTTE'yi OLuşturan KitaBLar ve ÖZELLikLeRi.:

Resim4-) EBU DAVÛD ve SÜNEN'i.:

Ebu Davûd Süleyman b. Eş'as es-Sicistânî'nin (H: 202-275) kitabı, ahkâmla ilgili hadislerin tasnif edildiği “Sünen” türünün en güzel örneğidir. Kitabına, 400.000 hadis arasından seçtiği 4000 hadisi aldığını, bunların da dört hadiste özetlenebileceğini belirten Ebu Davûd; sahih, hasen, leyyin ve amel edilebilir derecedeki zayıf hadisleri Sünen'ine aldığını söyler. Kitabında zayıf hadislerin mevcudiyetini kabul eden Ebu Davûd, muhaddislerin ittifakla terkettikleri herhangi bir hadisi Sünen'ine almamıştır.
40 kitaptan oluşan “Sünen”e pek çok şerh yazılmış, eser türkçeye de tercüme edilmiştir..

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 07 Nis 2019, 11:57 
Çevrimdışı
Moderatör
Moderatör
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
Mesajlar: 4759
Resim

KÜTÜB-i SİTTE'yi OLuşturan KitaBLar ve ÖZELLikLeRi.:

Resim5-) NESÂÎ ve SÜNEN'i.:
Ebu Abdurrahman Ahmed b. Şuayb en-Nesâî (H: 215-303), sahih ve zayıf hadislerden derlediği “es-Sünenü'l-Kübrâ”sını istek üzerine, sadece sahih hadisleri almak üzere ihtisar etti ve bu yeni eserine “el-Müctebâ” adını verdi. Kütüb-i Sitte içinde Nesâî denince, işte bu Müctebâ kasdedilir. Sünenler içinde en az zayıf hadis ve cerhedilmiş râvisi olan mücteba, Sahihayn'dan sonra üçüncü kitap olarak kabul edilir. Nesâî, hadisler arasındaki çok küçük rivâyet farklarını dahi göstermiş ve rical tenkidinde büyük bir hassasiyet göstermiştir.
51 kitap ve yaklaşık 2400 bâbtan oluşan Müctebâ, türkçeye çevrilmiştir..

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 13 Haz 2019, 22:55 
Çevrimdışı
Moderatör
Moderatör
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
Mesajlar: 4759
Resim

KÜTÜB-i SİTTE'yi OLuşturan KitaBLar ve ÖZELLikLeRi.:

Resim6-) İBN MÂCE ve SÜNEN'i.:

Ebu Abdullah Muhammed b. Yezıd el-Kazvînî'nin (H: 209-273) Sünen'i, 37 kitap, 1515 bab ve 4341 hadis ihtiva eder. Bu hadislerin büyük bir çoğunluğu, diğer beş kitapta (usûli hamse) mevcuttur veyâ sahih ve hasen durumundadır. ibn Mâce'deki hadislerin 613 ünün isnadı zayıf, 99 unun isnadı ise, yok hükmünde veyâ münker ya da yalanlanmıştır. Bilhassa, şahıs, kabile ve şehirlerin faziletleriyle ilgili hadislerin çoğunun uydurma olduğu söylenmiştir. Ancak, VI. asırdan sonra Kütüb-i Sitte'nin altıncı kitabı olarak kabul edilen İbn Mâce, tertibi, tekrardan uzak ve kısa oluşu ile oldukça değerlidir. Muhammed Fuad Abdülbâkı tahkikiyle yapılan baskı, pek çok ilmî kolaylıklar sağlamış, eserdeki zayıf yönlere işaret edilmiştir.
Bu baskı esas alınarak Sünen, şerhi de yapılmak sûretiyle türkçeye çevrilmiştir..

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 18 Tem 2019, 19:40 
Çevrimdışı
Moderatör
Moderatör
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
Mesajlar: 4759
Resim1.inci HADİS-i ŞERÎF

Resim

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem: "Şüphesiz ki sizin birinizin yaratılış maddesi annesinin karnında kırk günde toplanır. Sonra o kadar zaman donuk kan olur, sonra o kadar zaman da bir çiğnem et parçası olur. Sonra ALLAH-u TeÂLÂ ona bir melek gönderir ve o dört kelime ile emr olunur ki böylece ona (ana rahmindeki görevli meleğe); amelini, rızkını, ecelini ve şakî midir, yoksa sa'îd midir diye yaz denilir. Sonra da ona (çocuğa) ruh üflenir.
Muhakkak ki sizden bir adam elbette amel eder nihayet onunla cennet arasında sadece bir arşın kalır, birden bire yazısı önüne geçer de, o kişi cehennem ehlinin amelini yapar. Biri de iş yapar, nihayet onunla cehennem arasında sadece bir arşın kalır, birden bire o yazı önüne geçer de, o kişi cennet ehlinin amelini yapar.”
buyurmuştur. ..

(Abdullah İbni Mes'ud radiyallahu anhu'dan; Kütüb-i Sitte İmamlarımızın İttifakıyla)

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 08 Ağu 2019, 14:43 
Çevrimdışı
Moderatör
Moderatör
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
Mesajlar: 4759
Resim2.inci HADİS-i ŞERÎF

Resim

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem: "Zinâ eden, zinâ ederken mü’min olarak zinâ etmez, hırsız çalarken, mü’min olarak çalmaz, şarap içen de onu içerken mü’min olarak içmez.” buyurmuştur..
(Ebû Hureyre radiyallahu anhu'dan; Kütüb-ü Sitte İmamlarımızın İttifakıyla)

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 02 Eyl 2019, 21:39 
Çevrimdışı
Moderatör
Moderatör
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
Mesajlar: 4759
Resim3.üncü HADİS-i ŞERÎF

Resim

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem: "(Akıllarına gelen şeyleri) yapmadıkları müddetçe yahut (akıllarına gelen kötü şeyleri) konuşmadıkları sürece, kalblerinin kendilerine verdiği vesveseleri şüphesiz ki ALLAH benim hatırım için ümmetimden bağışlamıştır.” buyurmuştur..
(Ebû Hureyre radiyallahu anhu'dan; Kütüb-ü Sitte İmamlarımızın İttifakıyla.)

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 10 mesaj ] 

Tüm zamanlar UTC + 2 saat


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 4 misafir


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz

Geçiş yap:  
POWERED_BY

Türkçe çeviri: phpBB Türkiye